Đến nội dung


Chuyên mục

 Photo

Đề thi chọn đội tuyển Quốc gia tỉnh Thanh Hóa năm 2016-2017(vòng 2)

Hôm qua, 18:22

đề vòng 2

 


Câu 1 : Cho $x,y,z>0$ thỏa $\sum x =\sum \frac{1}{x}$
Chứng minh rằng : $\sum \frac{1}{(2xy+yz+zx)^2} \le \frac{3}{16x^2y^2z^2}$
Câu 2 : Tìm tất cả đa thức $P(x)$ với hệ số là các số nguyên thỏa mãn $P(n)|n^{(n-1)^{2016}}-1$ với mọi số nguyên dương $n$
Câu 3 : Với mọi số nguyên dương $n$ cho trước,tính tổng sau theo $n$ :
$S_n=\sum_{i=0}^{[\frac{n+1}{2}]} C_{n-i+1}^i$
Trong đó $C_k^m=\frac{m!}{k!.(m-k)!}$ và $[\frac{n+1}{2}]$ là phần nguyên của $\frac{n+1}{2}$

  166 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi datcoi961999 )

  825 Lượt xem · 3 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi canhhoang30011999 )

  973 Lượt xem · 20 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi huonghuongnewton )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA ĐAK LAK 2016 - 2017 ( NGÀY 2)

29-09-2016

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA DAK LAK 2016. VÒNG 2

Câu I: 

Cho hai số thực không âm $x$ và $y$ thỏa mãn điều kiện $x^2+y^2=1$.Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$A=xy+max\{x,y\}$$

Câu II:

Với mỗi số tự nhiên $n\geq2$, ta xác định $S_n=\sum_{k=1}^{n}kcos\frac{\pi }{k}$. Tìm $\lim_{x\rightarrow +\propto }\frac{S_n}{n^2}$.

Câu III:

Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh bằng $a$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm các cạnh $AB$ và $BC$, mặt phẳng $(\alpha)$ thay đổi đi qua $MN$ cắt các cạnh $BC$ và $AD$ theo thứ tự tại $E$ và $F$. Tìm giá trị lớn nhất của tứ giác $MENF$.

Câu IV:

Cho tập hợp $X$ có $n$ phần tử $(n\geq1)$. Hãy tìm số các cặp hai tập hợp con khác nhau của $X$ không giao nhau.

 

$$-----------HẾT-----------$$

  270 Lượt xem · 3 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi superpower )

  1713 Lượt xem · 17 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi dangkhuong )

 Photo

Đề thi chọn đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

27-09-2016

Câu I. Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi :

$$\left\{\begin{matrix} u_1\in(1;2)\\u_{n+1}=1+u_n-\dfrac{u_n^2}{2},\forall n=1,2,..  \end{matrix}\right.$$

Chứng minh rằng $u_n$ có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

 

Câu II. Cho các số thưc dương $a,b,c$ thỏa mãn $abc=1.$ Chứng minh rằng :

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{a^3+b^3+c^3+3}}.$$

 

Câu III. Cho tam giác nhọn $ABC( AB<AC).$ có $M$ là trung điểm cạnh $BC,$ ; các đường cao $AD,BE,CF.$ Gọi $H$ là trực tâm tam giác $ABC, K$ là trung điểm $AH,$ và $L$ là giao điểm $EF$ và $AH.$ Gọi $N$ là giao điểm của đoạn $AM$ và đường tròn ngoại tiếp tam giác $BCH.$

1/ Chứng minh rằng $5$ điểm $A,E,N,H,F$ cùng thuộc 1 đường tròn.

2/ Chứng minh rằng $\widehat{HMA}=\widehat{LNK}.$

 

Câu IV. Có bao nhiêu hoán vị $(a_1,a_2,..,a_{10})$ của các số $1,2,3,..,10$ sao cho $a_i>a_{2i}$ với $1\leq i  \leq 5$ và $a_j>a_{2j+1}$ với $1\leq i  \leq 4$.

 

Câu V. Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn :

$$f(x^2-2yf(x))+f(y^2)=f^2(x-y),\forall x,y\in\mathbb{R}$$

 

Câu VI. Gọi $O,I$ lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác $ABC$ không đều. Chứng minh rằng :

$$\widehat{AIO}\leq 90^0\Leftrightarrow 2BC\leq AB+AC$$

 

Câu VII. Tìm số nguyên dương $n$ nhỏ nhất sao cho : Với $n$ số nguyên dương $a_1,a_2,...,a_n$ đôi một khác nhau , luôn tồn tại hai chỉ số $i,j\in\begin{Bmatrix}1,2,3,..,n \end{Bmatrix}$ để $a_i+a_j\geq 2017(a_i,a_j)$

với $(a,b)$ là ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương $a,b.$

  1403 Lượt xem · 15 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi tientethegioi )

 Photo

Tuần 4 tháng 9/2016: Đường vuông góc trên cấu hình đường tròn Mixlinear

25-09-2016

Như vậy thầy Hùng đã đưa ra lời giải bài cũ trong tuần 4 tháng 9 và kèm theo đó là bài toán mới, xin trích dẫn lại bài toán đó.

 

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp trong đường tròn $(O)$ đường kính $AS$. Đường tròn $(K)$ tiếp xúc $CA,AB$ và tiếp xúc trong $(O)$ tại $D$. Trung trực $AD$ cắt tiếp tuyến tại $S$ của $(O)$ tại $T.P$ đối xứng với $D$ qua $TK$. Trung trực $AP$ cắt $PK$ tại $R.AK$ cắt $(O)$ tại $X$ khác $A.DX$ cắt $BC$ tại $G$. Lấy $Q$ trên trung trực $AX$ sao cho $AQ\perp BC$. Chứng minh rằng $QR\perp AG$.

Post 339.PNG

Hình vẽ bài toán

 

  526 Lượt xem · 2 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quanghung86 )

 Photo

Đề chọn đội tuyển HSG QG Phú Thọ 2016-2017

24-09-2016

Ngày 1:

Bài 1: Xét dãy số thực vô hạn $x_1,x_2,...,x_n$ thỏa mãn 

$|x_{m+n}-x_{m}-x_{n}| < \dfrac{1}{m+n}$ với mọi số nguyên dương $m,n$

Chứng minh rằng $(x_n)$ là cấp số cộng

Bài 2: Cho tam giác $ABC$ ngoại tiếp $(I)$. Các cạnh $AB,AC$ tiếp xúc với $(I)$ tại $E,F$. Đường thằng qua $B$ song song với $AC$ cắt $EF$ tại $K$. $CK$ cắt $AB$ tại $G$. Chứng minh tam giác $AIG$ vuông

Bài 3: Một hàng cây bưởi Đoan Hùng gồm $17$ cây thẳng hàng đánh số cây theo thứ tự là các số tự nhiên từ $1$ đến $17$. Ban đầu mỗi cây có một con đậu trên đó để hút mật hoa. Sau đó, cứ mỗi giờ có hai con ong nào đó bay sang hai cây bên cạnh để tìm và hút mật nhưng theo hai chiều ngược nhau. Hỏi sau giờ có hay không trường hợp mà 

a) Không có con ong ở cây có số thứ tự chẵn 

b) Có $9$ con ong ở cây cuối cùng 

Bài 4: Tìm tất cả các đa thức hệ số nguyên $P(x)$ khác đa thức không sao cho $10^n-3n-2016$ chia hết cho $P(n)$ với mọi số nguyên dương $n$

Ngày 2:

Bài 5: Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số thực thỏa mãn

$$(x^2-6x+8)P(x)-(x^2+2x)P(x-2)=6x^2-12x$$ 

Bài 6: Cho đường tròn $(O)$ và dây cung $AB$. Các đường tròn $(O_1)$ và $(O_2)$ nằm về một phía đối với đường thẳng $AB$, Tiếp xúc với nhau tại $T$ đồng thời tiếp xúc trong với đường tròn $(O)$. Tiếp tuyến chung tại $T$ của $(O_1),(O_2)$ cắt đường tròn $(O)$ tại $C$ (Với $C$ thuộc nửa mặt phẳng bờ $AB$ chứa $(O_1),(O_2)$). Chứng minh rằng $T$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$

Bài 7: Với mỗi số nguyên dương $n$, gọi $f(n)$ là số cách chọn các dấu cộng, trừ trong biểu thức $E_n= \pm 1 \pm 2 \pm \dots \pm n$ sao cho $E_n=0$. Chứng minh rằng

a) $f(n)=0$ khi $n \equiv 1,2 (mod 4)$ 

a) Khi $n \equiv 0,3 (mod 4)$ ta có $\dfrac{\sqrt{2^n}}{2} \leq f(n) \leq 2^n -2^{1+[\dfrac{n}{2}]}$

