Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

ThanhTienDuBan Biên Tập

Chuyên đề SỐ CHÍNH PHƯƠNG A. LÝ THUYẾT I. Định nghĩa: Số chính phương là bình phương của một số nguyên. A : là số chính phương thì A = k2 (k ℤ ) II.Một số tính chất: 1) Số chính phương chỉ có thể tận cùng bằng: 0;1; 4; 5; 6; 9; không thể tận cùng bằng 2; 3; 7; 8. 2) Một số chính phương có tận cùng là 0 thì số chữ số 0 tận cùng của nó là chẵn. 3) Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. 4) Nếu a.b là số chính phương khác 0 và a là số...
08-01-2014 - 17:28