Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

gõ thử công thức toán

thử

 • Please log in to reply
Chủ đề này có 112 trả lời

#41 TheCard

TheCard

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 23-04-2017 - 23:04

$$a^2$$#42 Mr Cooper

Mr Cooper

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 496 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Miền cắt trắng
 • Sở thích:$\mathbb{Geometry}$

Đã gửi 27-04-2017 - 22:50

$\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm] \clip(4.22,-2.86) rectangle (13.12,4.98); \draw(8.34,0.2) circle (2.330321866180721cm); \draw (6.86,-1.6)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (6.86,-1.6); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw [domain=4.22:13.12] plot(\x,{(-17.62190491273828--2.3096127331997396*\x)/1.9846353438284694}); \draw (7.290242190121254,-0.3951701881975841)-- (7.725725721359615,-1.5981154536142386); \draw (8.770410805388625,1.327371079514322)-- (7.725725721359615,-1.5981154536142386); \draw(7.290242190121254,-0.3951701881975841) circle (1.2793448391923807cm); \draw(8.770410805388625,1.327371079514322) circle (3.1064188996832454cm); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (6.86,-1.6); \draw (6.86,-1.6)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw (8.345072725849732,-2.1303163449309706)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \begin{normalsize} \draw [fill=white] (8.34,0.2) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.44,0.41) node {$O$}; \draw [fill=white] (6.86,-1.6) circle (1.5pt); \draw[color=black] (6.68,-1.63) node {$B$}; \draw [fill=white] (9.827822560606734,-1.5935395251149667) circle (1.5pt); \draw[color=black] (9.92,-1.67) node {$C$}; \draw [fill=white] (8.334927274150267,2.5303163449309705) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.4,2.83) node {$A$}; \draw [fill=white] (8.345072725849732,-2.1303163449309706) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.36,-2.23) node {$K$}; \draw [fill=white] (6.035459992649993,-0.1456810011025011) circle (1.5pt); \draw[color=black] (5.94,0.07) node {$I$}; \draw [fill=white] (7.725725721359615,-1.5981154536142386) circle (1.5pt); \draw[color=black] (7.78,-1.35) node {$M$}; \draw [fill=white] (6.880592857004804,-0.8718982273583699) circle (1.5pt); \draw [fill=white] (7.290242190121254,-0.3951701881975841) circle (1.5pt); \draw[color=black] (7.12,-0.25) node {$D$}; \draw [fill=white] (8.770410805388625,1.327371079514322) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.96,1.37) node {$E$}; \end{normalsize} \end{tikzpicture}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Mr Cooper: 27-04-2017 - 22:50


#43 roby10

roby10

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 26 Bài viết

Đã gửi 30-04-2017 - 10:23

$a/b$$\frac{2x+3}{3x}}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{3x+5}$

$\sum _{k=1}^n\frac{1}{2\sqrt{x+2}}$

$(\sqrt{2}+1)\left ( \sqrt{3} \right +1)\left ( \sqrt{6} \right +1)\left ( 5-2\sqrt{2} \right -\sqrt{3})$#44 Mr Cooper

Mr Cooper

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 496 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Miền cắt trắng
 • Sở thích:$\mathbb{Geometry}$

Đã gửi 02-05-2017 - 21:38

\[\left\{\begin{matrix} x^3-y^3+6x^2-3y^2=-12x+3y-7\\ y\sqrt{x+3}+(y+6)\sqrt{x+10}=y^2+4x \end{matrix}\right.\]#45 Haru Atsuko

Haru Atsuko

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 04-05-2017 - 14:25

.


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Haru Atsuko: 04-05-2017 - 14:26


#46 Minhhuong3107

Minhhuong3107

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nữ

Đã gửi 07-05-2017 - 09:30

$\sqrt[5]{6}\int_{4}^{6}$ $\int_{2}^{6}$             $n \to 3\int_{2}^6{}$#47 Zaraki

Zaraki

  PQT

 • Phó Quản trị
 • 4265 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Đảo mộng mơ.
 • Sở thích:Mathematics, Manga

Đã gửi 12-05-2017 - 07:47$\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm] \clip(4.22,-2.86) rectangle (13.12,4.98); \draw(8.34,0.2) circle (2.330321866180721cm); \draw (6.86,-1.6)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (6.86,-1.6); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (8.334927274150267,2.5303163449309705)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw [domain=4.22:13.12] plot(\x,{(-17.62190491273828--2.3096127331997396*\x)/1.9846353438284694}); \draw (7.290242190121254,-0.3951701881975841)-- (7.725725721359615,-1.5981154536142386); \draw (8.770410805388625,1.327371079514322)-- (7.725725721359615,-1.5981154536142386); \draw(7.290242190121254,-0.3951701881975841) circle (1.2793448391923807cm); \draw(8.770410805388625,1.327371079514322) circle (3.1064188996832454cm); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (6.86,-1.6); \draw (6.86,-1.6)-- (8.345072725849732,-2.1303163449309706); \draw (8.345072725849732,-2.1303163449309706)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \draw (6.035459992649993,-0.1456810011025011)-- (9.827822560606734,-1.5935395251149667); \begin{normalsize} \draw [fill=white] (8.34,0.2) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.44,0.41) node {$O$}; \draw [fill=white] (6.86,-1.6) circle (1.5pt); \draw[color=black] (6.68,-1.63) node {$B$}; \draw [fill=white] (9.827822560606734,-1.5935395251149667) circle (1.5pt); \draw[color=black] (9.92,-1.67) node {$C$}; \draw [fill=white] (8.334927274150267,2.5303163449309705) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.4,2.83) node {$A$}; \draw [fill=white] (8.345072725849732,-2.1303163449309706) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.36,-2.23) node {$K$}; \draw [fill=white] (6.035459992649993,-0.1456810011025011) circle (1.5pt); \draw[color=black] (5.94,0.07) node {$I$}; \draw [fill=white] (7.725725721359615,-1.5981154536142386) circle (1.5pt); \draw[color=black] (7.78,-1.35) node {$M$}; \draw [fill=white] (6.880592857004804,-0.8718982273583699) circle (1.5pt); \draw [fill=white] (7.290242190121254,-0.3951701881975841) circle (1.5pt); \draw[color=black] (7.12,-0.25) node {$D$}; \draw [fill=white] (8.770410805388625,1.327371079514322) circle (1.5pt); \draw[color=black] (8.96,1.37) node {$E$}; \end{normalsize} \end{tikzpicture}$

Bạn có thể xem tại đây.


“A man's dream will never end!” - Marshall D. Teach.

#48 Mr Cooper

Mr Cooper

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 496 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Miền cắt trắng
 • Sở thích:$\mathbb{Geometry}$

Đã gửi 12-05-2017 - 15:34

[latex]
[+preamble]
\usepackage{tikz}
[/preamble]
\begin{tikzpicture}[scale=2]
\shade[top color=blue,bottom color=gray!50]
(0,0) parabola (1.5,2.25) |- (0,0);
\draw (1.05cm,2pt) node[above]
{$\displaystyle\int_0^{3/2} \!\!x^2\mathrm{d}x$};

\draw[style=help lines] (0,0) grid (3.9,3.9)
[step=0.25cm] (1,2) grid +(1,1);

\draw[->] (-0.2,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
\draw[->] (0,-0.2) -- (0,4) node[above] {$f(x)$};

\foreach \x/\xtext in {1/1, 1.5/1\frac{1}{2}, 2/2, 3/3}
\draw[shift={(\x,0)}] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {$\xtext$};

\foreach \y/\ytext in {1/1, 2/2, 2.25/2\frac{1}{4}, 3/3}
\draw[shift={(0,\y)}] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {$\ytext$};

\draw (-.5,.25) parabola bend (0,0) (2,4) node[below right] {$x^2$};
\end{tikzpicture}
[/latex]#49 Mr Cooper

Mr Cooper

  Sĩ quan

 • Thành viên
 • 496 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Miền cắt trắng
 • Sở thích:$\mathbb{Geometry}$

Đã gửi 12-05-2017 - 15:35

*** Cannot compile formula:
 \begin{tikzpicture}[scale=2]\shade[top color=blue,bottom color=gray!50](0,0) parabola (1.5,2.25) |- (0,0);\draw (1.05cm,2pt) node[above]{$\displaystyle\int_0^{3/2} \!\!x^2\mathrm{d}x$};\draw[style=help lines] (0,0) grid (3.9,3.9)[step=0.25cm] (1,2) grid +(1,1);\draw[->] (-0.2,0) -- (4,0) node[right] {$x$};\draw[->] (0,-0.2) -- (0,4) node[above] {$f(x)$};\foreach \x/\xtext in {1/1, 1.5/1\frac{1}{2}, 2/2, 3/3}\draw[shift={(\x,0)}] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {$\xtext$};\foreach \y/\ytext in {1/1, 2/2, 2.25/2\frac{1}{4}, 3/3}\draw[shift={(0,\y)}] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {$\ytext$};\draw (-.5,.25) parabola bend (0,0) (2,4) node[below right] {$x^2$};\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty#50 THAN DONG TOAN HOC LDK

THAN DONG TOAN HOC LDK

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 7 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thanh Hóa
 • Sở thích:Học Toán, Chơi Cầu lông

Đã gửi 12-05-2017 - 22:43

$0\leq m\leq \frac{6}{5}, m\neq 1$#51 Phongkute

Phongkute

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 5 Bài viết

Đã gửi 26-05-2017 - 13:10

$x^2.y+x+1<=y$

#52 Phongkute

Phongkute

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 5 Bài viết

Đã gửi 26-05-2017 - 13:13

$x^2.y+x+1\ge y$

#53 Phongkute

Phongkute

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 5 Bài viết

Đã gửi 26-05-2017 - 13:16

Cho x,y là các số dương thỏa mãn $x^2.y+x+1≤ y$
Tìm GTLN của P=$\frac{x.y}{(x+y)^2}$

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Phongkute: 26-05-2017 - 13:20


#54 linhk2

linhk2

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 84 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:Thai Binh Gifted High School

Đã gửi 02-06-2017 - 17:40

$^{^{a}}$#55 linhk2

linhk2

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 84 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:Thai Binh Gifted High School

Đã gửi 02-06-2017 - 17:41

$^{\frac{1}{3}}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi linhk2: 03-06-2017 - 10:53


#56 linhk2

linhk2

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 84 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:Thai Binh Gifted High School

Đã gửi 03-06-2017 - 10:52

$\frac{a^{2}}{b+c}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi linhk2: 03-06-2017 - 10:52


#57 MHmath2k1

MHmath2k1

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 09-06-2017 - 13:16

$\fn_phv \frac{1}{1+\frac{b}{a}}^{2}$#58 MHmath2k1

MHmath2k1

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 4 Bài viết

Đã gửi 09-06-2017 - 13:26#59 trangdauxanh

trangdauxanh

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 2 Bài viết
 • Giới tính:Nữ
 • Đến từ:hải phòng

Đã gửi 09-06-2017 - 23:20

lỡ tắt latex rồi thì sao ạ? Em loay hoay mãi... :ukliam2:#60 shiroyuki10112002

shiroyuki10112002

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 1 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Bình Định
 • Sở thích:Đại số ; Phương trình ; Hệ phương trình; BĐT
  I love MATH

Đã gửi 20-07-2017 - 17:47

$\sqrt{a+b^2}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi shiroyuki10112002: 20-07-2017 - 17:50


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh