Jump to content


namcpnh

Member Since 24-04-2011
Offline Last Active Yesterday, 20:38
Ý tưởng mới, anh em vào đọc và góp ý. Updated 20 Sep · 2 comments
****-

About Me

Toán là tiền đề của khoa học kĩ thuật


Community Stats


 • Group ĐHV Tổng hợp
 • Active Posts 951
 • Profile Views 5,292
 • Points 0
 • Member Title Red Devil
 • Age 18 years old
 • Birthday February 26, 1996
 • Giới tính
  Male Male
 • Đến từ
  HCMUS
 • Sở thích
  Toán Olympic, ghét toán THPT.

Contact Information


1188 Rất xuất sắc

User Tools

Latest Visitors