Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

[Pascal] Game: Banh nảy


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 12 trả lời

#1 hack258147

hack258147

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 22 Bài viết

Đã gửi 03-09-2014 - 13:06

ai thích màu thì down cái BOUNCING_BAL_MÀU.rar ở dưới nhé

mọi người test thử cái game em mới làm này 

tên game : banh nảy;

Đây là bản Demo nên có thể sẽ còn lỗi ,thông cảm gõ vậy là rụng tay rồi .
dùng phím <- và ->  để di chuyển thanh tưng bóng ;
ESC : để thoát khỏi game ;

có 3 mức độ khó

Chế độ banh nảy dùng hàm random dở hơi của pascal nên nhiều lúc banh cứ nảy một chỗ
mỗi lần tưng bóng để bóng không rớt sẽ được cộng điểm ;

ban đầu có 3 mạng;
(phải đi kèm với key.tpu nhé);(có ở dưới đó);

lưu ý: game hơi lag , di chuyển từng nút một nha

{ BÁ ĐẠO PASCAL

HACK CHEAT : Insert : hack mạng;       :biggrin:   :biggrin:   :biggrin:

Home : hack điểm

 }

Có lỗi gì báo để em cải thiện tiếp
Code : (hơi bị dài); 

program gameball;
uses crt,KEY;
var h1,h2,h3,h4,banh1,banh2,can1,can2,chay1,chay2,i : integer;
diem,mang,gach1,gach2,phim,chon,dokho,muiten:integer;
chondokho : integer;
label thoat;
procedure banh;
begin
CLRSCR;
for i:=20 to 62 do begin
gotoxy(i,7);
write('__');
end;
for i:=8 to 20 do begin
gotoxy(20,i);
write('|');
end;
for i:=20 to 62 do begin
gotoxy(i,20);
write('__'); {IN giao dien game}
end;
for i:=8 to 20 do begin
gotoxy(62,i);
write('|');
end;
gotoxy(30,8);
Write('BOUNCING BALL I');
GOTOXY(25,11);
write('CHAO MUNG DEN VOI GAME BOUNCING BALL');
GOTOXY(25,13);
WRITE('DUNG PHIM "<-" DE DI CHUYEN SANG TRAI');
GOTOXY(25,14);
WRITE('DUNG PHIM "->" DE DI CHUYEN SANG PHAI');
gotoxy(25,15);
write('DUNG PHIM "ESC" DE THOAT [ QUIT ] ');
GOTOXY(25,17);
WRITE('NHAN ENTER DE BAT DAU CHOI !');
GOTOXY(25,19);
WRITE('--> ENTER !');
GOTOXY(25,23);
write('WRITE BY HACK258147');

READLN;
clrscr;
diem:=0;
banh1:=40 ; banh2:=18; {toa do cua banh}
gotoxy(banh1,banh2);
write('o'); {in banh}
{ Phan Choi game }
h2:=7;
for h1:=3 to 19 do begin
gotoxy(h2,h1);
write('//');
end;
h4:=67;
for h3:=3 to 19 do begin
gotoxy(h4,h3);
write('//');
end;
for h2:=7 to 67 do begin
gotoxy(h2,2);
write('//');
end;
for h2:=7 to 67 do begin
gotoxy(h2,20);
write('//');
end;
gotoxy(70,3);
write('BOUNCING');
GOTOXY(70,4);
WRITE('BALL I');
FOR i:=5 to 20 do begin
gotoxy(70,i);
write('/////////'); end;
{phan tao gach}
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,3);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,4);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,5);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,6);
write('');
end;

end;
procedure chaybanh;
label top,thoat,tiep,tiep2,chinhdokho,dieukhien;
begin
can1:=39;
can2:=19; {39,19}
gotoxy(30,24);
write('ESC : Thoat game');
gotoxy(50,24);
write('Write By hack258147');
gotoxy(50,25);
write('diendantoanhoc.net');

mang:=3;
top:
chay1:=0;
chay2:=-1;
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(banh1,banh2);
write(' ');
banh1:=40;
banh2:=18;
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
if chondokho=enterkey then goto tiep;
muiten:=13;
chinhdokho:
gotoxy(10,12);
write('Chon do kho');
gotoxy(14,13);
write('De');
gotoxy(14,14);
write('Binh thuong');
gotoxy(14,15);
write('Kho');
gotoxy(10,muiten);
write('-->');
dokho:=getkey;
keypressed;
repeat

if (dokho=upkey) and (muiten=13) then goto chinhdokho;
if (dokho=upkey) then begin
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
muiten:=muiten-1;
gotoxy(10,muiten);
write('-->');
end;
if (dokho=dnkey) and (muiten=15) then goto chinhdokho;
if (dokho=dnkey) then begin
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
muiten:=muiten+1;
gotoxy(10,muiten);write('-->'); end;
chondokho:=getkey;
if chondokho=enterkey then begin
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(14,13);
write(' ');
gotoxy(14,14);
write(' ');
gotoxy(14,15);
write(' ');
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
end;
until (chondokho=enterkey);
tiep:
repeat
if muiten=13 then delay(50000);
if muiten=14 then delay(40000);
if muiten=15 then delay(30000);
gotoxy(banh1,banh2); {CT chay Banh}
write(' ');
banh1:=banh1+chay1;
banh2:=banh2+chay2;
gotoxy(banh1,banh2);
write('o');
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');

if keypressed then begin
dieukhien:
phim:=Getkey;

tiep2: {39:19 toa do cua can}
if phim=leftkey then begin
gotoxy(can1,can2);
write(' '); {dieu khien can qua trai}
can1:=can1-3;
if (can1=9) and (can2=19) then can1:=can1+3;
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');
end;

if phim=rightkey then begin
gotoxy(can1,can2);
write(' '); {dieu khien can qua phai}
can1:=can1+3;
if (can1=66) and (can2=19) then can1:=can1-3;
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');
end;
end;

if phim=inskey then begin
mang:=9999;
gotoxy(5,25);
write(' '); {hack mang}
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
end;
if phim=homekey then begin
diem:=9999;
gotoxy(5,24);
write(' '); {hack diem}
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
end;

if (can1=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1; {banh trung can_1}
chay2:=-1;
gotoxy(can1,can2);
write('M');
end;

if (can1+1=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1+1,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;
{banh trung can 2}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+1,can2);
write('M');
end;
if (can1+2=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1,can2);
write('M');

chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1; {banh trung can 3}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+2,can2);
write('M');
end;
if (can1+3=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1+3,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;

