Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


thusang3605

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 07-07-2015 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề rắc rối cần sự giúp đỡ gấp

02-11-2012 - 20:33

Cái gì vậy( biểu tượng màu đỏ khu vực đóng khung) là cái gì ai biết giúp với chỉ giùm cách giải quyết nó luôn

Tìm GTNN của biểu thức: $A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$

28-05-2012 - 21:44

Cho $x,y$ thoả mãn $\sqrt{(x+2)}-y^3=\sqrt{(y+2)}-x^3$
Tìm GTNN của biểu thức:
$$A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$$