  1256 Lượt xem · 14 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Nguyen Van Luc )

 Photo

Đề thi chọn đội tuyển quốc gia THPT chuyên KHTN - ĐHQG Hà Nội vòng 2 năm 2016

24-09-2016

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA THPT CHUYÊN KHTN
Câu $1$ : Cho dãy số $(x_{n})$ thỏa $x_{1}=3,x_{2}=7$ và
$$x_{n+2}=x_{n+1}^{2}-x_{n}^{2}+x_{n}$$
Đặt dãy
$$y_{n}=\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_{k}}$$
Chứng minh $(y_{n})$ có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó .
Câu $2$ : Tìm tất cả các số nguyên tố $p$ sao cho $2p^{2}-1$ là một lũy thừa của $7$ .
Câu $3$ : Cho tam giác $ABC$ có $AB < AC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và có trực tâm $H$ , lấy điểm $P$ thuộc trung trực $BH$ . Đường thẳng qua $A$ song song $HP$ cắt $(O)$ ở $E$ , đường thẳng qua $E$ song song $AH$ cắt $(O)$ tại $F$ . Lấy $Q$ đối xứng của $P$ qua $O$ , điểm $G$ thuộc $HP$ sao cho $FG$ song song $AQ$ .
$a)$ Chứng minh $B,C,Q,P$ đồng viên trên đường tròn $(K)$
$b)$ Gọi $AQ$ cắt $(O)$ ở $R$ , $FR$ cắt trung trực $BC$ ở $L$ . Chứng minh $OP = KL$
Câu $4$ : Tìm số lớn nhất phần tử của một tập hợp là tập con của $\left \{ 1,2,3,....2016 \right \}$ thỏa mãn hiệu hai phần tử bất kỳ khác $4$ và $7$ .

  1546 Lượt xem · 16 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quykhtn-qa1 )

 Photo

Đề thi chọn ĐT dự thi HSGQG Đà Nẵng, 2016-2017

23-09-2016

ĐỀ THI CHỌN ĐT DỰ THI HSGQG ĐÀ NẴNG NGÀY 1

Bài 1. Cho dãy số Fibônaci xác định như sau: $u_1=u_2=1;u_n=u_{n-1}+u_{n-2} (n=3,4,...).$

Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố $p \geq 7$ thì có đúng một trong hai số $u_{p-1},u_{p+1}$ là bội của $p.$

Bài 2. Tìm số nguyên dương $n$ nhỏ nhất sao cho tồn tại đa thức $f(x)$ bậc $n$ có hệ số nguyên thỏa mãn:

$f(0)=0,f(1)=1$ và với mọi $m \in \mathbb{N^*},f(m)(f(m)-1)$ là bội của 2017.

Bài 3. Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp $(O),H$ là trực tâm tam giác. Đường thẳng qua $A$ vuông góc $OH$ cắt $BC$ tại $D.$

$K.L$ là tâm $(ADB),(ADC).$

a. Chứng minh $A,K,L,O$ thuộc một đường tròn gọi là $(S).$

b. $AH$ cắt lại $(S)$ tại $E.F$ đối xứng với $E$ qua $BC.$ Chứng minh $HA=HF.$

Bài 4. Trong mặt phẳng cho $n \geq 2$  đường thẳng đôi một cắt nhau và không có ba đường nào đồng quy. Các đường này chia mặt phẳng thành các miền hữu hạn và vô hạn. Chứng minh ta có thể đánh dấu các miền đó bằng các số nguyên thỏa mãn cả ba điều kiện sau:

(i) Các số đó khác $0.$

(ii) Trị tuyệt đối của mỗi số không lớn hơn $n.$

(iii) Mỗi đường thẳng đã cho sẽ phân mặt phẳng làm hai phần mà tổng các số của mọi miền thuộc mỗi phần sẽ bằng $0.$

  1569 Lượt xem · 16 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi halloffame )


Những bài toán trong tuần

Gọi n là 1 số nguyên dương và : $ x_{1} ,...,x_{n}, y_{1} ,..., y_{n} $ là các số thực dương thỏa mãn tính chất sau : Với mỗi tập con khác rỗng $S \subset {1,2,...,n} $ thì tồn tại một tập con khác không rỗng $T \subset {1,2,...,n} $ và : $$ \dfrac{ \sum _{i \in T} x_{i} }{ \sum _{i \in T} y_{i} }=\dfrac{ \sum _{i \in S} y_{i} }{ \sum _{i \in S} x_{i} } $$ Chứng minh rằng : Với mọi $i=1,2,...,n$ thì tồn tại $j$ sao cho : $$ x_{j} = y_{i} $ và : $ y_{j} = x_{i}. $$

>>Tham gia giải bài toán này<<

Những bài toán đã qua


Mỗi tuần 1 bài toán hình học

 

 

 


Cho tam giác $ABC$ nội tiếp trong đường tròn $(O)$ đường kính $AS$. Đường tròn $(K)$ tiếp xúc $CA,AB$ và tiếp xúc trong $(O)$ tại $D$. Trung trực $AD$ cắt tiếp tuyến tại $S$ của $(O)$ tại $T.P$ đối xứng với $D$ qua $TK$. Trung trực $AP$ cắt $PK$ tại $R.AK$ cắt $(O)$ tại $X$ khác $A.DX$ cắt $BC$ tại $G$. Lấy $Q$ trên trung trực $AX$ sao cho $AQ\perp BC$. Chứng minh rằng $QR\perp AG$..

 

Tham gia giải bài toán này

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

 

 

Bài viết mới


  • 552137 Bài viết
  • 89325 Thành viên
  • Duynt Thành viên mới nhất
  • 17600 Online đông nhất

Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS