Đến nội dung


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 11-12-2016 - 17:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm x,y tm $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^...

10-12-2016 - 23:22

Tìm x,y tm $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=2 & & \\ 2x+12y+2y^{3}+11y^{2}x =27& & \end{matrix}\right.$


Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_...

26-11-2016 - 15:12

Giả sử 2 phương trình $a_{1}x^{5}+b_{1}x^{2}=c_{1}, a_{2}x^{5}+b_{2}x^{2}=c_{2}$$\left ( a_{1},a_{2}\neq 0 \right )$ có nghiệm chung. Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_{1} \right )^{2}(a_{1}b_{2}-a_{2}b_{1})^{3}=(a_{1}c_{2}-a_{2}c_{1})^{5}$


Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_...

26-11-2016 - 15:11

Giả sử 2 phương trình $a_{1}x^{5}+b_{1}x^{2}=c_{1}, a_{2}x^{5}+b_{2}x^{2}=c_{2}$$\left ( a_{1},a_{2}\neq 0 \right )$ có nghiệm chung. Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_{1} \right )^{2}(a_{1}b_{2}-a_{2}b_{1})^{3}=(a_{1}c_{2}-a_{2}c_{1})^{5}$


Tìm min,max $y=\left | x+2 \right |+\left | x \right |+\l...

26-11-2016 - 15:00

Tìm min,max $y=\left | x+2 \right |+\left | x \right |+\left | x-1 \right |$ với $-3\leq x\leq 3$


8 bài tập lượng giác

20-11-2016 - 10:32

1. Tính A=$sin^{2}50^{o}+sin^{2}70^{o}-cos50^{o}cos70^{o}$

2.Tính A= $4cos15^{o}cos21^{o}cos24^{o}-cos12^{o}-cos18^{o}$

3.Tính A= $\frac{1}{sin18^{o}}-\frac{1}{sin54^{o}}$

4. Tính A= $tan9^{o}-tan27^{o}-tan63^{o}+tan81^{o}$

5. CMR $\frac{sin(a-b)}{cosacosb}+\frac{sin(b-c)}{cosbcosc}+\frac{sin(c-a)}{cosccosa}=0$

6. CMR $\sum \frac{sina}{sin(a-b)sin(a-c)}=0$

7. CMR $\sum_{k=1}^{10}sin\frac{k\pi }{11}=cot\frac{\pi }{22}$

8. Tính A= $\frac{sin35^{o}sin65^{o}sin80^{o}}{sin20^{o}+sin50^{o}+sin70^{o}}$