Đến nội dung


ineX

Đăng ký: 10-09-2015
Offline Đăng nhập: 13-01-2017 - 23:38
****-

Chủ đề của tôi gửi

$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}...

24-11-2016 - 23:02

Bài toán: Tìm lim của: $$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}\forall n\in \mathbb{N}$$


Đề thi hsg lớp 9 Thạch Thất - Hà Nội

04-11-2016 - 20:09

File gửi kèm  14937259_1609163292722499_8083786941500714221_n.jpg   80.03K   4 Số lần tải


Tìm số hạng tổng quát của dãy

01-11-2016 - 21:19

Xác định số hạng tổng quát của các dãy sau:

a, File gửi kèm  a;l.PNG   10.78K   3 Số lần tải

b, File gửi kèm  cu.PNG   8.84K   3 Số lần tải

c, File gửi kèm  fe.PNG   7.46K   3 Số lần tải


Có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn?

21-10-2016 - 19:04

Bài toán:Cho số nguyên dương $n$ và xác định $M=\left \{ (x,y)\mid x,y\in \mathbb{Z},1\leq x,y\leq n \right \}$.

Hỏi có bao nhiêu ánh xạ $f$ xác định trên $M$ thỏa mãn:

i. $f(x,y)$ là số tự nhiên với mọi $(x,y)\in M$

ii. $\sum_{1}^{n}f(x,y)=n-1$ với mọi $x$ thỏa $1\leq x\leq n$

iii. Giả sử nếu $(x_{1};y_{1})f(x_{2}y_{2})>0$ thì $(x_{1}-x_{2})(y_{1}-y_{2})\geq 0$


CM: Trong cuộc đua có số chẵn lần các xe vượt nhau

21-10-2016 - 18:54

Bài toán: Ở các vị trí khác nhau của một đường đua ô tô vòng tròn cùng một thời gian có 25 ô tô xuất phát theo cùng một hướng. Theo thể lệ cuộc đua, các ô tô có thể vượt lẫn nhau nhưng không được vượt đồng thời hai xe một lúc. Các ô tô đến đích là các điểm mà chúng xuất phát lúc đầu. 

Chứng minh rằng trong suốt cuộc đua có một số chẵn lần vượt nhau của các ô tô.