Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Alexman113

Đăng ký: 30-03-2012
Offline Đăng nhập: 29-11-2015 - 15:48
***--

#533942 Giải hệ phương trình: $\begin{cases}\sqrt{x^2+x...

Gửi bởi Alexman113 trong 20-11-2014 - 18:44

Giải hệ phương trình:$$\begin{cases}\sqrt{x^2+xy}+\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2}\\x+4\sqrt{2x^2+2y^2}=y+4\end{cases}$$
#533553 Giải hệ phương trình $\begin{cases}\dfrac{x...

Gửi bởi Alexman113 trong 17-11-2014 - 06:07

Giải hệ phương trình:$$ \begin{cases} \dfrac{x}{\sqrt{xy+x}}+\dfrac{y}{\sqrt{xy+y}} =2 \sqrt{\dfrac{x+y}{x+y+2}}\\ x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} =\dfrac{x^2+4(y-1)}{2}\end{cases}$$#533376 Giải hệ $\begin{cases}2x-y-xy+\left(y-x-1\right...

Gửi bởi Alexman113 trong 16-11-2014 - 00:38

Giải hệ phương trình:$$\begin{cases}2x-y-xy+\left(y-x-1\right)\sqrt{x-y}=0\\x^2-x+y\sqrt{8y-1}=0\end{cases}$$
#533302 Giải hệ $\begin{cases}x^3(3y-11)=2-\sqrt{(xy-x+...

Gửi bởi Alexman113 trong 15-11-2014 - 16:45

Giải hệ phương trình:$$\begin{cases}x^3\left(3y-11\right)=2-\sqrt{\left(xy-x+2\right)^3}\\2x+1=2y\sqrt{\dfrac{x^2+x+1}{y^2+3}}\end{cases}$$
#531983 Giải hệ phương trình $\begin{cases}(x^2+y^2)...=4\...

Gửi bởi Alexman113 trong 05-11-2014 - 16:28

Giải hệ phương trình:$$\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\left(x+1\right)=4+2xy\left(x-1\right)\\\dfrac{7}{2}+\dfrac{3y}{x+y}=\sqrt{x}+4\sqrt{y}\end{cases}$$
#531979 Giải phương trình $\dfrac{1}{\sqrt{x+3...

Gửi bởi Alexman113 trong 05-11-2014 - 16:15

Giải phương trình: $$\dfrac{1}{\sqrt{x+3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3x+1}}=\dfrac{2}{1+\sqrt{x}}$$
#531977 $\begin{cases}(\sqrt{x^2+1}+x)...=1\...

Gửi bởi Alexman113 trong 05-11-2014 - 15:52

Giải hệ phương trình: $$\begin{cases}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)\left(y-\sqrt{y^2-1}\right)=1\\\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2-1}\right)^2+8\sqrt{y-x+4}=17\end{cases}$$
#531973 Giải hệ phương trình $\begin{cases}\sqrt{2-x^2...

Gửi bởi Alexman113 trong 05-11-2014 - 15:38

Giải hệ phương trình: $$\begin{cases}\sqrt{2-x^2}+\sqrt{y+7}+\sqrt{y+2}=9-x-y\\y^4+2x^2y=4xy+5y+2\end{cases}$$
#531748 Giải hệ phương trình $\begin{cases}x+y=2\\...

Gửi bởi Alexman113 trong 04-11-2014 - 00:27

Giải hệ phương trình sau trên tập số thực:$$\begin{cases}x+y=2\\\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{1}{y^4}=2\end{cases}$$
#505101 Viết phương trình $(\Delta)$ qua $A$ vuông góc...

Gửi bởi Alexman113 trong 08-06-2014 - 23:02

Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1;1;0),$ $B(2;1;1)$ và $(d):\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{1}.$ Viết phương trình $(\Delta)$ qua $A$ vuông góc $(d)$ sao cho khoảng cách từ $B$ đến $(\Delta)$ là lớn nhất.
#504429 Tìm $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{3...

Gửi bởi Alexman113 trong 06-06-2014 - 13:04

Tìm $m$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{5}{2}mx^2-4mx-4$ đạt cực trị tại $x_1,\,x_2$ sao cho biểu thức $$P=\dfrac{m^2}{x_1^2+5mx_2+12m}+\dfrac{x_2^2+5mx_1+12m}{m^2}$$ đạt giá trị nhỏ nhất.
#499323 Cho $\Delta ABC$ đều nội tiếp trong đường tròn. Viết phương tr...

Gửi bởi Alexman113 trong 16-05-2014 - 02:04

Cho $\Delta ABC$ đều nội tiếp trong đường tròn $(C):x^2+y^2-4y-4=0,$ trung điểm $M$ của $AB$ thuộc $(d):2x-y-1=0.$ Viết phương trình $AB$ và tìm tọa độ điểm $C.$
#499074 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \dfrac{a^2}{...

Gửi bởi Alexman113 trong 14-05-2014 - 21:25

Cho ba số $a,\,b,\,c>0$ thỏa mãn $3\left(a^4+b^4+c^4\right)-7\left(a^2+b^2+c^2\right)+12=0.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:$$P = \dfrac{a^2}{b+2c}+\dfrac{b^2}{c+2a}+\dfrac{c^2}{a+2b}$$
#498925 Tìm giá trị nhỏ nhất của: $P=\sum\dfrac{x^3}{...

Gửi bởi Alexman113 trong 14-05-2014 - 01:19

Cho $x,\,y,\,z>0$ thỏa $x^2y^2z^2+\left(1+x\right)\left(1+y\right)\left(1+z\right)\ge x+y+z+xy+yz+zx+3.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của: $$P=\dfrac{x^3}{\left(y+2z\right)\left(2z+3x\right)}+\dfrac{y^3}{\left(z+2x\right)\left(2x+3y\right)}+\dfrac{z^3}{\left(x+2y\right)\left(2y+3z\right)}$$
#497027 Tìm $m$ để $y=x^3-3x+1$ cắt $y=mx+1$ tại $...

Gửi bởi Alexman113 trong 04-05-2014 - 13:23

Tìm $m$ để $y=x^3-3x+1\,\,(C)$ cắt $(d):y=mx+1$ tại ba điểm $A,\,B,\,C$ phân biệt và $x_A,\,x_B\ne 0.$ Gọi $D$ là điểm cực tiểu của $(C).$ Tìm $m$ để $\Delta ABD$ vuông tại $D.$