Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


snowangel1103 nội dung

Có 77 mục bởi snowangel1103 (Tìm giới hạn từ 07-06-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#513501 Tính $ m-n?$

Đã gửi bởi snowangel1103 on 17-07-2014 - 20:54 trong Đại số

Tính $ m-n?$

$m=\frac{3}{2}+\frac{13}{12}+\frac{31}{30}+...+\frac{9901}{9900}$
$n=50-(\frac{1}{2}.3+\frac{1}{4}.5+\frac{1}{6}.7+...+\frac{1}{100}.101)$#494880 Tính giới hạn: $$\mathop {\lim }\limits_...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 24-04-2014 - 14:52 trong Dãy số - Giới hạn

Tính giới hạn sau:

$$\mathop {\lim }\limits_{x \to -1}\frac{(x+2)\sqrt{2x+3}+x}{x^2+3x+2}$$
#478007 Tìm giới hạn: $lim\frac{\sqrt{n^2+2n+4}+(3...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 19-01-2014 - 11:54 trong Dãy số - Giới hạn

Tìm giới hạn dãy số

$1/ lim\frac{\sqrt{n^2+2n+4}+(3\sqrt{n}+1)(2\sqrt{n}+1)}{(\sqrt{n}-1)(2\sqrt{n}+3)+\sqrt{4n^2+n+1}}$
 
$2/ lim\frac{\sqrt{4n^2+3n+1}+n+2}{2n-3+\sqrt{n^2+1}}$

 
#469152 Chứng minh: $\frac{SA}{SH}+\frac{SC...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 05-12-2013 - 22:01 trong Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M là điểm di động trên cạnh SD, $(\alpha)$ là mp chứa BM và $(\alpha)//AC$

a) Cm: $(\alpha)$ luôn chứa 1 đường thẳng cố định

b) Xác định giao điểm $H=SA \cap (\alpha)$ và $K=SC \cap (\alpha)$.

Cm: $\frac{SA}{SH}+\frac{SC}{SK}-\frac{SD}{SM}$ không đổi
#469137 Chứng minh: $\frac{SA}{SH}+\frac{SC...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 05-12-2013 - 21:35 trong Hình học

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M là điểm di động trên cạnh SD, $(\alpha)$ là mp chứa BM và $(\alpha)$//AC 

a) Cm: $(\alpha)$ luôn chứa 1 đường thẳng cố định

b) Xác định giao điểm $H=SA \cap (\alpha)$ và $K=SC \cap (\alpha)$. Cmr: $\frac{SA}{SH}+\frac{SC}{SK}-\frac{SD}{SM}$ không đổi
#466579 Bài toán xác định thiết diện

Đã gửi bởi snowangel1103 on 24-11-2013 - 21:09 trong Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành, I và J lần lượt là trung điểm AB, SA; M là trung điểm CD. Mặt phẳng ($\alpha $) qua M, $(\alpha)$ // SI, DJ. Xác định thiết diện khi cho ($\alpha $) cắt S.ABCD

 
#462374 Tính diện tích MNPQ

Đã gửi bởi snowangel1103 on 05-11-2013 - 21:54 trong Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang(AD là đáy lớn), AD=3a, AB=BC=a, SB=3a. tam giác SBC vuông tại B, SA=2a, M thuộc AB. Đặt AM=x ($0\leq x\leq a$). Mặt phẳng $\alpha$ qua M, $\alpha$ //SB,AD. mặt phẳng $\alpha$ cắt SA,SD,CD tại N,P,Q.

a) cmr: MNPQ là hình thang vuông

b) tính $S_{MNPQ}$ theo a,x

c) tìm x sao cho S max
#451571 Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Đã gửi bởi snowangel1103 on 18-09-2013 - 22:08 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

$1/ y=\sqrt{3-cos2x}$

$2/ y=\frac{1}{sinx}-\frac{1}{cosx}$

 
#431215 $sin^6xcos^2x+sin^2xcos^6x=\frac{1}{8}(1-cos^42...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 28-06-2013 - 09:50 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Chứng minh

$sin^6xcos^2x+sin^2xcos^6x=\frac{1}{8}(1-cos^42x)$

 
#430938 $A=sin3x+2sin2x+2cos2x+2sinx+4cosx+3$

Đã gửi bởi snowangel1103 on 27-06-2013 - 09:40 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Đưa biểu thức về dạng tích

$A=sin3x+2sin2x+2cos2x+2sinx+4cosx+3$

 
#417627 Tích phân

Đã gửi bởi snowangel1103 on 10-05-2013 - 18:42 trong Tích phân - Nguyên hàm

$1/ \int\limits_{ln3}^{ln5}\frac{dx}{e^x-2e^{-x}-3}$

 

$2/ \int\limits_{1}^{e}\frac{1+x(2lnx-1)}{x(x+1)^2}dx$

 

$3/ \int\limits_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{3xcosx+2}{1+cot^2x}dx$
#417524 Giải phương trình $ 2+\sqrt{3}(sin2x-3sinx)=cos2x+3cosx...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 09-05-2013 - 22:04 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

$1/  2+\sqrt{3}(sin2x-3sinx)=cos2x+3cosx$

 

2/ $\frac{4\sqrt{3}sinx.cos^2x-2cos\frac{5x}{2}cos\frac{x}{2}+\sqrt{3}sin2x+3cosx+2}{2sinx-\sqrt{3}}=0$
#417458 Chứng minh lượng giác

Đã gửi bởi snowangel1103 on 09-05-2013 - 16:58 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải phương trình lượng giác

$1/ sin^2x(4cos^2x-1)=cosx(sinx+cosx-sin3x)$

 

$2/ sinx.cos4x-sin^22x=4sin^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})-\frac{7}{2}$

(xin lỗi mình đặt sai tiêu đề mà không biết sữa)
#417189 Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật và viết phương trình đường thẳng

Đã gửi bởi snowangel1103 on 07-05-2013 - 22:44 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1/ trong hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật có một đỉnh là O, diện tích của nó bằng 12 và đường tròn ngoại tiếp (C) của hình chữ nhật có phương trình $(x-\frac{5}{2})^2+y^2=\frac{25}{4}$. tìm toạ độ các đình còn lại của hình chữ nhật

 
2/ cho đường thẳng d: 2x+y-20=0 cắt hai trục Ox và Oy tại A và B. viết phương trình đường thẳng $\Delta $ vuông góc với d và chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau

 
#416321 Rút gọn,chứng minh lượng giác

Đã gửi bởi snowangel1103 on 04-05-2013 - 09:14 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

1/ rút gọn $P=\frac{sina+cos2a-cos4a}{cosa+sin2a+sin4a}$
#415201 Cho hình chóp tam giác đều SABC biết cạnh đáy bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 28-04-2013 - 10:16 trong Hình học không gian

cho hình chóp tam giác đều SABC biết cạnh đáy bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng $60^0$mặt phẳng qua BC và vuông góc với SA cắt SA tại D

a) tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.DBC và S.ABC
b) tính thể tích khối chóp S.DBC#414844 Bất phương trình mũ và bất phương trình log

Đã gửi bởi snowangel1103 on 25-04-2013 - 23:01 trong Các bài toán Đại số khác

giải bất phương trình
 
1/ $log_2\frac{x+3}{x-2}+log_4(x^2+4x+4)>-log_23$
 
2/ $log_{\frac{\pi}{4}}[log_2(x+\sqrt{2x^2-x})]<0$#414843 Bất phương trình mũ và bất phương trình log

Đã gửi bởi snowangel1103 on 25-04-2013 - 23:00 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

giải bất phương trình
1/ $log_{\frac{1}{2}}\sqrt{2x^2-3x+1}+\frac{1}{2}log_2(x-1)^2\geq\frac{1}{2}$
 
2/ $log_x2+2log_{2x}4=log_{\sqrt{2x}}8$#414651 Chứng minh biểu thức sau độc lập với x

Đã gửi bởi snowangel1103 on 24-04-2013 - 20:19 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

$A=\frac{1}{1+tan^2x}+sin^2(4\pi -x)+cos(\frac{9\pi }{2}-x)+sin(x-\pi )+tan^2(\frac{7\pi }{2}-x)+1-\frac{1}{sin^2x}$
#414499 Chứng minh $\frac{7x+5y}{\sqrt{140}...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 23-04-2013 - 20:50 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

chứng minh$\frac{7x+5y}{\sqrt{140}}\geq\sqrt{xy} (x\geq0,y\geq0)$
#414419 Chứng minh: 2cotA=cotB+cotC

Đã gửi bởi snowangel1103 on 23-04-2013 - 14:35 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

cho tam giác ABC có $2a^2=b^2+c^2$. chứng minh: 2cotA=cotB+cotC
#414058 Chứng minh có ít nhất một phương trình có nghiệm trong hai phương trình sau

Đã gửi bởi snowangel1103 on 21-04-2013 - 09:26 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Chứng minh có ít nhất một phương trình có nghiệm trong hai phương trình sau:($2b<\frac{-3}{2}$)

$x^2-2bx+1-2a=0$
$x^2-2ax+1-2b=0$#413960 Tìm m để hai đường thẳng song song

Đã gửi bởi snowangel1103 on 20-04-2013 - 20:54 trong Hình học phẳng

tìm m để hai đường thẳng $(d1):\begin{cases}x=1+2t \\ y=-2-t \end{cases}$, $(d2):mx-y+5=0$ song song

 
#412906 Rút gọn $B=\frac{sin^3x+cos^3x}{sinx+cosx}+sinx...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 15-04-2013 - 22:50 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

1/ rút gọn $B=\frac{sin^3x+cos^3x}{sinx+cosx}+sinx.cosx$

2/ cho tana=2. tính $A=\frac{3}{sin^2a-sina.cosa-cos^2a}$
#411952 Cho $cota=\frac{1}{3}$. Tính $A=...

Đã gửi bởi snowangel1103 on 11-04-2013 - 22:26 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

cho $cota=\frac{1}{3}$. Tính $A=\frac{3}{sin^2a-sina.cosa-cos^2a}$

chứng minh : $\frac{sin20^0.sin40^2.sin50^5.sin70^0}{cos10^0.cos50^0}=\frac{1}{4}$