Đến nội dung


Baoriven

Đăng ký: 10-10-2015
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:26
****-

Chủ đề của tôi gửi

$f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$:...

15-01-2017 - 19:48

Tìm các hàm $f$ tăng ($f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$) thỏa mãn:

$i)$ $f(0)=0;f(1)=1.$

$ii)$ $f(a)+f(b)=f(ab)+f(a+b-ab)$ với $\forall a,b\in \mathbb{R},a< 1< b.$


$f:\mathbb{R}^+\rightarrow \mathbb{R}^+$:...

14-01-2017 - 20:03

Tìm tất cả các hàm số: $f:\mathbb{R}^+\rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn:

$f(f(x))=6x-f(x)$


CMR: $\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a...

11-01-2017 - 20:35

Cho $a,b,c$ là các số thực không âm thỏa mãn: $a^2+b^2+c^2=1$. 

Chứng minh rằng:

$\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\geq \sqrt{7(a+b+c)-3}$


CMR: $\frac{a}{3a+b^2}+\frac{b}{3b+c^...

05-01-2017 - 21:55

Cho $a,b,c$ dương thỏa mãn: $a+b+c=3$. Chứng minh rằng:

$\frac{a}{3a+b^2}+\frac{b}{3b+c^2}+\frac{c}{3c+a^2}\leq \frac{3}{4}$


Tính $S=m+n$ biết $m.n=1446921630$ và $m,n$ đảo ngược của...

04-01-2017 - 19:25

Cho $m,n$ là $2$ số nguyên dương thỏa mãn:

$i)$ Số này là đảo ngược của số kia.

$ii)$ Tích $m.n=1446921630$.

Tính tổng $S=m+n$.

 

P/S: Mò ra được $2$ số rồi mà không biết giải sao ???