{banh trung can 4}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+3,can2);
write('M');
end;
{ 9:2/ toa do ban dau cua banh }
for i:=8 to 66 do begin

if (banh1=i) and (banh2=3) then begin {neu banh dung tuong tren}
chay1:=random(3) ;
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;
chay2:=+1; end; {66:3}
end;

for i:=4 to 20 do begin

if (banh2=i) and (banh1=10) then begin {neu banh dung tuong trai}
chay1:=+1;
randomize;
chay2:=random(3);
if chay2 = 1 then chay2:=+1;
if chay2 = 2 then chay2:=-1;
if chay2 = 3 then chay2:=+1;
if chay2 = 0 then chay2:=-1; end;
end; {9:3:19}
for i:=4 to 19 do begin

if (banh2=i) and (banh1=66) then begin
chay1:=-1;
randomize;
chay2:=random(3); {neu banh dung tuong phai}
if chay2 = 1 then chay2:=+1;
if chay2 = 2 then chay2:=-1;
if chay2 = 3 then chay2:=+1;
if chay2 = 0 then chay2:=-1;end;
end;
for i:=9 to 66 do begin
if (banh1<>can1) and (banh1<>can1+1) and (banh1<>can1+2) and (banh1<>can1+3) then begin
if (banh2=19) and (banh1=i) then begin
delay(60000);
delay(60000);
mang:=mang-1; {neu banh dung day}
gotoxy(10,12);
write('Ban bi mat mot mang/ bam ENTER de choi tiep ');
gotoxy(10,13);
write('Nhan ESC de thoat ');
chon:=Getkey;
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(10,13);
write(' ');
gotoxy(5,25);
write(' ');
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
if chon=enterkey then goto top;
if chon=Esckey then exit;
if chon=rightkey then goto top;
if chon=leftkey then goto top;
if chon=upkey then goto top;
if chon=dnkey then goto top;
end;
end;
end;if mang = -1 then begin
gotoxy(10,12);
write('GAME OVER/Nhan Esc de thoat , nhan Space de choi tiep');
gotoxy(10,13);
write('Diem cua ban : ',diem);
chon:=getkey;
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(10,13);
write(' ');
if chon=esckey then exit;
if chon=spacekey then begin
mang:=3;
diem:=0;
gotoxy(5,25);
write(' '); {diem :24,5 / mang:25,5}
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
goto top;
end;
end;
until (phim=esckey);
end;

begin
banh;
can1:=39; { CT chinh }
can2:=19;
gotoxy(can1,can2); {in can}
write('MMMM');
chaybanh;

clrscr;
gotoxy(20,5);
write('GAME OVER /nhan Enter de thoat');
gotoxy(20,6);
write('Diem cua ban : ',diem);
readln;
end.

File gửi kèm


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hack258147: 03-09-2014 - 23:07


#2 hack258147

hack258147

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 22 Bài viết

Đã gửi 03-09-2014 - 13:14

BẠn cũng thuộc dạng Cao Thủ Pascal rồi

chưa đâu bởi vì em mới học lớp 9 và chưa hiểu rõ fuction vs boolean lắm


mấy game này gõ muốn rụng tay mà nhanh nhàm ghê


Nghệ thuật 102 , ông nghĩ tôi nên đặt cái Intime ở đâu ,chưa làm ra cứ bị lỗi gì ấy


ai thích màu thì down cái BOUNCING_BAL_MÀU.rar nha


HAIZ không chạy song song, được chơi thì ấn từng nút một để khỏi bị lag nha

#3 hxthanh

hxthanh

 • Thành viên
 • 3330 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 03-09-2014 - 13:43

Góp ý cho bạn:

- Delay hơi lâu

- Ẩn con trỏ nhấp nháy đi

- Viền nên dùng ký tự khác cho nổi bật lên

- Game lag do không chạy được đa nhiệm (banh di chuyển thì tấm đỡ phải chờ)

- Tạo thêm màu mè cho nó đẹp

- Code chương trình rất dài và thiếu tính kế thừa (tạo procedure, function, chương trình con, v.v...)

 

- Dù sao bạn cũng rất sáng tạo đấy!


Cuộc sống thật nhàm chán! Ngày mai của ngày hôm qua chẳng khác nào ngày hôm qua của ngày mai, cũng như ngày hôm nay vậy!

#4 hack258147

hack258147

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 22 Bài viết

Đã gửi 03-09-2014 - 13:48

vậy làm sao để Banh và tấm có thể chạy một lúc vậy#5 hxthanh

hxthanh

 • Thành viên
 • 3330 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 03-09-2014 - 14:40

Unit MTime, được tôi viết ra nhằm thực hiện điều này!

File gửi kèm  MTIME.rar   667bytes   341 Số lần tải

Unit MTime cung cấp cho bạn 1 Procedure và 2 Function

TimeStart; là procedure ghi nhận thời gian bắt đầu

TimeCurrent; là function kiểu longint; cho kết quả thời gian tức thời (kể từ lần gọi TimeStart; gần nhất)

InTime(x:longint); là function kiểu Boolean; cho biết đã quá thời gian $x$ hay chưa. Nếu chưa quá thì true; quá thì false;

Mỗi đơn vị giá trị $x$ tương đương với $0,15$ giây

 

Chương trình sau đây thực hiện song song việc hiển thị thời gian đếm ngược và kết thúc tức thời.

Uses Crt,Key,Mtime;
Var ch:integer;
Begin
ClrScr;
TimeStart;
Write('Chuong trinh se ket thuc sau       giay. Nhan Enter ket thuc!');
While InTime(450) do
 begin
  if keypressed then ch:=Getkey;
  if ch=EnterKey then exit;
  gotoxy(30,1); Write((450-TimeCurrent)/15:2:2);
 end;
End.

Cuộc sống thật nhàm chán! Ngày mai của ngày hôm qua chẳng khác nào ngày hôm qua của ngày mai, cũng như ngày hôm nay vậy!

#6 hxthanh

hxthanh

 • Thành viên
 • 3330 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 04-09-2014 - 23:49

Ok, cuối cùng cũng xong (chưa test kỹ lắm)

Sản phẩm đây, tác giả cho ý kiến! ^_^

File gửi kèm  BBall.rar   8.22K   824 Số lần tải

b_ball.png


Cuộc sống thật nhàm chán! Ngày mai của ngày hôm qua chẳng khác nào ngày hôm qua của ngày mai, cũng như ngày hôm nay vậy!

#7 hack258147

hack258147

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 22 Bài viết

Đã gửi 05-09-2014 - 18:40

code nhẹ hơn . đẹp hơn . vậy thì đi làm game khác được rồi . công nhận anh giỏi thiệt

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hack258147: 05-09-2014 - 18:41


#8 nghethuat102

nghethuat102

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 147 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:đâu?
 • Sở thích:code, code, code and code!

Đã gửi 15-09-2014 - 22:37

uses crt,mtime,key;
const s1='BAT DAU';
   s2='DIEM';
   s3='THOAT';
  vt:array[1..6] of 1..100=(42,47,52,57,62,67);
var a:array[1..6,1..5000] of 0..1;
  c:array[1..5000] of 1..30;
  diem:array[1..10] of word;
  ten:array[1..10] of string[10];
  t:boolean;
  f:text;
  n:word;
  sodiem:longint;
  procedure nguoichoi(i,j:integer);
   begin
   textcolor(3);
   gotoxy(vt[i],j);
   write(chr(-78));
   textcolor(10);
   write('/\');
   textcolor(3);
   write(chr(-78));
   gotoxy(vt[i],j+1);
   textcolor(10);
   write(' ',chr(-37),chr(-37),' ');
   gotoxy(vt[i],j+2);
   textcolor(3);
   write(chr(-78),' ',chr(-78));
   end;
  procedure may(i,j:integer);
   begin
   textcolor(15);
   if (j>0)and(j<25) then
    begin
   gotoxy(vt[i],j);
   write(chr(-78),'\/',chr(-78));
    end;
   if (j>=0)and(j<25) then
    begin
   gotoxy(vt[i],j-1);
   write(' ',chr(-37),chr(-37),' ');
   end;
   if (j>0)and(j<25) then
    begin
   gotoxy(vt[i],j-2);
   write(chr(-78),' ',chr(-78));
   gotoxy(1,1);
    end;
   end;
  procedure xoa(i,j:integer);
   var z:integer;
   begin
   for z:=0 to 2 do
    if j+z<=24 then
    begin
     gotoxy(i,j+z);
     write('  ');
    end;
   end;
  procedure batdau;
   var  soxe,khoangcach,m,k,vty,vtx,i,j,batdau,d,w:integer;
      b:boolean;
   begin
   gotoxy(7,10);
   write('       ');
   gotoxy(7,11);
   write('       ');
   gotoxy(7,12);
   write('       ');
   textcolor(7);
   gotoxy(8,21);
   write('Nhan ESC de thoat');
   gotoxy(8,22);
   write('Nhan SPACE or ENTER de dung');
   sodiem:=0;
   vty:=22;
   vtx:=3;
   b:=true;
   nguoichoi(vtx,vty);
   gotoxy(10,8);
   textcolor(10);
   write('DIEM : ');
   textcolor(15);
   write(sodiem);
   khoangcach:=0;
   batdau:=1;
   d:=0;
   repeat
  if khoangcach=0 then
   begin
   repeat
   khoangcach:=random(10);
   until khoangcach>5;
   d:=d+1;
   for i:=1 to 6 do
    a[i,d]:=random(2);
    c[d]:=1;
    w:=0;
   for i:=1 to 6 do
    if a[i,d]=1 then w:=w+1;
    if w>4 then
    begin
    for i:=1 to w-4 do;
     begin
    repeat
     w:=random(7);
    until (a[w,d]=1)and(w<>0);
    a[w,d]:=0;
     end;
    end;
   end
  else khoangcach:=khoangcach-1;
  for i:=batdau to d do
    begin
    c[i]:=c[i]+1;
    if c[i]=28 then batdau:=batdau+1;
    if c[i]>vty+6 then
     for j:=1 to 6 do
      if a[j,i]=1 then
      begin
      textcolor(15);
      gotoxy(18,8);
      write(sodiem+1);
      sodiem:=sodiem+1;
      end;
    end;
   timestart;
   while intime(10) do
    begin
     k:=0;
     if keypressed then
     begin
     k:=getkey;
     if (k=upkey)or(k=dnkey)or(k=rightkey)or(k=leftkey) then
     xoa(vt[vtx],vty);
      if (k=upkey)and(vty>2) then
      vty:=vty-1;
     if (k=dnkey)and(vty<22) then
      vty:=vty+1;
     if (k=rightkey)and(vtx<6) then
      vtx:=vtx+1;
     if (k=leftkey)and(vtx>1) then
      vtx:=vtx-1;
     if (k=upkey)or(k=dnkey)or(k=rightkey)or(k=leftkey) then
     nguoichoi(vtx,vty);
     if (k=enterkey)or (k=spacekey) then
      begin
      gotoxy(8,22);
      textcolor(15);
      write('Nhan SPACE or ENTER de tiep tuc');
      repeat
       m:=getkey;
      until (m=enterkey)or(m=spacekey);
      gotoxy(8,22);
      textcolor(7);
      write('Nhan SPACE or ENTER de dung   ');
      end;
     if k=esckey then
      begin
      gotoxy(8,21);
      textcolor(15);
      write('Ban thuc su muon thoat? ',chr(16));
      textcolor(10);
      write('Y');
      textcolor(15);
      write(chr(17));
      textcolor(12);
      write(' N ');
      gotoxy(33,21);
      i:=32;
      textcolor(15);
      repeat
       m:=getkey;
       if (m=rightkey)and(i=32) then
        begin
        i:=35;
        gotoxy(32,21);
        write(' ');
        gotoxy(34,21);
        write(' ');
        gotoxy(35,21);
        write(chr(16));
        gotoxy(37,21);
        write(chr(17));
        gotoxy(36,21);
        end;
       if (m=leftkey)and(i=35) then
        begin
        i:=32;
        gotoxy(35,21);
        write(' ');
        gotoxy(37,21);
        write(' ');
        gotoxy(32,21);
        write(chr(16));
        gotoxy(34,21);
        write(chr(17));
        gotoxy(33,21);
        end;
      until m=enterkey;
      if i=32 then
       begin
       b:=false;
       t:=false;
       end;
      if i=35 then
       begin
       textcolor(7);
       gotoxy(8,21);
       write('Nhan ESC de thoat        ');
       end;
      end;
      end;
      for i:=batdau to d do
     begin
      for j:=1 to 6 do
       if a[j,i]=1 then
       begin
        if (c[i]-1>=0)and(c[i]<=26) then
         begin
         gotoxy(vt[j],c[i]-1);
         write('  ');
         end;
        if (c[i]-2>=0)and(c[i]-1<=26) then
         begin
         gotoxy(vt[j],c[i]-2);
         write('  ');
         end;
        if (c[i]-3>=0)and(c[i]-2<=26) then
         begin
         gotoxy(vt[j],c[i]-3);
         write('  ');
         end;
         nguoichoi(vtx,vty);
      end;
      for j:=1 to 6 do
      if a[j,i]=1 then
      begin
       may(j,c[i]);
      { nguoichoi(vtx,vty); }
      end;
     end;
      delay(1000);
     end;
     {cho nay dat code no khi dung nhau}
   until b=false;
   end;
  procedure khoitao;
   var i,j:integer;
   begin
    for i:=1 to 25 do
     begin
     textcolor(3);
     gotoxy(40,i);
     write(chr(-78));
     gotoxy(72,i);
     write(chr(-78));
     textcolor(red);
     write('o o o o');
     end;
    for i:=1 to 6 do
     begin
     gotoxy(vt[i],12);
     write('0000');
     end;
    for i:=41 to 71 do
    begin
     textcolor(3);
     gotoxy(i,25);
     write(chr(-36));
    end;
    textcolor(12);
    gotoxy(15,4);
    write('RACING GAME');
    gotoxy(5,2);
    textcolor(green);
    write('*******************************');
    gotoxy(5,6);
    write('*******************************');
   end;
  procedure luachon;
   var i,k:integer;
   begin
    textcolor(8);
    gotoxy(8,21);
    write('Nhan ESC de thoat');
    gotoxy(8,22);
    write('Nhan SPACE or ENTER de dung');
    i:=10;
    gotoxy(10,i);
    textcolor(15);
    write(chr(-81),' ',s1);
    gotoxy(10,i+1);
    textcolor(7);
    write('  ',s2);
    gotoxy(10,i+2);
    write('  ',s3);
    repeat
     k:=getkey;
     if (k=dnkey)and(i<12) then
     begin
      textcolor(7);
      gotoxy(10,i);
      write('  ');
      if i=10 then write(s1)
      else if i=11 then write(s2);
      i:=i+1;
      textcolor(15);
      gotoxy(10,i);
      write(chr(-81),' ');
      if i=11 then write(s2)
      else if i=12 then write(s3);
     end;
     if (k=upkey)and(i>10) then
     begin
      textcolor(7);
      gotoxy(10,i);
      write('  ');
      if i=11 then write(s2)
      else if i=12 then write(s3);
      i:=i-1;
      textcolor(15);
      gotoxy(10,i);
      write(chr(-81),' ');
      if i=10 then write(s1)
      else if i=11 then write(s2);
     end;
    until k=enterkey;
    if i=12 then t:=false
    else if i=11 then
       begin
        gotoxy(7,10);
        write('        ');
        gotoxy(7,11);
        write('        ');
        gotoxy(7,12);
        write('        ');
        textcolor(15);
        gotoxy(10,10);
        write(chr(-81),' QUAY LAI');
        for k:=1 to 9 do
         begin
         textcolor(red);
         gotoxy(11,10+k);
         write(k);
         textcolor(7);
         write(' ',ten[k]);
         gotoxy(22,10+k);
         write(diem[k]);
         end;
         gotoxy(10,10);
         repeat
         k:=getkey;
         until k=enterkey;
         for k:=0 to 9 do
         begin
          gotoxy(10,10+k);
          write('        ');
         end;
       end
      else batdau;
   end;
begin
 clrscr;
 khoitao;
 t:=true;
 assign(f,'pacing.out');
 reset(f);
 for n:=1 to 9 do
  readln(f,diem[n]);
 for n:=1 to 9 do
  readln(f,ten[n]);
  close(f);
 repeat
  luachon;
   assign(f,'pacing.out');
  rewrite(f);
 for n:=1 to 9 do
 writeln(f,diem[n]);
 for n:=1 to 9 do
 writeln(f,ten[n]);
  close(f);
 until t=false;
end. 

code nhẹ hơn . đẹp hơn . vậy thì đi làm game khác được rồi . công nhận anh giỏi thiệt

Mình sắp hoàn thành game đua xe rồi bạn :) , tuy có hơi rối nhưng và thiếu 1 ít  thuật toán cho việc đụng xe!, nhưng dù sao cũng thấy vui vì làm đc như thế này #9 turbopascal

turbopascal

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 26 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Sở thích:Nhảy dây, múa, ...

Đã gửi 25-07-2015 - 13:21

11802024_493121840864366_1791639463_n.jp

        "Triết lý của tôi rất giản đơn. Cái gì trống thì làm đầy. Cái gì đầy thì đổ ra. Chỗ nào ngứa thì gãi."           -Alice Roosevelt Longworth.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: 

 


#10 huynhthanhloc

huynhthanhloc

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết

Đã gửi 08-03-2017 - 22:01

MẤY BẠN GHÊ GIỎI GHÊ NHA :like  :like  :like  :like  :like  :like  :like  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI CỦNG XIN GÓP TÍ MÃ NGUỒN GAME PASCAL DO MÌNH VIẾT

 

ĐÂY LÀ MÃ NGUỒN CỦA GAME 

CÁC BẠN CÓ THỂ BIÊN DỊCH NÓ BẰNG LAZARUS IDE HOẶC FREE PASCAL IDE 

 

CÁC BẠN DÙNG PHÍM UP, DOWN, LEFT, RIGHT ĐỂ DUY CHUYỂN, PHÍM PASPACE ĐỂ BẮN

VÌ GAME ĐANG TRONG THỜI GIAN THỬ NGHIỆM NÊN CÒN NHIỀU LỔI VÀ CHƯA ĐẸP NÊN CÁC BẠN CỨ CHO Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 

GIÚP MÌNH HOÀNG THIỆN GAME NÀY NHA

THANK NHIỀU  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

program Tank_Game;

uses Tools, Windows;

Var
 Game : TGame;
begin
 Game := TGame.Create;
 Game.Init;
 While True do
  begin
   Game.UpDate;
   Game.ClearnCreen;
   Game.Render;
   Game.Delays;
  end;
 Game.Destroy;
end.
 

CÒN ĐÂY LÀ THƯ VIÊN TOOLS.PAS

unit Tools;

interface

uses
 SysUtils, Crt, Windows;

Const
 // TÊN CỬA SỔ
 CAPTION = ' MY TANK GAME ';
 // THÔNG SÔ CỬA SỔ
 MAXCOLUM = 70;
 MAXCELL = 30;
 // CÁC CHAR HÌNH ẢNH
 IMAGETANK1 = #179;
 IMAGETANK2 = #2;
 IMAGETANK3 = #196;

 IMAGEAMMO = #1;

 IMAGELINE = #220;

 MAXENEMYTANK = 2;


Type
 // LƯU VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐỐI TƯƠNG TRONG KHÔNG GAN 2D
 TPoint = Record Colum, Cell : Byte; end;
 // HƯỚNG ĐI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG
 TDirection = (NODIRECTION = 0, UP = 1, DOWN = 2, LEFT = 3, RIGHT = 4);
 //CÁC PHE PHÁI TRONG GAME
 TFaction = (NOFACTION, PLAYER, ENEMY);
 // CÁC LỆNH TRONG GAME
 TCommand = (NOCOMMAND, TANKUP, TANKRIGHT, TANKLEFT, TANKDOWN, TANKFIRE); TTank = Record
  T_Point : TPoint;
  T_Direction : TDirection;
  T_Faction : TFaction;
  T_Death : Boolean;
  T_Fire : Boolean;
 end;

 TTankEnemy = Record
  TE_Point : TPoint;
  TE_Direction : TDirection;
  TE_Faction : TFaction;
  TE_Death,
  TE_AtTheEnd: Boolean;
  //TE_Fire : Boolean;
  TE_End : TPoint;
 end;


 TAmmo = Record
  A_Point : TPoint;
  A_Direction : TDirection;
  A_Death : Boolean;
 end;

 TTankEnemys = TTankEnemy;

 { TGame }

 TGame = Class
  Private
   Command : TCommand;
   Tank : TTank;
   TankEnemy : TTankEnemys;
   Ammo : TAmmo;
   Score : Integer;
  Protected
   //CẬP NHẬT CÁC LỆNH TRONG GAME
   Procedure UpDateCommand;
   // XE TANH NGƯỜI CHƠI NHẬN LỆNH TRONG GAME
   Procedure TankUpDateCommand;
   Procedure TankMove;
   Procedure TankDraw;
   Procedure TankEnemyCreate;
   Procedure TankEnemyMove;
   Procedure TankEnemyDraw;
   //KIỂM TRA ĐẠN BẮN TRÚNG XE TANK ĐỊCH
   Procedure CheckAmmoHitTankEnemy;
   Procedure AmmoMove;
   Procedure AmmoDraw;
   //THIẾT LẬP THÔNG SỐ CHO CỦA SỔ CONSOLE
   Procedure SetWindowConsole;
   Procedure DrawLine;
  Public
   Procedure Init;
   Procedure UpDate;
   Procedure ClearnCreen;
   Procedure Render;
   Procedure Delays;
 end;


implementation

{ TGame }

Procedure DrawImage(Colum, Cell : Byte; Image : Char);
begin
  Gotoxy(Colum, Cell);
  Write(Image);
end;

procedure TGame.Init;
begin
 Score := 0;
 Randomize;
 Command := NOCOMMAND;
 With Tank do
  begin
  T_Point.Colum:=10;
  T_Point.Cell:=10;
  T_Direction := NODIRECTION;
  T_Faction := NOFACTION;
  T_Fire := False;
  end;

 With Ammo do
  begin
  A_Death := True;
  end;
  SetWindowConsole;

  With TankEnemy Do
   Begin
   //TE_Point.Cell:=16;
   //TE_Point.Colum:=16;
   //TE_Direction := NODIRECTION;
   TE_Faction := ENEMY;
   TE_Death := True;
   end;
end;

procedure TGame.UpDateCommand;
begin
 Command := NOCOMMAND;
 If GetAsyncKeyState(VK_UP) <> 0 Then
  Command := TANKUP;
 If GetAsyncKeyState(VK_DOWN) <> 0 Then
  Command := TANKDOWN;
 If GetAsyncKeyState(VK_LEFT) <> 0 Then
  Command := TANKLEFT;
 If GetAsyncKeyState(VK_RIGHT) <> 0 Then
  Command := TANKRIGHT;
 If GetAsyncKeyState(VK_SPACE) <> 0 Then
  Command := TANKFIRE;
 If GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) <> 0 Then
  Halt;
end;

procedure TGame.TankUpDateCommand;
begin
 Case Command Of
  TANKUP:Tank.T_Direction:=UP;
  TANKDOWN:Tank.T_Direction:=DOWN;
  TANKLEFT:Tank.T_Direction:=LEFT;
  TANKRIGHT:Tank.T_Direction:=RIGHT;
  TANKFIRE:
   begin
    IF Ammo.A_Death = True Then
    Begin
     Ammo.A_Point := Tank.T_Point;
     Ammo.A_Direction:= Tank.T_Direction;
     Ammo.A_Death := False;
    end;
   end;
 end;
end;

procedure TGame.TankMove;
begin
 If Tank.T_Point.Cell < 2 Then
  Tank.T_Point.Cell:=2
 Else
  If Tank.T_Point.Cell > MAXCELL Then
   Tank.T_Point.Cell:=MAXCELL
  Else
   If Tank.T_Point.Colum < 2 Then
    Tank.T_Point.Colum:=2
   Else
    If Tank.T_Point.Colum > MAXCOLUM Then
     Tank.T_Point.Colum:= MAXCOLUM
    Else
     Case Tank.T_Direction Of
      UP:Dec(Tank.T_Point.Cell);
      DOWN:Inc(Tank.T_Point.Cell);
      LEFT:Dec(Tank.T_Point.Colum);
      RIGHT:Inc(Tank.T_Point.Colum);
     end;
end;

procedure TGame.TankDraw;
begin
 With Tank Do
 Case T_Direction OF
  UP:
   Begin
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell-1,IMAGETANK1);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
   End;
  DOWN:
   Begin
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell+1,IMAGETANK1);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
   End;
  LEFT:
   Begin
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell,IMAGETANK3);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
   End;
  RIGHT:
   Begin
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell,IMAGETANK3);
    DrawImage(T_Point.Colum+1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
    DrawImage(T_Point.Colum-1,T_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
   End;
 end;
end;

procedure TGame.TankEnemyCreate;
Var
 Point : TPoint;

Function PointInGame(Point : TPoint): Boolean;
begin
 Result := False;
 IF Point.Cell >2 Then
  IF Point.Cell < MAXCELL Then
  IF Point.Colum > 2 Then
   IF Point.Colum < MAXCOLUM Then
   Result := True;
end;

begin
 IF TankEnemy.TE_Death = True Then
  Begin
  Point.Colum:=Random(MAXCOLUM);
  Point.Cell:=Random(MAXCELL);
  IF PointINGame(Point) = True Then
   Begin
   Tankenemy.TE_Point := Point;
   TankEnemy.TE_Faction:=ENEMY;
   TankEnemy.TE_Direction:=TDirection(Random(4));
   Case TankEnemy.TE_Direction OF
    UP, DOWN:
     Begin
      Point.Cell:=Random(MAXCELL);
      Point.Colum:=TankEnemy.TE_Point.Colum;
      IF PointInGame(Point) = True Then
      Begin
       TankEnemy.TE_End := Point;
       TankEnemy.TE_AtTheEnd:=False;
      End;

     End;
    LEFT, RIGHT:
     Begin
      Point.Colum:=Random(MAXCOLUM);
      Point.Cell:=TankEnemy.TE_Point.Cell;
      IF PointInGame(Point) = True Then
      Begin
       TankEnemy.TE_End := Point;
       TankEnemy.TE_AtTheEnd:=False;
      End;
     End;
   End;
   TankEnemy.TE_Death:=False;
   End
  Else
   TankEnemy.TE_Death:=True;
  End
 Else
  Begin
  IF TankEnemy.TE_AtTheEnd = True Then
   Begin
    TankEnemy.TE_Direction:=TDirection(Random(4));
  Case TankEnemy.TE_Direction OF
   UP, DOWN:
    Begin
     Point.Cell:=Random(MAXCELL);
     Point.Colum:=TankEnemy.TE_Point.Colum;
     IF PointInGame(Point) = True Then
     Begin
      TankEnemy.TE_End := Point;
      TankEnemy.TE_AtTheEnd:=False;
     End;

    End;
   LEFT, RIGHT:
    Begin
     Point.Colum:=Random(MAXCOLUM);
     Point.Cell:=TankEnemy.TE_Point.Cell;
     IF PointInGame(Point) = True Then
     Begin
      TankEnemy.TE_End := Point;
      TankEnemy.TE_AtTheEnd:=False;
     End;
    End;
   NODIRECTION : TankEnemy.TE_AtTheEnd:=True;
   End;
  End;
end;
end;

procedure TGame.TankEnemyMove;
begin
 With TankEnemy Do
  Begin
  IF (TE_Death <> True) And (TE_AtTheEnd <> True) Then
   Begin
   Case TE_Direction OF
    UP, DOWN:
     Begin
      IF TE_End.Cell > TE_Point.Cell Then
      Inc(TE_Point.Cell)
      Else
       IF TE_End.Cell < TE_Point.Cell Then
       Dec(TE_Point.Cell)
       Else
        TE_AtTheEnd:=True;
     End;
    LEFT, RIGHT:
     Begin
      IF TE_End.Colum > TE_Point.Colum Then
      Inc(TE_Point.Colum)
      Else
       IF TE_End.Colum < TE_Point.Colum Then
       Dec(TE_Point.Colum)
       Else
        TE_AtTheEnd:=True;
     End;
    NODIRECTION:TE_AtTheEnd:=True;
   End;
   End;
  End;
end;

procedure TGame.TankEnemyDraw;
begin
 TextColor(Red);
  With TankEnemy Do
   IF TankEnemy.TE_Death=False Then
   Begin
    Case TE_Direction OF
     UP:
      Begin
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK1);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
      End;
     DOWN:
      Begin
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK1);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
      End;
     LEFT:
      Begin
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell,IMAGETANK3);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
      End;
     RIGHT:
      Begin
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell,IMAGETANK3);
       DrawImage(TE_Point.Colum+1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell-1,IMAGETANK2);
       DrawImage(TE_Point.Colum-1,TE_Point.Cell+1,IMAGETANK2);
      End;
   end;
   End;
 TextColor(White);
end;

procedure TGame.CheckAmmoHitTankEnemy;
begin
 IF (Ammo.A_Point.Cell >= TankEnemy.TE_Point.Cell-1) Then
  IF (Ammo.A_Point.Cell <= TankEnemy.TE_Point.Cell+1) Then
  IF (Ammo.A_Point.Colum >= TankEnemy.TE_Point.Colum-1) Then
   IF (Ammo.A_Point.Cell <= TankEnemy.TE_Point.Cell+1) Then
   Begin
    TankEnemy.TE_Death:=True;
    Ammo.A_Death:=True;
    Inc(Score,10);
   End;
end;

procedure TGame.AmmoMove;
begin
 IF (Ammo.A_Point.Cell < 1) Then
  Ammo.A_Death:=True
 Else
  IF (Ammo.A_Point.Cell > MAXCELL) Then
  Ammo.A_Death:=True
  Else
  IF (Ammo.A_Point.Colum < 1) Then
   Ammo.A_Death:=True
  Else
   IF (Ammo.A_Point.Colum > MAXCOLUM) Then
   Ammo.A_Death:=True
   Else
    Case Ammo.A_Direction of
     UP:Dec(Ammo.A_Point.Cell,2);
     DOWN:Inc(Ammo.A_Point.Cell,2);
     LEFT:Dec(Ammo.A_Point.Colum,2);
     RIGHT:Inc(Ammo.A_Point.Colum,2);
    end;
end;

procedure TGame.AmmoDraw;
begin
 IF Ammo.A_Death = False Then
  DrawImage(Ammo.A_Point.Colum, Ammo.A_Point.Cell,IMAGEAMMO);
end;

procedure TGame.SetWindowConsole;
Var
 IHand, OHand : HANDLE;
 Res : SMALL_RECT;
 ConsoleSize : COORD;
begin
 IHand := GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
 OHand := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 SetConsoleTitle(CAPTION);
 ConsoleSize.X:=MAXCOLUM;
 ConsoleSize.Y:=MAXCELL+10;
 SetConsoleScreenBufferSize(IHand,ConsoleSize);
 Res.Top:=10;
 Res.Left:=10;
 Res.Right:=MAXCOLUM;
 Res.Bottom:=MAXCELL+10;
end;

procedure TGame.DrawLine;
Var
 I : Byte;
begin
 GoToXy(1,MAXCELL + 3);
 Writeln('DIEM SO CUA BAN LA : ',Score);

end;

procedure TGame.UpDate;
begin
 UpDateCommand;
 TankUpDateCommand;
 TankMove;
 AmmoMove;
 TankEnemyCreate;
 TankEnemyMove;
 CheckAmmoHitTankEnemy;
end;

procedure TGame.ClearnCreen;
begin
 Clrscr;
end;

procedure TGame.Render;
begin
 TankDraw;
 AmmoDraw;
 TankEnemyDraw;
 DrawLine;
end;

procedure TGame.Delays;
begin
 Sleep(80);
end;

end.

 


#11 phile1290

phile1290

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 12-04-2017 - 20:57

cho em hỏi sao code,chạy pascal báo lỗi vậy#12 phile1290

phile1290

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 12-04-2017 - 21:04

 

ai thích màu thì down cái BOUNCING_BAL_MÀU.rar ở dưới nhé

mọi người test thử cái game em mới làm này 

tên game : banh nảy;

Đây là bản Demo nên có thể sẽ còn lỗi ,thông cảm gõ vậy là rụng tay rồi .
dùng phím <- và ->  để di chuyển thanh tưng bóng ;
ESC : để thoát khỏi game ;

có 3 mức độ khó

Chế độ banh nảy dùng hàm random dở hơi của pascal nên nhiều lúc banh cứ nảy một chỗ
mỗi lần tưng bóng để bóng không rớt sẽ được cộng điểm ;

ban đầu có 3 mạng;
(phải đi kèm với key.tpu nhé);(có ở dưới đó);

lưu ý: game hơi lag , di chuyển từng nút một nha

{ BÁ ĐẠO PASCAL

HACK CHEAT : Insert : hack mạng;       :biggrin:   :biggrin:   :biggrin:

Home : hack điểm

 }

Có lỗi gì báo để em cải thiện tiếp
Code : (hơi bị dài); 

program gameball;
uses crt,KEY;
var h1,h2,h3,h4,banh1,banh2,can1,can2,chay1,chay2,i : integer;
diem,mang,gach1,gach2,phim,chon,dokho,muiten:integer;
chondokho : integer;
label thoat;
procedure banh;
begin
CLRSCR;
for i:=20 to 62 do begin
gotoxy(i,7);
write('__');
end;
for i:=8 to 20 do begin
gotoxy(20,i);
write('|');
end;
for i:=20 to 62 do begin
gotoxy(i,20);
write('__'); {IN giao dien game}
end;
for i:=8 to 20 do begin
gotoxy(62,i);
write('|');
end;
gotoxy(30,8);
Write('BOUNCING BALL I');
GOTOXY(25,11);
write('CHAO MUNG DEN VOI GAME BOUNCING BALL');
GOTOXY(25,13);
WRITE('DUNG PHIM "<-" DE DI CHUYEN SANG TRAI');
GOTOXY(25,14);
WRITE('DUNG PHIM "->" DE DI CHUYEN SANG PHAI');
gotoxy(25,15);
write('DUNG PHIM "ESC" DE THOAT [ QUIT ] ');
GOTOXY(25,17);
WRITE('NHAN ENTER DE BAT DAU CHOI !');
GOTOXY(25,19);
WRITE('--> ENTER !');
GOTOXY(25,23);
write('WRITE BY HACK258147');

READLN;
clrscr;
diem:=0;
banh1:=40 ; banh2:=18; {toa do cua banh}
gotoxy(banh1,banh2);
write('o'); {in banh}
{ Phan Choi game }
h2:=7;
for h1:=3 to 19 do begin
gotoxy(h2,h1);
write('//');
end;
h4:=67;
for h3:=3 to 19 do begin
gotoxy(h4,h3);
write('//');
end;
for h2:=7 to 67 do begin
gotoxy(h2,2);
write('//');
end;
for h2:=7 to 67 do begin
gotoxy(h2,20);
write('//');
end;
gotoxy(70,3);
write('BOUNCING');
GOTOXY(70,4);
WRITE('BALL I');
FOR i:=5 to 20 do begin
gotoxy(70,i);
write('/////////'); end;
{phan tao gach}
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,3);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,4);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,5);
write('');
end;
for i:=12 to 62 do begin
gotoxy(i,6);
write('');
end;

end;
procedure chaybanh;
label top,thoat,tiep,tiep2,chinhdokho,dieukhien;
begin
can1:=39;
can2:=19; {39,19}
gotoxy(30,24);
write('ESC : Thoat game');
gotoxy(50,24);
write('Write By hack258147');
gotoxy(50,25);
write('diendantoanhoc.net');

mang:=3;
top:
chay1:=0;
chay2:=-1;
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(banh1,banh2);
write(' ');
banh1:=40;
banh2:=18;
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
if chondokho=enterkey then goto tiep;
muiten:=13;
chinhdokho:
gotoxy(10,12);
write('Chon do kho');
gotoxy(14,13);
write('De');
gotoxy(14,14);
write('Binh thuong');
gotoxy(14,15);
write('Kho');
gotoxy(10,muiten);
write('-->');
dokho:=getkey;
keypressed;
repeat

if (dokho=upkey) and (muiten=13) then goto chinhdokho;
if (dokho=upkey) then begin
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
muiten:=muiten-1;
gotoxy(10,muiten);
write('-->');
end;
if (dokho=dnkey) and (muiten=15) then goto chinhdokho;
if (dokho=dnkey) then begin
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
muiten:=muiten+1;
gotoxy(10,muiten);write('-->'); end;
chondokho:=getkey;
if chondokho=enterkey then begin
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(14,13);
write(' ');
gotoxy(14,14);
write(' ');
gotoxy(14,15);
write(' ');
gotoxy(10,muiten);
write(' ');
end;
until (chondokho=enterkey);
tiep:
repeat
if muiten=13 then delay(50000);
if muiten=14 then delay(40000);
if muiten=15 then delay(30000);
gotoxy(banh1,banh2); {CT chay Banh}
write(' ');
banh1:=banh1+chay1;
banh2:=banh2+chay2;
gotoxy(banh1,banh2);
write('o');
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');

if keypressed then begin
dieukhien:
phim:=Getkey;

tiep2: {39:19 toa do cua can}
if phim=leftkey then begin
gotoxy(can1,can2);
write(' '); {dieu khien can qua trai}
can1:=can1-3;
if (can1=9) and (can2=19) then can1:=can1+3;
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');
end;

if phim=rightkey then begin
gotoxy(can1,can2);
write(' '); {dieu khien can qua phai}
can1:=can1+3;
if (can1=66) and (can2=19) then can1:=can1-3;
gotoxy(can1,can2);
write('MMMM');
end;
end;

if phim=inskey then begin
mang:=9999;
gotoxy(5,25);
write(' '); {hack mang}
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
end;
if phim=homekey then begin
diem:=9999;
gotoxy(5,24);
write(' '); {hack diem}
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
end;

if (can1=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1; {banh trung can_1}
chay2:=-1;
gotoxy(can1,can2);
write('M');
end;

if (can1+1=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1+1,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;
{banh trung can 2}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+1,can2);
write('M');
end;
if (can1+2=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1,can2);
write('M');

chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1; {banh trung can 3}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+2,can2);
write('M');
end;
if (can1+3=banh1) and (can2=banh2) then begin
diem:=diem+1;
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
gotoxy(can1+3,can2);
write('M');
chay1:=random(3);
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;

{banh trung can 4}
chay2:=-1;
gotoxy(can1+3,can2);
write('M');
end;
{ 9:2/ toa do ban dau cua banh }
for i:=8 to 66 do begin

if (banh1=i) and (banh2=3) then begin {neu banh dung tuong tren}
chay1:=random(3) ;
if chay1 = 1 then chay1:=+1;
if chay1 = 2 then chay1:=-1;
if chay1 = 3 then chay1:=+1;
if chay1 = 0 then chay1:=-1;
chay2:=+1; end; {66:3}
end;

for i:=4 to 20 do begin

if (banh2=i) and (banh1=10) then begin {neu banh dung tuong trai}
chay1:=+1;
randomize;
chay2:=random(3);
if chay2 = 1 then chay2:=+1;
if chay2 = 2 then chay2:=-1;
if chay2 = 3 then chay2:=+1;
if chay2 = 0 then chay2:=-1; end;
end; {9:3:19}
for i:=4 to 19 do begin

if (banh2=i) and (banh1=66) then begin
chay1:=-1;
randomize;
chay2:=random(3); {neu banh dung tuong phai}
if chay2 = 1 then chay2:=+1;
if chay2 = 2 then chay2:=-1;
if chay2 = 3 then chay2:=+1;
if chay2 = 0 then chay2:=-1;end;
end;
for i:=9 to 66 do begin
if (banh1<>can1) and (banh1<>can1+1) and (banh1<>can1+2) and (banh1<>can1+3) then begin
if (banh2=19) and (banh1=i) then begin
delay(60000);
delay(60000);
mang:=mang-1; {neu banh dung day}
gotoxy(10,12);
write('Ban bi mat mot mang/ bam ENTER de choi tiep ');
gotoxy(10,13);
write('Nhan ESC de thoat ');
chon:=Getkey;
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(10,13);
write(' ');
gotoxy(5,25);
write(' ');
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(5,24);
write(' ');
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
if chon=enterkey then goto top;
if chon=Esckey then exit;
if chon=rightkey then goto top;
if chon=leftkey then goto top;
if chon=upkey then goto top;
if chon=dnkey then goto top;
end;
end;
end;if mang = -1 then begin
gotoxy(10,12);
write('GAME OVER/Nhan Esc de thoat , nhan Space de choi tiep');
gotoxy(10,13);
write('Diem cua ban : ',diem);
chon:=getkey;
gotoxy(10,12);
write(' ');
gotoxy(10,13);
write(' ');
if chon=esckey then exit;
if chon=spacekey then begin
mang:=3;
diem:=0;
gotoxy(5,25);
write(' '); {diem :24,5 / mang:25,5}
gotoxy(5,25);
write('Mang : ',mang);
gotoxy(5,24);
write('Diem : ',diem);
goto top;
end;
end;
until (phim=esckey);
end;

begin
banh;
can1:=39; { CT chinh }
can2:=19;
gotoxy(can1,can2); {in can}
write('MMMM');
chaybanh;

clrscr;
gotoxy(20,5);
write('GAME OVER /nhan Enter de thoat');
gotoxy(20,6);
write('Diem cua ban : ',diem);
readln;
end.

 

sao code chạy trong pascal báo lỗi vậy#13 phile1290

phile1290

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 12-04-2017 - 21:12

code bị lỗi bạn ơi


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh