Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

baopbc

Định lí Con Bướm đã xuất hiện chứng minh sử dụng định lí Ceva! :)) http://forumgeom.fau.edu/FG2016volume16/FG201623.pdf
03-05-2016 - 23:59
  • hình ảnh
    ineX

    (y)


    04-05-2016 - 14:47