Đến nội dung


Ispectorgadget

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 01:24
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [Archive] Cập nhật list Những bài toán trong tuần (301-400)

10-10-2016 - 21:59

$\boxed{\text{Bài toán 377}}$

Gỉa sử rằng trên mặt phẳng toạ độ cho đường cong là đồ thị của hàm số đa thức: $P(x)=x^{4}+px^{3}+qx^{2}+rx+s,P\in \mathbb{R}[x]$.

Một đường thẳng trên mặt phẳng ấy gọi là nằm ngang nếu nó song song với trục hoành và cắt đường cong tại 4 điểm A, B, C, D (tính từ trái sang phải).Ngoài ra nếu độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AD có thể lấy làm độ dài các cạnh của một tam giác nào đó, thì đường thẳng như vậy còn được gọi là "đường tam giác". Chứng minh rằng chỉ có thể xảy ra trường hợp hoặc tất cả các đường thẳng nằm ngang là "đường tam giác", hoặc tất cả các đường thẳng ấy ko là "đường tam giác".

 

$\boxed{\text{Bài toán 378}}$

Cho tam giác $ABC$,$P$ là một điểm trong tam giác.Gọi $E,F$ là giao điểm  của $PB,PC$ với $AC,AB$.Đường thẳng $AP$ cắt $(ABC)$ tại $D$,gọi $L$ là giao điểm của $EF$ và $BC$.Chứng minh rằng khi $P$ thay đổi,$DL$ luôn đi qua một điểm cố định.

 

$\boxed{\text{Bài toán 379}}$

Cho các số nguyên dương a,b,c thoả mãn $a^{2}+ab+b^{2}$ là ước của $a^{3}+b^{3}$ và $a-b$ là số nguyên tố. Chứng minh: $a^{3}-b^{3}$ là luỹ thừa bậc bốn của 1 số nguyên.


Trong chủ đề: Thăm dò ý kiến về việc thi trắc nghiệm môn toán

09-09-2016 - 12:27

:)) Sắp tới chắc thầy cô kéo nhau mở lớp dạy thêm toán Casio.


Trong chủ đề: Tìm số nghiệm nguyên của hệ phương trình:

28-08-2016 - 10:22

Tìm số nghiệm nguyên của hệ phương trình: 

$$\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} + {x_3} + {x_4} + {x_5} = 25\\1 \le {x_i} \le 6,i \in \left\{ {1,2,3,4,5} \right\}\end{array} \right.$$

Spoiler

 

Đặt $y_i=x_i-1;\forall i=\overline{1,5}$. Từ giả thiết suy ra $0\le y_i\le 5$
Ta có hệ
$$(I) \; \left\{\begin{matrix}y_1+y_2+...+y_5=20\;\;\;\; (1)\\ 0\le y_i\le 5\; ; \forall i=\overline{1,5}\end{matrix}\right.$$
 
Gọi |X| là tập các nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) ta có $|X|=C_{24}^4$.
Gọi $|A|,|B|,|C|,|D|,|E|$ lần lượt là tập tất cả các nghiệm của 5 hệ
$$\left\{\begin{matrix}y_1+y_2+...+y_5=20\\ y_i\ge 6\; ;\forall i\in \{1,2,3,4,5\}\end{matrix}\right.$$
Bằng cách đặt $k_i=y_i-6$ và áp dụng bài toán chia kẹo Euler ta dễ dàng tính được 
$|A|=|B|=|C|=|D|=|E|=0$ (phương trình này vô nghiệm :)) thấy lạ lạ ...)
 
$$|A\cap B| = |A\cap C| = |A\cap D| = |A\cap E| = |B\cap C| = |B\cap D| = |B\cap E| = |C\cap D| = |C\cap E| = |D\cap E| =0$$
$$|A\cap B\cap C| = |A\cap B\cap  D| = |A\cap B \cap E| = |A\cap C\cap D| = |A\cap C\cap E| = |A\cap D\cap E| = |B\cap C\cap D| =0$$
$|B\cap C\cap E| + |B\cap D\cap E| + |C\cap D\cap E| =0$
$$|A\cap B\cap C\cap D| = |A\cap B\cap C\cap E| = |A\cap B\cap D\cap E| = |A\cap C\cap D\cap E| = |B\cap C\cap D\cap E| =0$$
$$ |A\cap B\cap C\cap D\cap E| =0$$
 
Theo nguyên lý bù trừ ta có số nghiệm hệ (I) là
$$X-(|A| + |B| + |C| + |D| + |E| - |A\cap B| - |A\cap C| - |A\cap D| - |A\cap E| - |B\cap C| - |B\cap D| - |B\cap E| - |C\cap D| - |C\cap E| - |D\cap E| + |A\cap B\cap C| + |A\cap B\cap D| + |A\cap B\cap E| + |A\cap C\cap D| + |A\cap C\cap E| + |A\cap D\cap E| + |B\cap C\cap D| + |B\cap C\cap E| + |B\cap D\cap E| + |C\cap D\cap E| - |A\cap B\cap C\cap D| - |A\cap B\cap C\cap E| - |A\cap B\cap D\cap E| - |A\cap C\cap D\cap E| - |B\cap C\cap D\cap E| + |A\cap B\cap C\cap D\cap E| )$$
$$=C_{24}^4=10626. \;\; \blacksquare$$

Trong chủ đề: [Archive] Cập nhật list Những bài toán trong tuần (301-400)

08-08-2016 - 19:24

$\boxed{\text{Bài toán 369}}$

Tính tổng sau:

$\displaystyle S_n=\sum_{k=1}^n \dfrac{2^k-1-{n\choose k}}{k}$

 

$\boxed{\text{Bài toán 370}}$

$A,B,C$ mỗi người lần lượt có 10, 30, 50 quả táo cùng loại. Họ mang ra chợ bán. Hãy nêu phương án để họ bán hết số táo đó với giá bán bằng nhau và cuối cùng thu về số tiền bằng nhau.

 

Ba người này không được bán táo cho nhau, không cho táo, không ăn táo.

 

Giải thích cho rõ: 

- Bán giá bằng nhau: Nếu trong một thời điểm nào đó, A bán táo với giá a đồng/ quả thì B và C cũng phải bán với giá a đồng/ quả.

 

$\boxed{\text{Bài toán 371}}$ 

Giả sử có $n$ điểm phân biệt trên mặt phẳng. Có vòng tròn với bán kính $r$ và tâm $O$ trên mặt phẳng. Ít nhất một trong các điểm nằm trong vòng tròn. Chúng ta làm các hướng dẫn sau đây. Tại mỗi bước chúng ta di chuyển $O$ đến trọng tâm của các điểm trong vòng tròn. Chứng minh rằng vị trí của $O$ là không đổi sau khi một số hữu hạn bước.

 

$\boxed{\text{Bài toán 372}}$ 

Cho $x_i\in (a,b)$, $p_i\in (0,1), \sum_{i=1}^{n}p_i=1$, $i=\overline{1,n}$, Chứng minh rằng: $$(\sum_{i=1}^{n}p_i.x_i^2)-(\sum_{i=1}^{n}p_i.x_i)^2\leq (\dfrac{b-a}{2})^2$$

 

$\boxed{\text{Bài toán 373}}$

Cho tam giác $ABC$.Tâm ngoại tiếp $O$. Đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc $BC,CA,AB$ tại $M,N,P$. Đường tròn bàng tiếp các góc $A,B,C$ tiếp xúc $BC,CA,AB$ tại $D,E,F$. Gọi $H$ là trực tâm tam giác $DEF$ và $J$ là giao điểm của $AI$ và $EF$.Đường thẳng $JM$ cắt $AH$ tại điểm $A'$. Xác định tương tự các điểm $B',C'$. Gọi $A", B",C"$ thứ tự là trung điểm các cạnh $NP,PM,MN$. Chứng minh rằng các đường thẳng qua $A",B",C"$ thứ tự song song với $A'D,B'E,C'F$ đồng quy tại một điểm nằm trên $OI$

 

$\boxed{\text{Bài toán 374}}$

Cho dãy ${a_n}$ không giảm trong $\left[ { - 1;1} \right]$. Chứng minh: \[\sum\limits_{i = 1}^{n - 1} {\sqrt {1 - {a_i}{a_{i + 1}} \pm \sqrt {\left( {1 - a_i^2} \right)\left( {1 - a_{i + 1}^2} \right)} } < \frac{{\pi \sqrt 2 }}{2}} \]

 

$\boxed{\text{Bài toán 375}}$

Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$. Một đường thẳng thay đổi luôn đi qua $G$, cắt hai cạnh $AB,AC$ lần lượt tại $M,N$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của tam giác $AMN$

 

$\boxed{\text{Bài toán 376}}$

Tìm số nguyên dương $n$ bé nhất thỏa mãn tính chất sau không tồn tại bất cứ 1 cấp số cộng nào gồm 1999 số hạng mà cấp số cộng đó chưa đúng $n$ số nguyên.


Trong chủ đề: Thảo luận về Đề thi và Lời giải của IMO 2016

14-07-2016 - 22:40

Nguồn FB :))