Đến nội dung


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 12-01-2017 - 08:13
*----

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z}\leq \frac{...

09-01-2017 - 17:00

Cho $x ; y ; z$ dương thoả mãn $xy + yz + xz = 3xyz $
Chứng minh rằng $\frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z} + \frac{yz}{y^{3}+ z^{3} + y^{2}x + z^{2}x } + \frac{zx}{x^{3} + z^{3} + z^{2}y +x^{2}y} \leq \frac{3}{4}$

Tìm Min A

06-01-2017 - 21:54

Tìm GTNN của biểu thức A


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:53

1. giải phương trình √(x+2) -√(3-x) = x^2 - 6x + 9

 


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:50

1.cho x/(y+z) + y/(z+x) + z/(x+y) =1 tính A= (x^2 + y^2 - z^2)/(y+z) + (-x^2 + y^2 + z^2)/(z+x) + (x^2 -y^2 + z^2)/(x+y)

2.Cho hai số dương a,b chứng minh (a^2 +b^2)/ab + (2√ ab)/(a+b)  >=3

 


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:46

cho a,b,c,d là các số nguyên tố thoả mãn a^2 = b^2 + c^2 + d^2 chứng minh a.b.c.d + 2015 viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương