Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Thử vẽ hình bằng tikZ


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 47 trả lời

#1 leminhansp

leminhansp

  $\text{Hâm hấp}$

 • Hiệp sỹ
 • 606 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nam Định

Đã gửi 16-07-2015 - 21:42

*** Cannot compile formula:\definecolor{qqwuqq}{rgb}{0,0.39,0}
\definecolor{ffqqqq}{rgb}{1,0,0}
\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.27,0.27,0.27}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0,0,1}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-1.52,-0.5) rectangle (11.57,6.31);
\draw [shift={(6.65,3.23)},color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- (142.19:0.6) arc (142.19:189.18:0.6) -- cycle;
\draw [shift={(3.37,0.16)},color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- (43.23:0.6) arc (43.23:90.23:0.6) -- cycle;
\draw(4.26,0.16) circle (3.89cm);
\draw [domain=-1.52:11.57] plot(\x,{(--0.56--0.02*\x)/3.89});
\draw (3.35,5.79)-- (0.37,0.14);
\draw (3.35,5.79)-- (8.15,0.18);
\draw [domain=-1.52:11.57] plot(\x,{(-1.84-3.47*\x)/-2.32});
\draw [domain=-1.52:11.57] plot(\x,{(--27.66-2.56*\x)/3.3});
\draw (2.08,3.38)-- (8.15,0.18);
\draw (0.37,0.14)-- (4.88,4);
\draw [domain=-1.52:11.57] plot(\x,{(--10.42-3.09*\x)/0.01});
\draw (6.65,3.23)-- (3.37,0.16);
\draw [dash pattern=on 1pt off 1pt,color=ffqqqq] (1.03,2.33)-- (6.65,3.23);
\begin{scriptsize}
\fill [color=qqqqff] (4.26,0.16) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.42,0.44) node {$O$};
\fill [color=qqqqff] (0.37,0.14) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (0.12,-0.04) node {$B$};
\fill [color=qqqqff] (3.35,5.79) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (3.74,5.91) node {$A$};
\fill [color=uuuuuu] (8.15,0.18) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (8.32,0.46) node {$C$};
\fill [color=uuuuuu] (4.88,4) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (5.04,4.28) node {$D$};
\fill [color=uuuuuu] (2.08,3.38) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (1.63,3.7) node {$E$};
\fill [color=uuuuuu] (6.65,3.23) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (6.79,3.52) node {$J$};
\fill [color=uuuuuu] (1.03,2.33) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (0.75,2.55) node {$I$};
\fill [color=uuuuuu] (3.36,2.7) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.68,2.39) node {$H$};
\fill [color=uuuuuu] (3.37,0.16) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.18,-0.06) node {$K$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nesbit: 17-07-2015 - 18:40

Hãy tìm hiểu trước khi hỏi!
Hãy hỏi TẠI SAO thay vì hỏi NHƯ THẾ NÀO và thử cố gắng tự trả lời trước khi hỏi người khác!
Hãy chia sẻ với $\sqrt{\text{MF}}$ những gì bạn học được, hãy trao đổi với $\sqrt{\text{MF}}$ những vấn đề bạn còn băn khoăn!

Facebook: Cùng nhau học toán CoolMath
Website: Cungnhauhoctoan.com

#2 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 16-07-2015 - 22:03

lỗi này

Nếu nhìn kĩ thì hai cái thẻ latex có màu khác lẫn vào (do em copy từ cái ô code).  


Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#3 leminhansp

leminhansp

  $\text{Hâm hấp}$

 • Hiệp sỹ
 • 606 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nam Định

Đã gửi 16-07-2015 - 22:57

lỗi này

Nếu nhìn kĩ thì hai cái thẻ latex có màu khác lẫn vào (do em copy từ cái ô code).  

 

Không ra hình mà ra mật mã anh ạ  :botay


Hãy tìm hiểu trước khi hỏi!
Hãy hỏi TẠI SAO thay vì hỏi NHƯ THẾ NÀO và thử cố gắng tự trả lời trước khi hỏi người khác!
Hãy chia sẻ với $\sqrt{\text{MF}}$ những gì bạn học được, hãy trao đổi với $\sqrt{\text{MF}}$ những vấn đề bạn còn băn khoăn!

Facebook: Cùng nhau học toán CoolMath
Website: Cungnhauhoctoan.com

#4 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 16-07-2015 - 23:08

Em copy ở đâu gửi link anh xem thử.


Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#5 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 16-07-2015 - 23:19

*** Cannot compile formula:


 
\begin{tikzpicture}[
scale = 1.5, transform shape, thick,
every node/.style = {draw, circle, minimum size = 10mm},
grow = down, % alignment of characters
level 1/.style = {sibling distance=3cm},
level 2/.style = {sibling distance=4cm},
level 3/.style = {sibling distance=2cm},
level distance = 1.25cm
]
\node[fill = gray!40, shape = rectangle, rounded corners,
minimum width = 6cm, font = \sffamily] {Coin flipping}
child { node[shape = circle split, draw, line width = 1pt,
minimum size = 10mm, inner sep = 0mm, font = \sffamily\large,
rotate=30] (Start)
{ \rotatebox{-30}{H} \nodepart{lower} \rotatebox{-30}{T}}
child { node [head] (A) {}
child { node [head] (B) {}}
child { node [tail] (C) {}}
}
child { node [tail] (D) {}
child { node [head] (E) {}}
child { node [tail] (F) {}}
}
};
% Filling the root (Start)
\begin{scope}[on background layer, rotate=30]
\fill[head] (Start.base) ([xshift = 0mm]Start.east) arc (0:180:5mm)
-- cycle;
\fill[tail] (Start.base) ([xshift = 0pt]Start.west) arc (180:360:5mm)
-- cycle;
\end{scope}
% Labels
\begin{scope}[nodes = {draw = none}]
\path (Start) -- (A) node [near start, left] {$0.5$};
\path (A) -- (B) node [near start, left] {$0.5$};
\path (A) -- (C) node [near start, right] {$0.5$};
\path (Start) -- (D) node [near start, right] {$0.5$};
\path (D) -- (E) node [near start, left] {$0.5$};
\path (D) -- (F) node [near start, right] {$0.5$};
\begin{scope}[nodes = {below = 11pt}]
\node [name = X] at (B) {$0.25$};
\node at (C) {$0.25$};
\node [name = Y] at (E) {$0.25$};
\node at (F) {$0.25$};
\end{scope}
\draw[densely dashed, rounded corners, thin]
(X.south west) rectangle (Y.north east);
\end{scope}
\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

[latex]
[+preamble]
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc, shapes, backgrounds}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\pagecolor{olive!50!yellow!50!white}
\tikzset{
head/.style = {fill = orange!90!blue,
label = center:\textsf{\Large H}},
tail/.style = {fill = blue!70!yellow, text = black,
label = center:\textsf{\Large T}}
}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}[
scale = 1.5, transform shape, thick,
every node/.style = {draw, circle, minimum size = 10mm},
grow = down, % alignment of characters
level 1/.style = {sibling distance=3cm},
level 2/.style = {sibling distance=4cm},
level 3/.style = {sibling distance=2cm},
level distance = 1.25cm
]
\node[fill = gray!40, shape = rectangle, rounded corners,
minimum width = 6cm, font = \sffamily] {Coin flipping}
child { node[shape = circle split, draw, line width = 1pt,
minimum size = 10mm, inner sep = 0mm, font = \sffamily\large,
rotate=30] (Start)
{ \rotatebox{-30}{H} \nodepart{lower} \rotatebox{-30}{T}}
child { node [head] (A) {}
child { node [head] (B) {}}
child { node [tail] (C) {}}
}
child { node [tail] (D) {}
child { node [head] (E) {}}
child { node [tail] (F) {}}
}
};

% Filling the root (Start)
\begin{scope}[on background layer, rotate=30]
\fill[head] (Start.base) ([xshift = 0mm]Start.east) arc (0:180:5mm)
-- cycle;
\fill[tail] (Start.base) ([xshift = 0pt]Start.west) arc (180:360:5mm)
-- cycle;
\end{scope}

% Labels
\begin{scope}[nodes = {draw = none}]
\path (Start) -- (A) node [near start, left] {$0.5$};
\path (A) -- (B) node [near start, left] {$0.5$};
\path (A) -- (C) node [near start, right] {$0.5$};
\path (Start) -- (D) node [near start, right] {$0.5$};
\path (D) -- (E) node [near start, left] {$0.5$};
\path (D) -- (F) node [near start, right] {$0.5$};
\begin{scope}[nodes = {below = 11pt}]
\node [name = X] at (B) {$0.25$};
\node at (C) {$0.25$};
\node [name = Y] at (E) {$0.25$};
\node at (F) {$0.25$};
\end{scope}
\draw[densely dashed, rounded corners, thin]
(X.south west) rectangle (Y.north east);
\end{scope}
\end{tikzpicture}[/latex]

Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#6 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 16-07-2015 - 23:49

Không ra hình mà ra mật mã anh ạ  :botay

Anh hướng dẫn thiếu phần khai báo. Em đọc lại nhé. 


Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#7 leminhansp

leminhansp

  $\text{Hâm hấp}$

 • Hiệp sỹ
 • 606 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nam Định

Đã gửi 17-07-2015 - 01:02

Anh hướng dẫn thiếu phần khai báo. Em đọc lại nhé. 

 

Em sửa lại rồi sao nó vẫn lẫn mật mã vào đấy anh nhỉ?  :mellow:

Hình của em nó đẹp thế này cơ mà

Chuyen SP TP HCM (Chung) c.png


Hãy tìm hiểu trước khi hỏi!
Hãy hỏi TẠI SAO thay vì hỏi NHƯ THẾ NÀO và thử cố gắng tự trả lời trước khi hỏi người khác!
Hãy chia sẻ với $\sqrt{\text{MF}}$ những gì bạn học được, hãy trao đổi với $\sqrt{\text{MF}}$ những vấn đề bạn còn băn khoăn!

Facebook: Cùng nhau học toán CoolMath
Website: Cungnhauhoctoan.com

#8 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 17-07-2015 - 02:46

Em sửa lại rồi sao nó vẫn lẫn mật mã vào đấy anh nhỉ?  :mellow:

Hình của em nó đẹp thế này cơ mà

attachicon.gifChuyen SP TP HCM (Chung) c.png

Đúng là có lỗi. 

Có thể là do những hình vẽ bên GeoGebra quá lớn (1 đơn vị là 1cm). Anh vẫn chưa tìm được cách sửa :(


Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#9 leminhansp

leminhansp

  $\text{Hâm hấp}$

 • Hiệp sỹ
 • 606 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nam Định

Đã gửi 17-07-2015 - 09:03

Em tưởng nó bị lỗi thế là do thừa lệnh, e đơn giản hết cỡ đi thì vẫn bị lỗi.
*** Cannot compile formula:\begin{tikzpicture}
\draw(-0.6,2) circle (1.85cm);
\end{tikzpicture}*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nesbit: 17-07-2015 - 15:58
test

Hãy tìm hiểu trước khi hỏi!
Hãy hỏi TẠI SAO thay vì hỏi NHƯ THẾ NÀO và thử cố gắng tự trả lời trước khi hỏi người khác!
Hãy chia sẻ với $\sqrt{\text{MF}}$ những gì bạn học được, hãy trao đổi với $\sqrt{\text{MF}}$ những vấn đề bạn còn băn khoăn!

Facebook: Cùng nhau học toán CoolMath
Website: Cungnhauhoctoan.com

#10 Nesbit

Nesbit

  ...let it be...

 • Quản trị
 • 2099 Bài viết
 • Giới tính:Nam

Đã gửi 17-07-2015 - 15:54

Đã sửa lỗi !  :like


Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#11 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-07-2015 - 19:32

[latex]
[+preamble]
\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}
\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]
 
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}
\newcommand{\degre}{\ensuremath{^\circ}}
\begin{document}
\definecolor{qqwuqq}{rgb}{0.,0.39215686274509803,0.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\draw [color=cqcqcq,, xstep=1.0cm,ystep=1.0cm] (-0.96,6.14) grid (9.82,11.02);
\clip(-0.96,6.14) rectangle (9.82,11.02);
\draw [shift={(9.18,5.62)},color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- (-200.71417484434872:0.6) arc (-200.71417484434872:103.93483511450137:0.6) -- cycle;
\draw [shift={(3.04,8.82)},color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- (-1.0877638403840977:0.6) arc (-1.0877638403840977:338.00473335278326:0.6) -- cycle;
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (4.42,7.42) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (9.18,5.62) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.52,8.28) circle (1.5pt);
\draw[color=qqwuqq] (9.76,5.42) node {$304.65\textrm{\degre}$};
\draw [fill=qqqqff] (6.2,8.76) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.04,8.82) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (12.2,5.12) circle (1.5pt);
\draw[color=qqwuqq] (3.04,8.96) node {$339.09\textrm{\degre}$};
\draw [fill=qqqqff] (8.,8.) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.66,7.02) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.56,5.08) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.08,7.64) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.86,5.8) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.46,5.06) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (7.72,6.68) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.7,8.5) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (6.3,6.94) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (9.34,5.14) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.24,3.94) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.,7.) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (7.08,8.22) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.68,8.68) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-1.,9.) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
\end{document}
 
[/latex]

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi olympiachapcanhuocmo: 25-07-2015 - 19:42

                                                                                               


#12 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-07-2015 - 19:36

[latex]
[+preamble]
Phn khai báo.
[/preamble]
 
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\draw[->,color=black] (-4.0163665171395895,0.) -- (4.0163665171395895,0.);
\foreach \x in {-4.,-3.,-2.,-1.,1.,2.,3.,4.}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0.,-4.0163665171395895) -- (0.,4.0163665171395895);
\foreach \y in {-4.,-3.,-2.,-1.,1.,2.,3.,4.}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
\draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right] {\footnotesize $0$};
\clip(-4.0163665171395895,-4.0163665171395895) rectangle (4.0163665171395895,4.0163665171395895);
\end{tikzpicture}
\end{document}
 
[/latex]

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi olympiachapcanhuocmo: 25-07-2015 - 19:39

                                                                                               


#13 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-07-2015 - 19:48

\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\definecolor{xdxdff}{rgb}{0.49019607843137253,0.49019607843137253,1.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-4.3,-2.9) rectangle (11.16,6.3);
\draw(2.58,3.38) circle (0.08246211251235329cm);
\draw(4.3,3.84) circle (5.868049079549352cm);
\draw(0.84,3.62) circle (3.2422214606655113cm);
\draw(3.46,-0.22) circle (2.7343737857140162cm);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (3.74,2.58) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.66,2.56) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.58,3.38) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (0.62,0.42) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (6.26,2.04) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.3,3.84) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.54,2.06) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-0.7,1.94) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (0.84,3.62) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (0.98,3.28) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.26,0.56) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.46,-0.22) circle (1.5pt);
\draw [fill=xdxdff] (4.057620787567693,4.018643283415466) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (6.54,4.18) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (0.06,1.54) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.86,0.98) circle (1.5pt);
\draw [fill=xdxdff] (3.472098880612434,2.514347018410049) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-0.72,4.44) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-1.26,2.52) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (9.8,-0.32) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.86,2.4) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (0.72,5.3) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-2.98,0.14) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (6.84,0.6) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.56,5.66) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (6.48,0.34) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.32,4.16) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.3,0.18) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (7.62,-0.14) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.94,3.32) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
\end{document}

                                                                                               


#14 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 25-07-2015 - 20:25

[latex]
[+preamble]

\usepackage{pgf,tikz}

\usepackage{mathrsfs}
[/preamble]
\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-4.3,0.3) rectangle (5.22,6.3);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (1.22,1.02) -- (2.8,0.74) -- (3.08,2.32) -- (1.5,2.6) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (-0.36,4.16) -- (-0.6,1.54) -- (2.02,1.3) -- (2.26,3.92) -- cycle;
\draw [color=zzttqq] (1.22,1.02)-- (2.8,0.74);
\draw [color=zzttqq] (2.8,0.74)-- (3.08,2.32);
\draw [color=zzttqq] (3.08,2.32)-- (1.5,2.6);
\draw [color=zzttqq] (1.5,2.6)-- (1.22,1.02);
\draw [color=zzttqq] (-0.36,4.16)-- (-0.6,1.54);
\draw [color=zzttqq] (-0.6,1.54)-- (2.02,1.3);
\draw [color=zzttqq] (2.02,1.3)-- (2.26,3.92);
\draw [color=zzttqq] (2.26,3.92)-- (-0.36,4.16);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (3.62,2.36) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.44,2.48) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.98,1.02) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.2,2.52) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.2,3.82) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.1,4.08) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.38,3.08) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-0.36,4.16) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-0.6,1.54) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.22,1.02) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.8,0.74) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (7.66,-0.06) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (3.08,2.32) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (1.5,2.6) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (2.02,1.3) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (2.26,3.92) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture
[/latex]

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi olympiachapcanhuocmo: 25-07-2015 - 20:30

                                                                                               


#15 LzuTao

LzuTao

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 310 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$\textrm{Vũ Trụ}$
 • Sở thích:$\textrm{Giúp Người Là Niềm Vui}$

Đã gửi 01-08-2015 - 16:38

Xin lỗi nhưng em thử luôn :lol:

*** Cannot compile formula:


 
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
 
\clip(0.20977489984620393,-1.1493373302552163) rectangle (8.333146325376696,3.493696528421076);
 
\draw [shift={(2.,0.)},color=ffqqqq,fill=ffqqqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- (0.:0.23253925836442244) arc (0.:36.86989764584402:0.23253925836442244) -- cycle;
 
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (2.,0.) -- (6.,3.) -- (6.,0.) -- cycle;
 
\draw [color=zzttqq] (2.,0.)-- (6.,3.);
 
\draw [color=zzttqq] (6.,3.)-- (6.,0.);
 
\draw [color=zzttqq] (6.,0.)-- (2.,0.);
 
\draw (3.372308813602349,1.7496520906879116) node[anchor=north west] {$\sqrt{a^2+b^2}$};
 
\begin{scriptsize}
 
\draw [fill=qqqqff] (6.,0.) circle (1.5pt);
 
\draw[color=qqqqff] (6.108520753690387,0.021110270179041365) node {$C$};
 
\draw [fill=qqqqff] (6.,3.) circle (1.5pt);
 
\draw[color=qqqqff] (6.0542615934053545,3.1061310978137064) node {$B$};
 
\draw [fill=qqqqff] (2.,0.) circle (1.5pt);
 
\draw[color=qqqqff] (1.8840575600700453,0.14513120797339976) node {$A$};
 
\draw[color=ffqqqq] (2.4111465456960692,0.14513120797339976) node {$\varphi$};
 
\draw[color=zzttqq] (6.085266827853944,1.4861075978748999) node {$a$};
 
\draw[color=zzttqq] (4.085429205919912,-0.11841328483961183) node {$b$};
 
\end{scriptsize}
 
 
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Hình xấu thật. Nhưng mà sau mỗi dòng lệnh phải cách nhau 1 dòng trống phải không anh? :wacko: Em để nguyên mã xuất ra từ GeoGebra thì diễn đàn báo lỗi "Not allowed the command sequence" gì đó. :angry:


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LzuTao: 01-08-2015 - 16:40


#16 Zaraki

Zaraki

  PQT

 • Phó Quản trị
 • 4265 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đảo mộng mơ.
 • Sở thích:Mathematics, Manga

Đã gửi 01-08-2015 - 18:37

\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.266666666667,0.266666666667,0.266666666667}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
 

 

*** Cannot compile formula:


 

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-3.90462809917,-5.55983471074) rectangle (10.1614876033,4.52280991736);
\fill[color=qqqqff] (2.74792036229,4.04746462346) -- (1.05083629006,-2.1013487139) -- (9.05527790814,-2.82678857196) -- cycle;
\fill[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.0] (3.54737045632,1.92835563713) -- (5.03528436338,1.55451584432) -- (4.34400242219,-3.35127240915) -- (1.43137953727,-0.722578249792) -- cycle;
\fill[color=xfqqff,fill=xfqqff,fill opacity=0.0] (2.29403456049,-0.960672662391) -- (3.23333195032,0.415968797262) -- (5.28,0.04) -- (5.0530570991,-2.46406864293) -- cycle;
\draw[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.0] (4.65073721047,0.725819966642) -- (4.90909506239,0.962871948949) -- (4.67204308008,1.22122980087) -- (4.41368522816,0.984177818564) -- cycle; 
\draw[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.0] (4.90528819873,-1.3176421811) -- (4.56729417525,-1.22435519347) -- (4.47400718762,-1.56234921694) -- (4.81200121109,-1.65563620458) -- cycle; 
\draw [color=dcrutc] (5.28,0.04) circle (4.74037973162cm);
\draw [color=qqqqff] (2.74792036229,4.04746462346)-- (1.05083629006,-2.1013487139);
\draw [color=qqqqff] (1.05083629006,-2.1013487139)-- (9.05527790814,-2.82678857196);
\draw [color=qqqqff] (9.05527790814,-2.82678857196)-- (2.74792036229,4.04746462346);
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(--21.0732033147-6.30735754585*\x)/-6.87425319542});
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-2.01382736558-1.69708407223*\x)/6.14881333736});
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-4.19537540665--0.373839792812*\x)/-1.48791390705});
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-1.65806108295--2.62869415936*\x)/-2.91262288492});
\draw [color=qqqqff](2.55818181818,4.40710743802) node[anchor=north west] {A};
\draw [color=qqqqff](0.70694214876,-2.0226446281) node[anchor=north west] {B};
\draw [color=qqqqff](9.0705785124,-2.91520661157) node[anchor=north west] {C};
\draw [color=qqqqff](5.35157024793,0.06) node[anchor=north west] {O};
\draw [color=qqqqff](5.02099173554,1.86165289256) node[anchor=north west] {E};
\draw [color=qqqqff](1.03752066116,-0.551570247934) node[anchor=north west] {F};
\draw [color=qqqqff](2.39289256198,-0.94826446281) node[anchor=north west] {H};
\draw [color=qqqqff](-3.57404958678,3.58066115702) node[anchor=north west] {S};
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-14.1204955498-12.5485678896*\x)/7.92869712429});
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-1776.99603461--690.098861665*\x)/1092.20371019});
\draw [color=qqqqff](3.54991735537,2.12611570248) node[anchor=north west] {K};
\draw [color=qqqqff](4.21107438017,-3.36148760331) node[anchor=north west] {L};
\draw [color=qqqqff] (5.28,0.04)-- (3.54737045632,1.92835563713);
\draw [color=qqqqff] (5.28,0.04)-- (4.34400242219,-3.35127240915);
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(--11.9248756991-5.00813728585*\x)/-0.453885801802});
\draw [color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(--46.9637820396-8.90076685229*\x)/-0.806673513288});
\draw [color=qqwuqq] (3.54737045632,1.92835563713)-- (5.03528436338,1.55451584432);
\draw [color=qqwuqq] (5.03528436338,1.55451584432)-- (4.34400242219,-3.35127240915);
\draw [color=qqwuqq] (4.34400242219,-3.35127240915)-- (1.43137953727,-0.722578249792);
\draw [color=qqwuqq] (1.43137953727,-0.722578249792)-- (3.54737045632,1.92835563713);
\draw [color=qqqqff] (3.54737045632,1.92835563713)-- (4.34400242219,-3.35127240915);
\draw [color=qqqqff](3.12016528926,0.357520661157) node[anchor=north west] {X};
\draw [color=qqqqff](4.04578512397,-0.617685950413) node[anchor=north west] {Y};
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt,color=qqqqff,domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-6.12740238165--1.75261025692*\x)/-1.10737065984});
\draw [domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(--2.06698197153-0.375968797262*\x)/2.04666804968});
\draw [color=qqqqff](-1.98727272727,1.58066115702) node[anchor=north west] {Z};
\draw [color=qqqqff](5.13669421488,-2.63421487603) node[anchor=north west] {M};
\draw [domain=-3.90462809917:10.1614876033] plot(\x,{(-1.59664961937--3.00679196107*\x)/-5.51804507722});
\draw [color=xfqqff] (2.29403456049,-0.960672662391)-- (3.23333195032,0.415968797262);
\draw [color=xfqqff] (3.23333195032,0.415968797262)-- (5.28,0.04);
\draw [color=xfqqff] (5.28,0.04)-- (5.0530570991,-2.46406864293);
\draw [color=xfqqff] (5.0530570991,-2.46406864293)-- (2.29403456049,-0.960672662391);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3.78701728024,-0.460336331195) circle (2.37018986581cm);
\draw(4.12395120963,-1.46573310713) circle (1.89833637578cm);
\draw [line width=1.6pt,color=zzttqq] (3.56414731731,0.204698331823) circle (1.72373895042cm);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (5.28,0.04) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.22,4.78) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.74792036229,4.04746462346) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.05083629006,-2.1013487139) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (9.05527790814,-2.82678857196) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (2.29403456049,-0.960672662391) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.43137953727,-0.722578249792) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (5.03528436338,1.55451584432) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (3.54737045632,1.92835563713) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (4.34400242219,-3.35127240915) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-3.45537063757,3.68780103733) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (3.23333195032,0.415968797262) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (5.0530570991,-2.46406864293) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (3.94568643926,-0.711458386011) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (-1.99492642251,1.37638932687) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (2.64843519326,2.94975374019) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (2.52097746139,1.54339598054) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (4.41368522816,0.984177818564) circle (1.5pt);
\draw [fill=uuuuuu] (4.81200121109,-1.65563620458) circle (1.5pt);
\draw[color=qqwuqq] (4.74,1.03520661157) node {$90\textrm{\degre}$};
\draw[color=qqwuqq] (4.75652892562,-1.34495867769) node {$90\textrm{\degre}$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.56414731731,0.204698331823) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.941246849,-4.85330222883) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
 


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

 

Cho em hỏi làm cách nào để chỉnh cho tam giác $ABC$ trong hình không còn "đen" nữa ạ ?


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Zaraki: 01-08-2015 - 18:51

“A man's dream will never end!” - Marshall D. Teach.

#17 demon311

demon311

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 202 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Nghĩa địa
 • Sở thích:đào mộ, đốt nhà hàng xóm

Đã gửi 01-08-2015 - 18:39

Cứ up hình lên cho nó lành

Code mỗi công thức là thấy phức tạp rồi giờ làm cả hình chắc chết


Ngoài ngoại hình ra thì ta chả có cái gì cả =))


#18 LzuTao

LzuTao

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 310 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:$\textrm{Vũ Trụ}$
 • Sở thích:$\textrm{Giúp Người Là Niềm Vui}$

Đã gửi 01-08-2015 - 20:45

*** Cannot compile formula:\definecolor{qqwuqq}{rgb}{0.,0.39215686274509803,0.}
\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
 
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(1.0660964319724329,-2.4651239327570766) rectangle (8.430743931744104,5.210158962435522);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (3.7970992833816113,4.65360387897299) -- (1.1825847052552894,-0.25184674038281973) -- (8.366028224364738,-0.25184674038281973) -- cycle;
\draw[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (2.1675449400363203,1.596172710023169) -- (2.4098439958456805,1.4670317884572301) -- (2.5389849174116197,1.70933084426659) -- (2.2966858616022594,1.8384717658325291) -- cycle; 
\draw[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (5.890594289319993,2.003065863202262) -- (6.077727468248967,1.8021495039555742) -- (6.278643827495655,1.9892826828845478) -- (6.091510648566681,2.1901990421312356) -- cycle; 
\draw[color=qqwuqq,fill=qqwuqq,fill opacity=0.1] (4.470142640127001,0.022718752840577505) -- (4.195577146903604,0.02271875284057756) -- (4.195577146903604,-0.2518467403828197) -- (4.470142640127001,-0.25184674038281973) -- cycle; 
\draw [color=zzttqq] (3.7970992833816113,4.65360387897299)-- (1.1825847052552894,-0.25184674038281973);
\draw [color=zzttqq] (1.1825847052552894,-0.25184674038281973)-- (8.366028224364738,-0.25184674038281973);
\draw [color=zzttqq] (8.366028224364738,-0.25184674038281973)-- (3.7970992833816113,4.65360387897299);
\draw (4.470142640127001,0.6800594458800253)-- (4.470142640127001,-0.25184674038281973);
\draw (4.470142640127001,0.6800594458800253)-- (2.2966858616022594,1.8384717658325291);
\draw (4.470142640127001,0.6800594458800253)-- (6.091510648566681,2.1901990421312356);
\draw (1.1825847052552894,-0.25184674038281973)-- (6.091510648566681,2.1901990421312356);
\draw (2.2966858616022594,1.8384717658325291)-- (8.366028224364738,-0.25184674038281973);
\draw (4.470142640127001,-0.25184674038281973)-- (3.7970992833816113,4.65360387897299);
\draw (2.2966858616022594,1.8384717658325291)-- (6.091510648566681,2.1901990421312356);
\draw (6.091510648566681,2.1901990421312356)-- (4.470142640127001,-0.25184674038281973);
\draw (2.2966858616022594,1.8384717658325291)-- (4.470142640127001,-0.25184674038281973);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (1.1825847052552894,-0.25184674038281973) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.14375528082767,-0.0706427597205999) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (3.7970992833816113,4.65360387897299) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (3.8877012737127212,4.83480785963521) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (8.366028224364738,-0.25184674038281973) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (8.314255658461247,-0.0706427597205999) node {$C$};
\draw [fill=qqqqff] (4.470142640127001,0.6800594458800253) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.6772329037409675,0.6800594458800253) node {$O$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.2966858616022594,1.8384717658325291) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.1921497403733734,2.052032442322547) node {$F$};
\draw [fill=uuuuuu] (6.091510648566681,2.1901990421312356) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (6.178637314942222,2.3756109792193683) node {$D$};
\draw [fill=uuuuuu] (4.470142640127001,-0.25184674038281973) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (4.405426932747637,-0.40716443809329395) node {$E$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


#19 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 16:51

Sao em chả vẽ được hình vây ( em đã làm theo đúng như hướng dẫn ) ?

 

Ai có thể giúp em được không ? 


                                                                                               


#20 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 16:59

Cái của em chỉ toàn ra mật mã vậy ?


                                                                                               

0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh