Đến nội dung


Chuyên mục

 Photo

Tuần 4 tháng 10/2016: Đường tròn tiếp xúc đường tròn cố định

23-10-2016

Như vậy thầy Hùng đã đưa ra lời giải bài cũ trong tuần 4 tháng 10 và kèm theo đó là bài toán mới, xin trích dẫn lại bài toán mới,

 

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$. $P$ di chuyển trên cung nhỏ $BC$. Dựng ra ngoài tam giác $PBC$ các điểm $E,F$ sao cho $\triangle PCE\sim \triangle AOB$ và $\triangle PBF\sim \triangle AOC$. Tiếp tuyến tại $P$ của $(O)$ cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác $PCE,PBF$ tại $M,N$ khác $P$. $EM$ cắt $FN$ tại $Q$. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác $QMN$ luôn tiếp xúc một đường tròn cố định khi $P$ thay đổi.

 

  492 Lượt xem · 8 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quanghung86 )

 Photo

ĐỀ THI HSG LỚP 12 TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016-2017

23-10-2016

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 22-10-2016

Câu 1: 

  1. Giải hệ phương trình với $x\geq 0$

                                      $\left\{\begin{matrix} 2x-2y+\sqrt{2x+y+2xy+1}=1 & & \\ \sqrt[3]{3y+1}=8x^{3}-4x-1& & \end{matrix}\right.$

  2.Cho $a,b,c> 0, abc=1$ tìm giá trị nhỏ nhất của

                                      $\frac{1}{a^{3}(b+c)}+\frac{1}{b^{3}(c+a)}+\frac{1}{c^{3}(a+b)}$

Câu 2. Một nhóm gồm $6$ học sinh làm  kiểm tra trong 2 ngày. Ngày thứ nhất, giáo viên phát $6$ đề khác nhau cho $6$ học sinh. Ngày thứ 2, giáo viên phát $6$ đề đó cho $6$ học sinh sao cho không học sinh nào nhận trùng với đề được phát ngày hôm trước. Hỏi có bao nhiêu cách phát như thế trong cả hai ngày.

Câu 3.

  1. Cho dãy số $(u_{n})$ thỏa mãn

                                        $\left\{\begin{matrix} u_{1}=\sqrt{2} & & \\ u_{n+1}=\frac{1+u_{n}}{1-u_{n}}, n\in \mathbb{N}^{*}& & \end{matrix}\right.$

                                       Tính $S_{2016}=u_{1}+u_{2}+...+u_{2016}$

  2. Cho hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn 

                                         $f(x)+f(y)=f(x+y)-xy-1,\forall x,y\in \mathbb{R}$

   Tìm $f(n)$, $\forall n\in \mathbb{N}$

Câu 4. 

  Cho 2 đường tròn $(O), (O')$ cắt nhau tại $A,B$. trên tia $BA$ lấy $M$ ($M$ nằm ngoài $(O')$). Từ $M$  Kẻ 2 tiếp tuyến $MC, MD$ của $(O')$ ($C,D$ là 2 tiếp điểm). $AC,AD$ lần lượt cắt $(O)$ tại $P,Q$.

  a. Chứng minh $\frac{DA}{DQ}=\frac{CA}{CQ}$.

  b. Chứng minh $C$  đi qua trung điểm $PQ$

  c. Chứng minh $CD$ đi qua một điểm cố định khi $M$ di chuyển trên  tia $BA$.

  1050 Lượt xem · 19 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi duytan91 )

 Photo

Đề thi lập đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT, tỉnh Thái Nguyên.

22-10-2016

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 22/10/2016

 

Bài 1 (4 điểm). Cho $a$, $b$, $c$ là các số thực dương. Chứng minh rằng

\[\dfrac{1}{\left(1+a\right)^3}+\dfrac{1}{\left(1+b\right)^3}+\dfrac{1}{\left(1+c\right)^3}+\dfrac{3}{32}\left(ab+bc+ca\right)\geqslant \dfrac{21}{32}\]

 

Bài 2 (4 điểm)Tìm tất cả các hàm $f(x)$ xác định trên tập hợp số thực và nhận giá trị thực, sao cho với mọi $x$, $y$ thực ta có:

\[f(x+y)+f(x)f(y)=f(xy)+(y+1)f(x)+(x+1)f(y)\]

 

Bài 3 (4 điểm)Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp một đường tròn. Một đường thẳng $\Delta$ đi qua $A$ cắt đường thẳng $BC$ tại $E$, cắt đường thẳng $CD$ tại $F$. Gọi $I_1$, $I_2$ và $I_3$ tương ứng là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác $ABE$, $ECF$ và $FAD$. Chứng minh rằng đường thẳng $\Delta$ đi qua trực tâm của tam giác $I_1I_2I_3$.

 

Bài 4 (4 điểm)Tô màu luân phiên các đỉnh của $2n$-giác lồi bởi hai màu đỏ và xanh. Xét tất cả các đường chéo của đa giác mà hai đầu mút khác màu. Tìm số giao điểm lớn nhất nằm trong đa giác của tất cả các đường chéo đó.

 

Bài 5 (4 điểm)Cho $x$, $y$, $z$ là ba số thực dương thoả mãn $xyz\geqslant 1$ và $z\leqslant 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

\[F=\dfrac{x}{1+y}+\dfrac{y}{1+x}+\dfrac{4-z^3}{3\left(1+xy\right)}\]

  920 Lượt xem · 15 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi takarin1512 )

  759 Lượt xem · 8 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi takarin1512 )

  952 Lượt xem · 18 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi JUV )

 Photo

ĐỀ THI HSG THPT CHUYÊN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA THPT NĂM 2016-2017 TỈNH QUẢNG NAM

18-10-2016

ĐỀ THI HSG THPT CHUYÊN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA THPT NĂM 2016-2017 TỈNH QUẢNG NAM

 

Câu 1. (3 điểm) Giải hệ phương trình :

$ \left\{\begin{matrix} & 16x^3+24x^2+12x+3=\sqrt[3]{y}\\& 16y^3+24y^2+12y+3=\sqrt[3]{x} \end{matrix}\right. $.

Câu 2. (2 điểm)

Cho số thực $ a > 2$ dãy số $ (x_n) $ xác định bởi công thức:

$ x_1=a, x_{n+1}=\dfrac{1}{2}x_n +\sqrt{2x_n-3} $ với mọi $ n \ge 1 $.

Chứng minh rằng dãy $ (x_n) $ giới hạn khi $ n \to +\infty$ tìm giới hạn đó.

Câu 3. (5 điểm)

Cho đường tròn $ (O)$ dây cung $ BC$ khác đường kính. Điểm $ A $ di động trên cung lớn $ BC $ sao cho tam giác $ ABC $ không cân tại $ A $. Gọi $ M $ giao điểm của hai tiếp tuyến với $ (O) $ tại $ B $ $ C $, $ AM $ cắt $ (O) $ tại $ D $ khác $ A$. Dựng đường kính $ DE $ của $ (O)$. Các đường thẳng $ BD, CE $ cắt nhau tại $ X $, các đường thẳng $ BE, CD $ cắt nhau tại $ Y$.

a) Chứng minh rằng $ MX=MY$

b) Gọi $ N $ giao điểm của $ AE $ $ XY $. Chứng minh rằng $ N $ nằm trên một đường thẳng cố định.

Câu 4. (2 điểm) Cho số nguyên tố $ p$ các số nguyên dương $ a, b, c $ phân biệt nhỏ hơn $ p $. Chứng minh rằng nếu các số $ a^3, b^3, c^3 $ cùng số khi chia cho $ p $ thì $ a^2+b^2+c^2 $ chia hết cho $ a+b+c $.

Câu 5. (3 điểm) Tìm tất cả các đa thức $ P(x) $ với hệ số thực thỏa mãn điều kiện:

$ P(x^2)+P(x).P(x+1)=0 $ với mọi $ x \in \mathbb{R} $

Câu 6. ( 2 điểm) Tìm số tự nhiên $ n$ nhỏ nhất sao cho với mọi cách chia tập hợp $ A={\{1;2...;n}\} $ thành bốn tập con rời nhau, mỗi tập ít nhất $ 3$ phần tử, thì luôn tồn tại ít nhất một tập $ B$ (trong bốn tập con đó) thỏa điều kiện luôn chọn được trong $ B$ ba phần tử ba phần tử đó độ dài ba cạnh của một tam giác.

Câu 7. ( 3 điểm) Cho các số thực không âm $ a, b, c, d $.

Chứng minh bất đẳng thức: $ (a+b+c+d)^3 \le 4(a^3+b^3+c^3+d^3) +24(abc+bcd+cda+dab) $

  1196 Lượt xem · 8 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Baoriven )

 Photo

Tuần 3 tháng 10/2016 : Bài toán tiếp xúc với đường tròn cố định

16-10-2016

Như vậy thầy Hùng đã đưa ra lời giải bài cũ trong tuần 3 tháng 10 và kèm theo đó là bài toán mới, xin trích dẫn lại bài toán mới,

 

Cho tam giác $ABC$ với tâm nội tiếp $I$. $M,N$ là trung điểm $CA,AB$. $BI,CI$ cắt trung trực $IA$ tại $P,Q$. Đường thẳng qua $I$ vuông góc $IA$ lần lượt cắt $CA,AB$ tại $E,F$. Lấy $K,L$ lần lượt thuộc trung trực $AE,AF$ sao cho $KQ\perp AQ$ và $LP\perp AP$. $d$ là một đường thẳng thay đổi đi qua $A$. $U,V$ là hình chiếu của $K,L$ lên $d$. Chứng minh rằng trục đẳng phương của đường tròn đường kính $UV$ và $(AMN)$ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi đường thẳng $d$ thay đổi.

Post 346.PNG

Hình vẽ bài toán

  804 Lượt xem · 7 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi babystudymaths )

  923 Lượt xem · 11 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi yeutoanmanhliet )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐT QG TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016-2017

14-10-2016

Ngày $1$:

Bài $1$: Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xyz=1$. Tìm max của bt: $P=\sum\frac{1}{x^2+2y^2+3}$

Bài $2$: Tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ đơn điệu trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn:

                    $f(x^3+f(y))=f^3(x)+y$ $\forall x,y\in\mathbb{R}$

Bài $3$: Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$ với $I$ là tâm nội tiếp tam giác. Đường tròn đi qua $C$ tiếp xúc với $AI$ tại $I$ cắt $AC$ tại $E$ và cắt $(O)$ tại $H$ $(E,H\neq C)$

$a)$ CMR: $EH$ đi qua trung điểm của $AI$ 

$b)$ Đường tròn đi qua $B$ tiếp xúc với $AI$ tại $I$ cắt $AB$ tại $F$ và cắt $(O)$ tại $G$ $(G,F\neq B)$. CMR: $2$ đường tròn $(EIF)$ và $(GIH)$ tiếp xúc nhau

Bài $4$: Cho đa thức $P(x)=4x^3-18x^2+27x+m$. CMR: Với mỗi $m\in\mathbb{Z}$, $\exists n\in\mathbb{Z}$ sao cho $P(n)\vdots 107$

 

Ngày $2$:

 

Bài $5$: Cho dãy số $(u_{n})$ xác định bởi: $\left\{\begin{matrix} & u_{1}=-\frac{1}{3} & \\ & u_{n+1}+1=\frac{u_{n}+1}{\sqrt{u_{n}^2+1}} & \end{matrix}\right.$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$

$a)$ CMR: $u_{n+1}+1<\frac{3(u_{n}+1)}{\sqrt{10}}$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$

$b)$ CMR: Dãy $(u_{n})$ hội tụ. Tính $\lim_{n\rightarrow +\infty} u_{n}$

Bài $6$: Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$. Các đường cao $AD,BE,CF$ cắt nhau ttai5 $H$ $(D\in BC,E\in CA,F\in AB)$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. $2$ đường tròn $(DEF)$ và $(HBC)$ cắt nhau tại $X$ và $Y$

$a)$ CMR: $AX=AY$

$b)$ Gọi $R$ là trung điểm của $XY$. $AR$ cắt $HM$ tại $S$. CMR: Tứ giác $HDSR$ nội tiếp

Bài $7$: Cho tập $M_{n}=$ {$1;2;...;n$} $(n\in\mathbb{N^{*}})$ 

$a)$ Gọi $X$ là $1$ tập con của $M_{15}$ sao cho tích của $3$ ptử bất kỳ của $X$ ko phải số chính phương. Tìm max $\mid X\mid$

$b)$ Gọi $Y$ là $1$ tập con gồm có $15$ ptử của tập $M_{25}$. Tập $I'$ gọi là tập "tốt" nếu như ko tồn tại $2$ ptử nào mà tích của chúng là số chính phương. Tính số tất cả các tập "tốt" 

  944 Lượt xem · 12 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Amateur of Mathematics )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐT QG TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2017

14-10-2016

Bài $1$: Cho $2$ dãy số đc xác định bởi: $\left\{\begin{matrix} & x_{1}=y_{1}=\sqrt{3} & \\ & x_{n+1}=x_{n}+\sqrt{1+x_{n}^2} & \\ & y_{n+1}=\frac{y_{n}}{1+\sqrt{1+y_{n}^2}} & \end{matrix}\right.$ $\forall n\geq 1$

$a)$ CMR: $x_{n}y_{n}\in (2;3)$ $\forall n\geq 2$ 

$b)$ Tính $\lim_{n\rightarrow +\infty} y_{n}$

 

Bài $2$: Cho $a,b,c\geq 0$. Tìm min của: $P=\sum\sqrt{\frac{a}{b+c}}$

Bài $3$: Cho $\triangle ABC$ nội tiếp $(O)$ và ngoại tiếp $(I)$ Gọi $X,Y,Z$ lần lượt là trung điểm của $BC,CA,AB$. $D,E,F$ lần lượt là tiếp điểm của $(I)$ với $BC,CA,AB$. $A_{1},A_{2};B_{1},B_{2};C_{1},C_{2}$ lần lượt là giao của $YZ,ZX,XY$ với $(O)$. CMR: $I$ là tâm đẳng phương của $3$ đường tròn $(DA_{1}A_{2}),(EB_{1}B_{2}),(FC_{1}C_{2})$

Bài $4$: Cho $P,Q,R$ là $3$ đa thức hệ số thực thỏa mãn: $P(Q(x))+P(R(x))=c$ $\forall x\in\mathbb{R}$ với $c=const\in\mathbb{R}$

CMR: $P(x)\equiv const$ hoặc $[Q(x)+R(x)]\equiv const$

Bài $5$: Gọi $A$ là tập các bộ $(x_{1},x_{2},x_{3})$ với $x_{1},x_{2},x_{3}\in$ {$0;1;2;...;7$}. Bộ $x=(x_{1},x_{2},x_{3})\in A$ gọi là trội hơn bộ $y=(y_{1},y_{2},y_{3})\in A$ nếu $x\neq y$ và $x_{i}\geq y_{i}$ $\forall i=1;2;3$. Khi đó ta viết $x>y$. Tìm $n_{min}\in\mathbb{N^{*}}$ sao cho mọi tập con có $n$ ptử của $A$ đều chứa ít nhất $2$ bộ $x>y$ 

  1204 Lượt xem · 14 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi JUV )


Những bài toán trong tuần

Tìm tất cả các hàm $f$ xác định trên tập các số thực và nhận giá trị thỏa mãn $5$ điều kiện sau đây:
$(1) f(1)=1;$
$(2)f(-1)=-1;$
$(3)f(x)\leq f(0)$ với $0 $(4)f(x+y)\geq f(x)+f(y)$ với mọi $x,y$
$(5)f(x+y)\leq f(x)+f(y)+1$ với mọi $x,y$

>>Tham gia giải bài toán này<<

Những bài toán đã qua


Mỗi tuần 1 bài toán hình học

 

 

 

 

Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$. $P$ di chuyển trên cung nhỏ $BC$. Dựng ra ngoài tam giác $PBC$ các điểm $E,F$ sao cho $\triangle PCE\sim \triangle AOB$ và $\triangle PBF\sim \triangle AOC$. Tiếp tuyến tại $P$ của $(O)$ cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác $PCE,PBF$ tại $M,N$ khác $P$. $EM$ cắt $FN$ tại $Q$. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác $QMN$ luôn tiếp xúc một đường tròn cố định khi $P$ thay đổi.

 

 

Tham gia giải bài toán này

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

 

 

Bài viết mới


  • 555384 Bài viết
  • 89872 Thành viên
  • Nhok Clover Thành viên mới nhất
  • 17600 Online đông nhất

282 người đang truy cập (trong 20 phút trước)

2 thành viên, 280 khách, 0 thành viên ẩn danh   (Xem đầy đủ danh sách)


Cuongpa, iloveyouproht


Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS