Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Thử vẽ hình bằng tikZ


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 47 trả lời

#21 Zaraki

Zaraki

  PQT

 • Phó Quản trị
 • 4265 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đảo mộng mơ.
 • Sở thích:Mathematics, Manga

Đã gửi 02-08-2015 - 17:17

Cái của em chỉ toàn ra mật mã vậy ?

Hình như bạn copy+paste cái [latex] [+preamble] của anh Khuê (Nesbit) nên nó không hiện ra.

Cái mã $\LaTeX$ ghi [latex], [+preamle] của anh Khuê nếu bạn để ý kĩ thì thấy nó được tô màu ở "[" : [latex[+preamble] (cái này mình copy trực tiếp của anh Khuê nên có màu)

Mã $\LaTeX$ sẽ không hiển thị nếu không cùng thống nhất một màu. Bạn nên gõ ra cụ thể [latex] [+preamble]. 


“A man's dream will never end!” - Marshall D. Teach.

#22 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 17:18

*** Cannot compile formula:
 \begin{tikzpicture}[scale=2]\shade[top color=blue,bottom color=gray!50](0,0) parabola (1.5,2.25) |- (0,0);\draw (1.05cm,2pt) node[above]{$\displaystyle\int_0^{3/2} \!\!x^2\mathrm{d}x$};\draw[style=help lines] (0,0) grid (3.9,3.9)[step=0.25cm] (1,2) grid +(1,1);\draw[->] (-0.2,0) -- (4,0) node[right] {$x$};\draw[->] (0,-0.2) -- (0,4) node[above] {$f(x)$};\foreach \x/\xtext in {1/1, 1.5/1\frac{1}{2}, 2/2, 3/3}\draw[shift={(\x,0)}] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {$\xtext$};\foreach \y/\ytext in {1/1, 2/2, 2.25/2\frac{1}{4}, 3/3}\draw[shift={(0,\y)}] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {$\ytext$};\draw (-.5,.25) parabola bend (0,0) (2,4) node[below right] {$x^2$};\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

 


                                                                                               


#23 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 17:30

*** Cannot compile formula:
[</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">+preamble]</span><span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">[latex]</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\begin{tikzpicture}</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\coordinate (A) at (0,0);</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\coordinate (B) at (-60:12cm);</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\coordinate (C) at (240:12cm);</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\foreach \density in {20,30,...,160}{%</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\path</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">(A) coordinate (X)</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">-- (B) coordinate[pos=.15](A)</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">-- (C) coordinate[pos=.15](B)</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">-- (X) coordinate[pos=.15](C);</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">}</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">\end{tikzpicture}</span>
<span style="color:rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif">

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}

\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]

 

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (-60:12cm);
\coordinate (C) at (240:12cm);
\foreach \density in {20,30,...,160}{%
\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;
\path
(A) coordinate (X)
-- (B) coordinate[pos=.15](A)
-- (C) coordinate[pos=.15](B)
-- (X) coordinate[pos=.15](C);
}
\end{tikzpicture}
[/latex]

                                                                                               


#24 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 18:02

Hình như bạn copy+paste cái [latex] [+preamble] của anh Khuê (Nesbit) nên nó không hiện ra.

Cái mã $\LaTeX$ ghi [latex], [+preamle] của anh Khuê nếu bạn để ý kĩ thì thấy nó được tô màu ở "[" : [latex[+preamble] (cái này mình copy trực tiếp của anh Khuê nên có màu)

Mã $\LaTeX$ sẽ không hiển thị nếu không cùng thống nhất một màu. Bạn nên gõ ra cụ thể [latex] [+preamble]. 

Anh có thể chỉ rõ cho em được không ? 


                                                                                               


#25 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 18:36

*** Cannot compile formula:
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]\clip(-4.3,-2.9) rectangle (11.16,6.3);\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (1.5,3.24) -- (-0.42,1.52) -- (3.12,1.2) -- cycle;\draw [color=zzttqq] (1.5,3.24)-- (-0.42,1.52);\draw [color=zzttqq] (-0.42,1.52)-- (3.12,1.2);\draw [color=zzttqq] (3.12,1.2)-- (1.5,3.24);\begin{scriptsize}\draw [fill=qqqqff] (1.5,3.24) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (-0.42,1.52) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (3.12,1.2) circle (1.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

                                                                                               


#26 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 18:46

*** Cannot compile formula:
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882}\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]\draw [color=cqcqcq,, xstep=1.0cm,ystep=1.0cm] (-2.68,1.32) grid (12.78,9.98);\draw[->,color=black] (0.,1.32) -- (0.,9.98);\foreach \y in {1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.}\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};\clip(-2.68,1.32) rectangle (12.78,9.98);\draw(4.56,6.24) circle (2.2740272645683035cm);\begin{scriptsize}\draw [fill=qqqqff] (4.56,6.24) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (6.,8.) circle (1.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

                                                                                               


#27 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 18:50

*** Cannot compile formula:
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882}\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]\draw [color=cqcqcq,, xstep=1.0cm,ystep=1.0cm] (-2.68,1.32) grid (12.78,9.98);\draw[->,color=black] (0.,1.32) -- (0.,9.98);\foreach \y in {1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.}\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};\clip(-2.68,1.32) rectangle (12.78,9.98);\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (2.62,8.8) -- (1.22,6.98) -- (1.8,5.42) -- (5.24,7.8) -- (4.22,9.16) -- cycle;\draw(4.56,6.24) circle (2.2740272645683035cm);\draw [rotate around={-113.63040264857688:(5.392470291956535,4.583932335357637)}] (5.392470291956535,4.583932335357637) ellipse (4.021553037179139cm and 1.4925774241523524cm);\draw [color=zzttqq] (2.62,8.8)-- (1.22,6.98);\draw [color=zzttqq] (1.22,6.98)-- (1.8,5.42);\draw [color=zzttqq] (1.8,5.42)-- (5.24,7.8);\draw [color=zzttqq] (5.24,7.8)-- (4.22,9.16);\draw [color=zzttqq] (4.22,9.16)-- (2.62,8.8);\begin{scriptsize}\draw [fill=qqqqff] (4.56,6.24) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (6.,8.) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (3.46,3.52) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (6.42,3.28) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (7.28,3.66) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (7.36,5.28) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (7.5,6.78) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (2.62,8.8) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (1.22,6.98) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (1.8,5.42) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (5.24,7.8) circle (1.5pt);\draw [fill=qqqqff] (4.22,9.16) circle (1.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

                                                                                               


#28 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 18:57

*** Cannot compile formula:
 

\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}
\definecolor{xdxdff}{rgb}{0.49019607843137253,0.49019607843137253,1.}
\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\draw [color=cqcqcq,, xstep=1.0cm,ystep=1.0cm] (-1.82,-3.105) grid (3.64,5.175);
\draw[->,color=black] (-1.82,0.) -- (3.64,0.);
\foreach \x in {-1.,1.,2.,3.}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0.,-3.105) -- (0.,5.175);
\foreach \y in {-3.,-2.,-1.,1.,2.,3.,4.,5.}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
\draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right] {\footnotesize $0$};
\clip(-1.82,-3.105) rectangle (3.64,5.175);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.4] (0.,0.) -- (2.,0.) -- (2.,2.) -- (0.,2.) -- cycle;
\begin{scriptsize}
\draw [fill=xdxdff] (0.,-0.8235162562754681) circle (1.5pt);
\draw [fill=xdxdff] (-2.,0.) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

                                                                                               


#29 olympiachapcanhuocmo

olympiachapcanhuocmo

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 208 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 02-08-2015 - 19:06

*** Cannot compile formula:


\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\draw [color=cqcqcq,, xstep=2.0cm,ystep=2.0cm] (-6.010520432802782,-3.899832666505078) grid (14.449160454187478,7.560764777307057);
\draw[->,color=black] (-6.010520432802782,0.) -- (14.449160454187478,0.);
\foreach \x in {-6.,-4.,-2.,2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0.,-3.899832666505078) -- (0.,7.560764777307057);
\foreach \y in {-2.,2.,4.,6.}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
\draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right] {\footnotesize $0$};
\clip(-6.010520432802782,-3.899832666505078) rectangle (14.449160454187478,7.560764777307057);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (4.,4.) -- (1.2946178916594577,-0.6178139989930581) -- (8.679159893561504,-1.3059792034713849) -- (7.223425807165043,3.034755163238061) -- cycle;
\draw [color=zzttqq] (4.,4.)-- (1.2946178916594577,-0.6178139989930581);
\draw [color=zzttqq] (1.2946178916594577,-0.6178139989930581)-- (8.679159893561504,-1.3059792034713849);
\draw [color=zzttqq] (8.679159893561504,-1.3059792034713849)-- (7.223425807165043,3.034755163238061);
\draw [color=zzttqq] (7.223425807165043,3.034755163238061)-- (4.,4.);
\draw [shift={(5.6117129035825215,3.5173775816190305)}] plot[domain=-0.2909492779361713:2.850643375653622,variable=\t]({1.*1.6824217314033656*cos(\t r)+0.*1.6824217314033656*sin(\t r)},{0.*1.6824217314033656*cos(\t r)+1.*1.6824217314033656*sin(\t r)});
\draw [shift={(5.066936264227371,-0.10292672888175174)},color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- plot[domain=-3.0059399648428804:0.9686532921640948,variable=\t]({1.*3.807294945881669*cos(\t r)+0.*3.807294945881669*sin(\t r)},{0.*3.807294945881669*cos(\t r)+1.*3.807294945881669*sin(\t r)}) -- cycle ;
\draw [shift={(4.704021782139972,0.486151850738372)},color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (0,0) -- plot[domain=0.7911595923868464:3.454739042113954,variable=\t]({1.*3.5836818337844827*cos(\t r)+0.*3.5836818337844827*sin(\t r)},{0.*3.5836818337844827*cos(\t r)+1.*3.5836818337844827*sin(\t r)}) -- cycle ;
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (4.,4.) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (1.2946178916594577,-0.6178139989930581) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (8.679159893561504,-1.3059792034713849) circle (1.5pt);
\draw [fill=qqqqff] (7.223425807165043,3.034755163238061) circle (1.5pt);
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

                                                                                               


#30 FakeAdminDienDanToanHoc

FakeAdminDienDanToanHoc

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 56 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hành tinh khỉ đột (Planet of Apes)
 • Sở thích:Mê gái xinh, đam mê toán học

Đã gửi 20-10-2015 - 09:58

Mấy a dùng j để vẽ vặy?
“Trí tuệ không phải là một sản phẩm từ trường lớp, nhưng là một quá trình học tập suốt đời.”

#31 FakeAdminDienDanToanHoc

FakeAdminDienDanToanHoc

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 56 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hành tinh khỉ đột (Planet of Apes)
 • Sở thích:Mê gái xinh, đam mê toán học

Đã gửi 20-10-2015 - 10:08

Mấy a dùng j để vẽ vặy?
“Trí tuệ không phải là một sản phẩm từ trường lớp, nhưng là một quá trình học tập suốt đời.”

#32 tanthanh112001

tanthanh112001

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 315 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:THPT Chuyên Lê Quý Đôn $\boxed{\boxed{{\color{Red} \bigstar } \color{blue}{\text{CHUYÊN TOÁN}} {\color{Red} \bigstar }}}$

Đã gửi 16-04-2016 - 17:18

[latex]
[+preamble]
\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}
\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (-60:12cm);
\coordinate (C) at (240:12cm);
\foreach \density in {20,30,...,160}{%
\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;
\path
(A) coordinate (X)
-- (B) coordinate[pos=.15](A)
-- (C) coordinate[pos=.15](B)
-- (X) coordinate[pos=.15](C);
}
\end{tikzpicture}
[/latex]

:ukliam2: TINH HOA CỦA TOÁN HỌC LÀ NẰM Ở SỰ TỰ DO CỦA NÓ. :ukliam2: 

---- Georg Cantor ----

 

996a71363a3740db895ba753827984fd.1.gif


#33 12345678987654321123456789

12345678987654321123456789

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 187 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Quảng Ngãi
 • Sở thích:Piano

Đã gửi 30-08-2016 - 15:41

[latex]
[+preamble]
\usepackage{pgf,tikz}

\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}

[/preamble]
\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}

\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-0.86,-0.26) rectangle (6.42,4.98);
\draw (2.54,3.54)-- (1.08,1.58);
\draw (1.08,1.58)-- (4.5,1.6);
\draw (2.54,3.54)-- (4.5,1.6);
\draw(2.54,3.54) circle (1.2220065466273085cm);
\draw(1.08,1.58) circle (1.2220065466273085cm);
\draw(1.08,1.58) circle (1.7100292395160968cm);
\draw(2.54,3.54) circle (1.3788763541376723cm);
\draw(4.5,1.6) circle (1.3788763541376725cm);
\draw(4.5,1.6) circle (1.7100292395160968cm);
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-5.419222824427179-0.2706348082368706*\x)/-1.7250382026409126});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.225253092959956-1.7303161058460317*\x)/0.23453395031385194});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-4.7526996345060795-0.8378014552373596*\x)/-1.9437048957087495});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--4.467699634506079-2.10219854476264*\x)/-0.24629510429125023});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--8.081452403585223-2.3037048957087505*\x)/0.6299553583290951});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--9.71754759641478-0.606295104291251*\x)/2.3100446416709053});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--6.384469916039297-2.1475645588413013*\x)/0.26261467135095806});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--8.22257421166281-0.24057513505235217*\x)/2.150145019386959});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-10.714421888581809--1.4659034404713904*\x)/-2.5736602540378444});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.6414218885818066-1.49590344047139*\x)/-2.5563397459621555});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-9.841509905572472--1.1238726414899398*\x)/-2.9900518867923385});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--0.451721758386916-1.1587659456415025*\x)/-2.9767031231249033});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-11.374600604015924--2.303704895708749*\x)/-0.6299553583290951});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-6.424399395984074--0.6062951042912501*\x)/-2.3100446416709053});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-11.80669487775803--2.337663044157758*\x)/-0.8045069869050749});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-7.265467695218346--0.7804892726780901*\x)/-2.345791230104338});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.649558917088895-1.4659034404713895*\x)/2.573660254037845});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.4234410829111055--1.4959034404713898*\x)/2.556339745962156});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.8815880847192314-1.2450717410447147*\x)/2.871462407842367});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--3.1327373718158897--1.2785697917936378*\x)/2.8567042702234295});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.3065718095456096--0.6560268653850159*\x)/1.9082790026338143});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-2.047527746062052--2.0162171579190766*\x)/0.08227011676617146});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.1662281635634786--0.8378014552373583*\x)/1.9437048957087502});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-1.8812281635634784--2.10219854476264*\x)/0.24629510429124868});
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (2.54,3.54) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (2.68,3.9) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (1.08,1.58) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.22,1.94) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (4.5,1.6) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.64,1.96) node {$C$};
\draw [fill=uuuuuu] (1.81,2.56) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.,2.74) node {$D$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.79,1.59) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.94,1.86) node {$E$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.52,2.57) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.52,2.42) node {$F$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}

[/latex]


Even when you had two eyes, you'd see only half the picture.


#34 12345678987654321123456789

12345678987654321123456789

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 187 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Quảng Ngãi
 • Sở thích:Piano

Đã gửi 30-08-2016 - 15:44

[latex]
[+preamble]
\documentclass[10pt]{article}

\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{mathrsfs}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}

[/preamble]
\begin{document}

\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-0.86,-0.26) rectangle (6.42,4.98);
\draw (2.54,3.54)-- (1.08,1.58);
\draw (1.08,1.58)-- (4.5,1.6);
\draw (2.54,3.54)-- (4.5,1.6);
\draw(2.54,3.54) circle (1.2220065466273085cm);
\draw(1.08,1.58) circle (1.2220065466273085cm);
\draw(1.08,1.58) circle (1.7100292395160968cm);
\draw(2.54,3.54) circle (1.3788763541376723cm);
\draw(4.5,1.6) circle (1.3788763541376725cm);
\draw(4.5,1.6) circle (1.7100292395160968cm);
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-5.419222824427179-0.2706348082368706*\x)/-1.7250382026409126});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.225253092959956-1.7303161058460317*\x)/0.23453395031385194});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-4.7526996345060795-0.8378014552373596*\x)/-1.9437048957087495});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--4.467699634506079-2.10219854476264*\x)/-0.24629510429125023});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--8.081452403585223-2.3037048957087505*\x)/0.6299553583290951});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--9.71754759641478-0.606295104291251*\x)/2.3100446416709053});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--6.384469916039297-2.1475645588413013*\x)/0.26261467135095806});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--8.22257421166281-0.24057513505235217*\x)/2.150145019386959});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-10.714421888581809--1.4659034404713904*\x)/-2.5736602540378444});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.6414218885818066-1.49590344047139*\x)/-2.5563397459621555});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-9.841509905572472--1.1238726414899398*\x)/-2.9900518867923385});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--0.451721758386916-1.1587659456415025*\x)/-2.9767031231249033});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-11.374600604015924--2.303704895708749*\x)/-0.6299553583290951});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-6.424399395984074--0.6062951042912501*\x)/-2.3100446416709053});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-11.80669487775803--2.337663044157758*\x)/-0.8045069869050749});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-7.265467695218346--0.7804892726780901*\x)/-2.345791230104338});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.649558917088895-1.4659034404713895*\x)/2.573660254037845});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.4234410829111055--1.4959034404713898*\x)/2.556339745962156});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--5.8815880847192314-1.2450717410447147*\x)/2.871462407842367});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--3.1327373718158897--1.2785697917936378*\x)/2.8567042702234295});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.3065718095456096--0.6560268653850159*\x)/1.9082790026338143});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-2.047527746062052--2.0162171579190766*\x)/0.08227011676617146});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(--2.1662281635634786--0.8378014552373583*\x)/1.9437048957087502});
\draw [domain=-0.86:6.42] plot(\x,{(-1.8812281635634784--2.10219854476264*\x)/0.24629510429124868});
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (2.54,3.54) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (2.68,3.9) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (1.08,1.58) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.22,1.94) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (4.5,1.6) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.64,1.96) node {$C$};
\draw [fill=uuuuuu] (1.81,2.56) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.,2.74) node {$D$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.79,1.59) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (2.94,1.86) node {$E$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.52,2.57) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.52,2.42) node {$F$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
\end{document}

[/latex]


Even when you had two eyes, you'd see only half the picture.


#35 12345678987654321123456789

12345678987654321123456789

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 187 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Quảng Ngãi
 • Sở thích:Piano

Đã gửi 30-08-2016 - 15:48

*** Cannot compile formula:


\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(1.92,0.52) rectangle (7.36,4.56);
\draw (3.96,3.92)-- (2.22,1.4);
\draw (2.22,1.4)-- (6.98,0.86);
\draw (6.98,0.86)-- (3.96,3.92);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (3.96,3.92) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.1,4.28) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (2.22,1.4) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (2.36,1.76) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (6.98,0.86) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (7.12,1.22) node {$C$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


Even when you had two eyes, you'd see only half the picture.


#36 12345678987654321123456789

12345678987654321123456789

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 187 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Quảng Ngãi
 • Sở thích:Piano

Đã gửi 30-08-2016 - 15:52

Cho hình vẽ :

*** Cannot compile formula:


\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-1.44,-1.04) rectangle (7.36,5.92);
\draw (2.22,3.76)-- (0.9,1.82);
\draw (0.9,1.82)-- (5.08,1.28);
\draw (5.08,1.28)-- (2.22,3.76);
\draw(2.22,3.76) circle (1.173243367763057cm);
\draw(0.9,1.82) circle (2.1073680267100956cm);
\draw(5.08,1.28) circle (1.8927493230747696cm);
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-4.165591968383982--0.14613306844797602*\x)/-1.0215895096886902});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--3.911663163443916-0.896623442585279*\x)/0.5109465747086692});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--10.90592740424951-3.098416327411746*\x)/1.0711284993072963});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--13.482872595750482-0.6215836725882529*\x)/3.218871500692702});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--2.535600337689003--0.8834232335022703*\x)/1.8300446416709049});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-1.5510003376890036--2.0265767664977288*\x)/0.1499553583290948});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--7.576497967872002-2.108315884321013*\x)/3.1203371824082917});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--5.346198316748584--1.2461215587186707*\x)/3.553685560217246});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-14.965666537512242--2.2149930939094773*\x)/-2.901173140978201});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--2.8252665375122423-1.404993093909477*\x)/-3.368826859021798});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-18.04318405738263--3.0845334323358617*\x)/-1.8544954852472242});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-11.351588754899293--1.3990227435189866*\x)/-3.3160572014240945});
\draw(2.22,3.76) circle (1.8927493230747698cm);
\draw(0.9,1.82) circle (1.173243367763057cm);
\draw(5.08,1.28) circle (2.107368026710095cm);
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-4.919768274307564-0.88342323350227*\x)/-1.8300446416709053});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--3.9351682743075638-2.026576766497729*\x)/-0.14995535832909468});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--9.844239048183733-3.03404903958681*\x)/0.8267686649736743});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--12.596406981125401-0.3888009255213536*\x)/3.1205502464010633});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--2.479062368555417--0.048403762292711594*\x)/1.3860581069334383});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-2.0204407194453573--1.307059368836965*\x)/-0.46378422389675206});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--7.273628901098858-2.2149930939094773*\x)/2.9011731409782024});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(--4.866771098901145--1.404993093909477*\x)/3.3688268590217993});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-17.110999422365012--3.098416327411746*\x)/-1.0711284993072967});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-7.2778005776349834--0.6215836725882526*\x)/-3.2188715006927033});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-12.958963488245114--1.61573987406366*\x)/-3.7117226000013455});
\draw [domain=-1.44:7.36] plot(\x,{(-1.9739198713585773-0.6194271066689293*\x)/-4.000476229091202});
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (2.22,3.76) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (2.36,4.12) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (0.9,1.82) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (1.04,2.18) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (5.08,1.28) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (5.22,1.64) node {$C$};
\draw [fill=uuuuuu] (1.56,2.79) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (1.7,3.06) node {$D$};
\draw [fill=uuuuuu] (2.99,1.55) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.12,1.82) node {$E$};
\draw [fill=uuuuuu] (3.65,2.52) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (3.78,2.8) node {$F$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Hãy mô tả hình vẽ


Even when you had two eyes, you'd see only half the picture.


#37 12345678987654321123456789

12345678987654321123456789

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 187 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Quảng Ngãi
 • Sở thích:Piano

Đã gửi 30-08-2016 - 15:58

*** Cannot compile formula:


\definecolor{uuuuuu}{rgb}{0.26666666666666666,0.26666666666666666,0.26666666666666666}
\definecolor{zzttqq}{rgb}{0.6,0.2,0.}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0.,0.,1.}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-1.7,-1.36) rectangle (5.36,5.02);
\fill[color=zzttqq,fill=zzttqq,fill opacity=0.1] (0.56,3.26) -- (4.44,2.78) -- (4.62,0.88) -- (2.38,0.22) -- (-0.56,0.66) -- cycle;
\draw [color=zzttqq] (0.56,3.26)-- (4.44,2.78);
\draw [color=zzttqq] (4.44,2.78)-- (4.62,0.88);
\draw [color=zzttqq] (4.62,0.88)-- (2.38,0.22);
\draw [color=zzttqq] (2.38,0.22)-- (-0.56,0.66);
\draw [color=zzttqq] (-0.56,0.66)-- (0.56,3.26);
\draw [rotate around={179.738015361056:(1.815365382088569,1.7837999322835398)}] (1.815365382088569,1.7837999322835398) ellipse (3.3972744462797433cm and 1.5837947580583156cm);
\draw(1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (1.9378103319139517cm);
\draw(1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (2.6277912752395807cm);
\draw(1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (1.662613148015494cm);
\draw(1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (2.9466641575827626cm);
\draw(1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (2.8073335128654318cm);
\begin{scriptsize}
\draw [fill=qqqqff] (0.56,3.26) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (0.7,3.62) node {$A$};
\draw [fill=qqqqff] (4.44,2.78) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.58,3.14) node {$B$};
\draw [fill=qqqqff] (4.62,0.88) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (4.76,1.24) node {$C$};
\draw [fill=qqqqff] (2.38,0.22) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (2.52,0.58) node {$D$};
\draw [fill=qqqqff] (-0.56,0.66) circle (2.5pt);
\draw[color=qqqqff] (-0.42,1.02) node {$E$};
\draw [fill=uuuuuu] (1.815365382088569,1.7837999322835398) circle (1.5pt);
\draw[color=uuuuuu] (1.96,2.06) node {$F$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}


*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty


Even when you had two eyes, you'd see only half the picture.


#38 minhrongcon2000

minhrongcon2000

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 213 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:PTNK-ĐHQG TPHCM
 • Sở thích:Hình học

Đã gửi 02-09-2016 - 19:06

[latex]
[+preamble]
\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}
\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (-60:12cm);
\coordinate (C) at (240:12cm);
\foreach \density in {20,30,...,160}{%
\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;
\path
(A) coordinate (X)
-- (B) coordinate[pos=.15](A)
-- (C) coordinate[pos=.15](B)
-- (X) coordinate[pos=.15](C);
}
\end{tikzpicture}
[/latex]


$\lim_{x \to \infty } Love =+\infty$


#39 minhrongcon2000

minhrongcon2000

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 213 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:PTNK-ĐHQG TPHCM
 • Sở thích:Hình học

Đã gửi 02-09-2016 - 19:12

$[+preamble]
\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}
\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (-60:12cm);
\coordinate (C) at (240:12cm);
\foreach \density in {20,30,...,160}{%
\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;
\path
(A) coordinate (X)
-- (B) coordinate[pos=.15](A)
-- (C) coordinate[pos=.15](B)
-- (X) coordinate[pos=.15](C);
}
\end{tikzpicture}$


$\lim_{x \to \infty } Love =+\infty$


#40 Minhnksc

Minhnksc

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 301 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Các bạn biết là từ đâu rồi đấy :D
 • Sở thích:vinahey :V

Đã gửi 06-05-2017 - 12:12

[latex]
[+preamble]
\usepackage[usenames,dvipsnames,pdftex]{xcolor}
\usepackage{tikz,ifthen}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (-60:12cm);
\coordinate (C) at (240:12cm);
\foreach \density in {20,30,...,160}{%
\draw[fill=MidnightBlue!\density] (A)--(B)--(C)--cycle;
\path
(A) coordinate (X)
-- (B) coordinate[pos=.15](A)
-- (C) coordinate[pos=.15](B)
-- (X) coordinate[pos=.15](C);
}
\end{tikzpicture}
[/latex]

 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Minhnksc: 06-05-2017 - 12:22

:D :D :D
“Nhà khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì việc đó có ích; Anh ta nghiên cứu nó vì anh ta thấy thích thú và anh ta thấy thích thú vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống” :D :D :D


Trở lại Thử các chức năng của diễn đàn


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh