Đến nội dung


Người gửi trong: CM: 2cos2x + 4cos4x + 6cos6...

Tên thành viên Bài viết
trlong12345 2
minh29995 1