Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


letiendat96

Đăng ký: 11-06-2012
Offline Đăng nhập: 22-09-2020 - 22:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left ( x+2 \right )\left ( x-2\sqrt{2x+5} \right )-9$

02-12-2014 - 18:43

1/ $\left ( x+2 \right )\left ( x-2\sqrt{2x+5} \right )-9\leq \left ( x+2 \right )\left ( 3\sqrt{x^{2}+5}-x^{2}-12 \right )+\sqrt[3]{5x^{2}+7}$


$\left\{\begin{matrix} 9y^{4} +24y^{3}-xy^{2}+7y^{2}=16-x+24y&...

15-07-2014 - 09:24

Giải hệ phương trình

1. $\left\{\begin{matrix} 9y^{4} +24y^{3}-xy^{2}+7y^{2}=16-x+24y& \\ 8y^{3}+9y^{2}+20y-\sqrt[3]{6y+1}+15=x& \end{matrix}\right. x;y \in \mathbb{R}$

2. $\left\{\begin{matrix} x^{2}y+xy+2x-12y-24=0 & \\ x^{3}-y^{3} =2\left ( x^{2}+y^{2}+xy \right )+3\left ( x-y-2 \right )& \end{matrix}\right. x;y\in \mathbb{R}$

3. $\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x-3}-\sqrt{y}=2x-6 & \\ x^{3}+y^{3}+7\left ( x+y \right )xy=8xy\sqrt{2\left ( x^{2}+y^{2} \right )} & \end{matrix}\right. x,y\in \mathbb{R}$

4. $\left\{\begin{matrix} 3x^{2}-8x+2\left ( x-1 \right )\sqrt{x^{2}-2x+2}=2\left ( y+2 \right )\sqrt{y^{2}+4y+5} & \\ x^{2}+2y^{2}=4x-8y-6& \end{matrix}\right. x,y \in \mathbb{R}$

5. $\left\{\begin{matrix} x^{3}-3x^{2}-9x+22=y^{3}+3y^{2}-9y & \\ x^{2}+y^{2}-x+y=\frac{1}{2}& \end{matrix}\right. x,y\in \mathbb{R}$

6. $\left\{\begin{matrix} 8x^{3}+2y=\sqrt{5x+y+2} & \\ \left ( 3x+\sqrt{1+9x^{2}} \right )\left ( y+\sqrt{1+y^{2}} \right )=1 & \end{matrix}\right.$

 

----------------------

 

Mod: Chú ý cách đăng bài, cùng nội dung thì để trong cùng một bài viết. Sử dụng chức năng xem trước trước khi đăng bài để kiểm tra lỗi.


Tìm f(x) thỏa mãn: $\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R...

28-04-2014 - 22:23

Tìm f(x) thỏa mãn: $\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ đồng thời 2 điều kiện sau

 (1) $f(x) =\sqrt{\frac{x}{3}}+2017, \forall x\in \left [ 0;3 \right )$ 

 (2) $f(x+3)=4f(x)-6, \forall x \in \mathbb{R}.$


Cho $x^{2}+y^{2}+z^{2}+xy+yz+zx=6 x,y,z >0$. Tìm GTLN của A

19-04-2014 - 22:13

Cho ba số thực dương x,y,x thỏa mãn: $x^{2}+y^{2}+z^{2}+xy+yz+zx=6$

Tìm giá trị lớn nhất của

A=$\frac{x^{5}}{y^{3}}+\frac{y^{5}}{z^{3}}+\frac{z^{5}}{x^{3}}-12ln\left ( x+y+z \right )-\frac{22}{x+y+z}+\frac{6}{xy+yz+zx}$

Chú ý tiêu đề


Giải phương trình

08-01-2014 - 13:16

giải 

phương trình

 

 

\left\{\begin{matrix} ( x+1 )\right )\sqrt{y^{2}+y+2}+\left ( y-1 \right )\sqrt{x^{2}+x+3}=x+y\\\left ( x^{2}+x \right )\sqrt{x-y+3}=2x^{2}+x+y+1
&
\end{matrix}\right.