Đến nội dung


Chuyên mục

  71 Lượt xem · 1 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quantv2006 )

  481 Lượt xem · 13 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi hoangnguyentdnb )

  464 Lượt xem · 9 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi hoangnguyentdnb )

 Photo

ĐỀ THI HSG THPT CHUYÊN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA THPT NĂM 2016-2017 TỈNH QUẢNG NAM

18-10-2016

ĐỀ THI HSG THPT CHUYÊN VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA THPT NĂM 2016-2017 TỈNH QUẢNG NAM

 

Câu 1. (3 điểm) Giải hệ phương trình :

$ \left\{\begin{matrix} & 16x^3+24x^2+12x+3=\sqrt[3]{y}\\& 16y^3+24y^2+12y+3=\sqrt[3]{x} \end{matrix}\right. $.

Câu 2. (2 điểm)

Cho số thực $ a > 2$ dãy số $ (x_n) $ xác định bởi công thức:

$ x_1=a, x_{n+1}=\dfrac{1}{2}x_n +\sqrt{2x_n-3} $ với mọi $ n \ge 1 $.

Chứng minh rằng dãy $ (x_n) $ giới hạn khi $ n \to +\infty$ tìm giới hạn đó.

Câu 3. (5 điểm)

Cho đường tròn $ (O)$ dây cung $ BC$ khác đường kính. Điểm $ A $ di động trên cung lớn $ BC $ sao cho tam giác $ ABC $ không cân tại $ A $. Gọi $ M $ giao điểm của hai tiếp tuyến với $ (O) $ tại $ B $ $ C $, $ AM $ cắt $ (O) $ tại $ D $ khác $ A$. Dựng đường kính $ DE $ của $ (O)$. Các đường thẳng $ BD, CE $ cắt nhau tại $ X $, các đường thẳng $ BE, CD $ cắt nhau tại $ Y$.

a) Chứng minh rằng $ MX=MY$

b) Gọi $ N $ giao điểm của $ AE $ $ XY $. Chứng minh rằng $ N $ nằm trên một đường thẳng cố định.

Câu 4. (2 điểm) Cho số nguyên tố $ p$ các số nguyên dương $ a, b, c $ phân biệt nhỏ hơn $ p $. Chứng minh rằng nếu các số $ a^3, b^3, c^3 $ cùng số khi chia cho $ p $ thì $ a^2+b^2+c^2 $ chia hết cho $ a+b+c $.

Câu 5. (3 điểm) Tìm tất cả các đa thức $ P(x) $ với hệ số thực thỏa mãn điều kiện:

$ P(x^2)+P(x).P(x+1)=0 $ với mọi $ x \in \mathbb{R} $

Câu 6. ( 2 điểm) Tìm số tự nhiên $ n$ nhỏ nhất sao cho với mọi cách chia tập hợp $ A={\{1;2...;n}\} $ thành bốn tập con rời nhau, mỗi tập ít nhất $ 3$ phần tử, thì luôn tồn tại ít nhất một tập $ B$ (trong bốn tập con đó) thỏa điều kiện luôn chọn được trong $ B$ ba phần tử ba phần tử đó độ dài ba cạnh của một tam giác.

Câu 7. ( 3 điểm) Cho các số thực không âm $ a, b, c, d $.

Chứng minh bất đẳng thức: $ (a+b+c+d)^3 \le 4(a^3+b^3+c^3+d^3) +24(abc+bcd+cda+dab) $

  976 Lượt xem · 8 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Baoriven )

 Photo

Tuần 3 tháng 10/2016 : Bài toán tiếp xúc với đường tròn cố định

16-10-2016

Như vậy thầy Hùng đã đưa ra lời giải bài cũ trong tuần 3 tháng 10 và kèm theo đó là bài toán mới, xin trích dẫn lại bài toán mới,

 

Cho tam giác $ABC$ với tâm nội tiếp $I$. $M,N$ là trung điểm $CA,AB$. $BI,CI$ cắt trung trực $IA$ tại $P,Q$. Đường thẳng qua $I$ vuông góc $IA$ lần lượt cắt $CA,AB$ tại $E,F$. Lấy $K,L$ lần lượt thuộc trung trực $AE,AF$ sao cho $KQ\perp AQ$ và $LP\perp AP$. $d$ là một đường thẳng thay đổi đi qua $A$. $U,V$ là hình chiếu của $K,L$ lên $d$. Chứng minh rằng trục đẳng phương của đường tròn đường kính $UV$ và $(AMN)$ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi đường thẳng $d$ thay đổi.

Post 346.PNG

Hình vẽ bài toán

  537 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi ecchi123 )

 Photo

Đề chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Lào Cai 2016-2017

15-10-2016

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2016 - 2017 (TỈNH LÀO CAI)

THỜI GIAN: 180 PHÚT
 

 

 

Câu 1. Giải hệ phương trình $$\begin{cases}(x + 1)\sqrt{y^{2} + y + 2} + (y - 1)\sqrt{x^{2} + x + 1} = x + y \\ (x^{2} + x)\sqrt{x - y + 3} = 2x^{2} + x + y + 1\end{cases}$$
 

Câu 2. Cho dãy số thực $(x_{n})$ được xác định bởi $\begin{cases}x_{1} = \dfrac{5}{2} \\ x_{n + 1} = \sqrt{x_{n}^{2} - 12x_{n} + \dfrac{20n + 21}{n + 1}}\end{cases}$, $\forall n \ge 1$. Chứng minh rằng dãy số $(x_{n})$ có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Câu 3. Cho tam giác nhọn $ABC$ có đường cao $AH$, trực tâm $K$. Đường thẳng $BK$ cắt $(AC)$ tại $D, E$ ($BD < BE$). Đường thẳng $CK$ cắt $(AB)$ tại $F, G$ ($CF < CG$). Và $(DHF)$ cắt $BC$ tại điểm thứ hai là $P$.

  • Chứng minh rằng các điểm $G, H, P, E$ cùng thuộc một đường tròn
  • Chứng minh rằng các đường thẳng $BF, CD, PK$ đồng quy.

Câu 4. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x, y)$ thỏa $9x^{2} + 24x + 15 = y^{3}$.

 

Câu 5. Một số nguyên dương $k$ được gọi là 'đẹp' nếu có thể phân hoạch tập các số nguyên dương $\mathbb{Z}^{*}$ thành $k$ tập hợp $A_{i}, \quad i = \overline{1, k}$ sao cho với mỗi số nguyên dương $n \ge 15$ và với mọi $i \in \{1, 2, \cdots , k\}$ đều tồn tại hai số thuộc tập $A_{i}$ tương ứng có tổng bằng $n$.

  • Chứng minh rằng $k = 3$ là 'đẹp'.
  • Chứng minh rằng mọi $k \ge 4$ đều không 'đẹp'.

@EGO: Các bạn chịu khó latex ra cho dễ nhìn.

Nguồn: Thầy Nguyen Trung Tuan 
14724655_604065763114254_767243451546108

  678 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Kamii0909 )

  721 Lượt xem · 10 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Min Nq )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐT QG TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016-2017

14-10-2016

Ngày $1$:

Bài $1$: Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xyz=1$. Tìm max của bt: $P=\sum\frac{1}{x^2+2y^2+3}$

Bài $2$: Tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ đơn điệu trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn:

                    $f(x^3+f(y))=f^3(x)+y$ $\forall x,y\in\mathbb{R}$

Bài $3$: Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$ với $I$ là tâm nội tiếp tam giác. Đường tròn đi qua $C$ tiếp xúc với $AI$ tại $I$ cắt $AC$ tại $E$ và cắt $(O)$ tại $H$ $(E,H\neq C)$

$a)$ CMR: $EH$ đi qua trung điểm của $AI$ 

$b)$ Đường tròn đi qua $B$ tiếp xúc với $AI$ tại $I$ cắt $AB$ tại $F$ và cắt $(O)$ tại $G$ $(G,F\neq B)$. CMR: $2$ đường tròn $(EIF)$ và $(GIH)$ tiếp xúc nhau

Bài $4$: Cho đa thức $P(x)=4x^3-18x^2+27x+m$. CMR: Với mỗi $m\in\mathbb{Z}$, $\exists n\in\mathbb{Z}$ sao cho $P(n)\vdots 107$

 

Ngày $2$:

 

Bài $5$: Cho dãy số $(u_{n})$ xác định bởi: $\left\{\begin{matrix} & u_{1}=-\frac{1}{3} & \\ & u_{n+1}+1=\frac{u_{n}+1}{\sqrt{u_{n}^2+1}} & \end{matrix}\right.$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$

$a)$ CMR: $u_{n+1}+1<\frac{3(u_{n}+1)}{\sqrt{10}}$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$

$b)$ CMR: Dãy $(u_{n})$ hội tụ. Tính $\lim_{n\rightarrow +\infty} u_{n}$

Bài $6$: Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$. Các đường cao $AD,BE,CF$ cắt nhau ttai5 $H$ $(D\in BC,E\in CA,F\in AB)$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. $2$ đường tròn $(DEF)$ và $(HBC)$ cắt nhau tại $X$ và $Y$

$a)$ CMR: $AX=AY$

$b)$ Gọi $R$ là trung điểm của $XY$. $AR$ cắt $HM$ tại $S$. CMR: Tứ giác $HDSR$ nội tiếp

Bài $7$: Cho tập $M_{n}=$ {$1;2;...;n$} $(n\in\mathbb{N^{*}})$ 

$a)$ Gọi $X$ là $1$ tập con của $M_{15}$ sao cho tích của $3$ ptử bất kỳ của $X$ ko phải số chính phương. Tìm max $\mid X\mid$

$b)$ Gọi $Y$ là $1$ tập con gồm có $15$ ptử của tập $M_{25}$. Tập $I'$ gọi là tập "tốt" nếu như ko tồn tại $2$ ptử nào mà tích của chúng là số chính phương. Tính số tất cả các tập "tốt" 

  806 Lượt xem · 11 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quantv2006 )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016-2017

14-10-2016

Ngày $1$:

 

Bài $1$: Giải hpt: $\left\{\begin{matrix} & y^3+4x^2y+3xy^2=x^6+3x^5+4x^4 & \\ & \sqrt{x^2+3}+\sqrt{3y+1}=4 &\end{matrix}\right.$

Bài $2$: Cho dãy số $(x_{n})$ xác định bởi hệ thức: $\left\{\begin{matrix} & x_{1}=1 & \\ & x_{n+1}=\sqrt{x_{n}(x_{n}+1)(x_{n}+2)(x_{n}+3)+1} & \end{matrix}\right.$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$

Đặt $y_{n}=\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_{i}+2}$ $\forall n\in\mathbb{N^{*}}$. Tính $\lim_{n\rightarrow +\infty} y_{n}$

Bài $3$: Cho $\triangle ABC$. Đường tròn $(O)$ đi qua $A$ và $C$ cắt các cạnh $AB,BC$ tại $K,N$. Đường tròn $(KBN)$ cắt đường tròn $(ABC)$ tại $B$ và $M$. Tính $\angle BMO$

Bài $4$: Tìm $k_{max}\in\mathbb{N^{*}}$ sao cho ta có thể phân hoạch tập hợp các số nguyên dương thành $k$ tập hợp $A_{1},A_{2},...,A_{k}$ thỏa mãn với mỗi $n\in\mathbb{N^{*}}, n>14$, trog mỗi tập $A_{i}$ $i=\overline{1,k}$ đều tồn tại $2$ số có tổng bằng $n$

 

Ngày $2$:

Bài $5$: Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $\sum x=3$. CMR: $\sum\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\geq 4\sum\frac{1}{x+7}$

Bài $6$: CMR: Với mỗi số $m\in\mathbb{N^{*}}$, luôn tồn tại vô số số $n\in\mathbb{N^{*}}$ thỏa mãn $(3.2^n+n)\vdots m$

Bài $7$: Cho $\triangle ABC$ và điểm $(O)$ nằm trog $\triangle ABC$ Đường thẳng $d_{1}$ đi qua $O$ song song với $BC$ lần lượt cắt $AB,AC$ tại $J,G$. Đường thẳng $d_{2}$ đi qua $O$ song song với $CA$ lần lượt cắt $BC,CA$ tại $F,J$. Đường thẳng $d_{3}$ đi qua $O$ song song với $AB$ lần lượt cắt $CA,CB$ tại $H,E$. Dựng các hbh $OEA_{1}F,OGB_{1}H,OIC_{1}J$. CMR: Các đường thẳng $AA_{1},BB_{1},CC_{1}$ đồng quy

Bài $8$: Cho hàm số $f:\mathbb{N^{*}}\rightarrow\mathbb{N^{*}}$ thỏa mãn các điều kiện sau:

      $1)$ $f(m)<f(n)$ $\forall m,n\in\mathbb{N^{*}}; m<n$

      $2)$ $f(mn)=f(m)f(n)$ $\forall m,n\in\mathbb{N^{*}}; (m,n)=1$

      $3)$ $\exists i\in\mathbb{N^{*}}, i>1$ sao cho $f(i)=i$

$a)$ CMR: $f(1)=1$ , $f(3)=3$

$b)$ Tìm tất cả các hàm $f(n)$ thỏa mãn yêu cầu bt

 

 

  1097 Lượt xem · 12 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi lamntl19 )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐT QG TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2017

14-10-2016

Bài $1$: Cho $2$ dãy số đc xác định bởi: $\left\{\begin{matrix} & x_{1}=y_{1}=\sqrt{3} & \\ & x_{n+1}=x_{n}+\sqrt{1+x_{n}^2} & \\ & y_{n+1}=\frac{y_{n}}{1+\sqrt{1+y_{n}^2}} & \end{matrix}\right.$ $\forall n\geq 1$

$a)$ CMR: $x_{n}y_{n}\in (2;3)$ $\forall n\geq 2$ 

$b)$ Tính $\lim_{n\rightarrow +\infty} y_{n}$

 

Bài $2$: Cho $a,b,c\geq 0$. Tìm min của: $P=\sum\sqrt{\frac{a}{b+c}}$

Bài $3$: Cho $\triangle ABC$ nội tiếp $(O)$ và ngoại tiếp $(I)$ Gọi $X,Y,Z$ lần lượt là trung điểm của $BC,CA,AB$. $D,E,F$ lần lượt là tiếp điểm của $(I)$ với $BC,CA,AB$. $A_{1},A_{2};B_{1},B_{2};C_{1},C_{2}$ lần lượt là giao của $YZ,ZX,XY$ với $(O)$. CMR: $I$ là tâm đẳng phương của $3$ đường tròn $(DA_{1}A_{2}),(EB_{1}B_{2}),(FC_{1}C_{2})$

Bài $4$: Cho $P,Q,R$ là $3$ đa thức hệ số thực thỏa mãn: $P(Q(x))+P(R(x))=c$ $\forall x\in\mathbb{R}$ với $c=const\in\mathbb{R}$

CMR: $P(x)\equiv const$ hoặc $[Q(x)+R(x)]\equiv const$

Bài $5$: Gọi $A$ là tập các bộ $(x_{1},x_{2},x_{3})$ với $x_{1},x_{2},x_{3}\in$ {$0;1;2;...;7$}. Bộ $x=(x_{1},x_{2},x_{3})\in A$ gọi là trội hơn bộ $y=(y_{1},y_{2},y_{3})\in A$ nếu $x\neq y$ và $x_{i}\geq y_{i}$ $\forall i=1;2;3$. Khi đó ta viết $x>y$. Tìm $n_{min}\in\mathbb{N^{*}}$ sao cho mọi tập con có $n$ ptử của $A$ đều chứa ít nhất $2$ bộ $x>y$ 

  1005 Lượt xem · 12 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi khongcoten12 )


Những bài toán trong tuần

Cho các số nguyên dương a,b,c thoả mãn $a^{2}+ab+b^{2}$ là ước của $a^{3}+b^{3}$ và $a-b$ là số nguyên tố. Chứng minh: $a^{3}-b^{3}$ là luỹ thừa bậc bốn của 1 số nguyên

>>Tham gia giải bài toán này<<

Những bài toán đã qua


Mỗi tuần 1 bài toán hình học

 

 

 

 

Cho tam giác $ABC$ với tâm nội tiếp $I$. $M,N$ là trung điểm $CA,AB$. $BI,CI$ cắt trung trực $IA$ tại $P,Q$. Đường thẳng qua $I$ vuông góc $IA$ lần lượt cắt $CA,AB$ tại $E,F$. Lấy $K,L$ lần lượt thuộc trung trực $AE,AF$ sao cho $KQ\perp AQ$ và $LP\perp AP$. $d$ là một đường thẳng thay đổi đi qua $A$. $U,V$ là hình chiếu của $K,L$ lên $d$. Chứng minh rằng trục đẳng phương của đường tròn đường kính $UV$ và $(AMN)$ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi đường thẳng $d$ thay đổi.

 

 

Tham gia giải bài toán này

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

 

 

Bài viết mới


  • 554498 Bài viết
  • 89741 Thành viên
  • innguyengia2016 Thành viên mới nhất
  • 17600 Online đông nhất

Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS