Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh

Nhờ mọi người giúp em giải 2 bài tập pascal này ạ!


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 2 trả lời

#1 badboytxhn91

badboytxhn91

  Lính mới

 • Thành viên mới
 • 3 Bài viết

Đã gửi 25-05-2019 - 10:06

nhờ mọi người giải giúp 2 bài tập pascal trong hình đính kèm ạ! cảm ơn mọi người!

Hình gửi kèm

 • cau 1.jpg
 • cau 3.jpg


#2 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 26-11-2019 - 16:19

 Uses crt;

Var  t,tong,i,n:longint;
Begin
Clrscr;
Write('n=');Readln(n);
REpeat
   tong:=0;
   repeat
      i:=n mod 10;
      tong:=tong+(i*i);
      n:=n div 10;
   until n=0; n:=tong;
Until n<10;
Writeln(tong);
Readln
end.


#3 Tuongtaylor

Tuongtaylor

  Binh nhất

 • Thành viên mới
 • 20 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Tỉnh Nghệ An
 • Sở thích:Thích ca sĩ TAYLOR SWIFT,học toán,lập trình pascal,scratch,logo,...

Đã gửi 28-11-2019 - 16:15

uses crt;
Var n,t,j,max,i,min,d,z,v:longint; b:array[1..1000]of longint; f:text;
Begin
   Clrscr;
   assign(f,'Hang.out'); rewrite(f);
   RepeaT
      Write('N=');readln(n);
   Until(n<=1000000000)and(n>0);
   RepeaT
      Write('T=');readln(T);
   Until(T<=1000000000)and(T>0);
      For j:=1 to n do
         repeat
            Write('a[',j,']=');readln(b[j]);
         until(b[j]<=1000000000)and(b[j]>=2);
       max:=b[1];   min:=b[1]; z:=1; v:=1;
       d:=0;
   For j:=1 to n do
      begin
          If max<b[j] then begin max:=b[j]; z:=j end;
          If min>b[j] then begin min:=b[j]; v:=j end;
          For i:=j+1 to n do
          If b[j]+b[i]=t then inc(d)
      end;
   Writeln(f,d);
   If max+min=t then Writeln(f,z,' ',v) else Writeln(f,'0');
   Close(f);
Readln
end.

 


0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh