Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haianhngobg

Đăng ký: 20-10-2012
Offline Đăng nhập: 26-10-2017 - 12:57
*****

#364830 Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số (chữ số đầu tiên khác 0), biết rằng chữ...

Gửi bởi haianhngobg trong 25-10-2012 - 21:37

Việc lập số có thể hiểu là việc đặt các chữ số vào 7 ô sao cho thỏa mãn yêu cầu bài toán
PA1: Số đó có chữ số 0
+ Đặt chữ số 0, có 6 cách đặt
+ Đặt 2 chữ số 2 vào 6 ô, cố 6C2 cách đặt
+ Đặt 3 chữ số 3 vào 4 ô, cố 4C3 cách đặt
+ Đặt 1 chữ số trong số 7 chữ số vào ô còn lại. Có 7C1 cách đặt
Do đó pa1 số các số thỏa mãn là 6*6C2*4C3*7C1=2520
PA2 Số đó không có chữ số 0

+ Đặt 2 chữ số 2 vào 7 ô, cố 7C2 cách đặt
+ Đặt 3 chữ số 3 vào 5 ô, cố 5C3 cách đặt
+ Đặt 2 chữ số trong số 7 chữ số vào 2 ô còn lại. Có 7A2 cách đặt
Do đó pa1 số các số thỏa mãn là 7C2*5C3*7A2=8820 số
Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là 2520+8820=11340 số


#364811 Giải phương trình: $\sqrt{2x^2+8x+6}+\sqrt{x^2-...

Gửi bởi haianhngobg trong 25-10-2012 - 21:11

Còn trường hợp x=-1 trong dkxd nữa
Pt có 1 nghiệm x=-1


#364372 có bao nhiêu số tự nhiên

Gửi bởi haianhngobg trong 24-10-2012 - 00:30

Việc lập số có thể hiểu là việc đặt các số vào 7 ô sao cho thõa mãn yêu cầu bài toán
Ta thấy có 3 pa xảy ra
PA1: Số đó gồm 3 chữ số chẵn, 4 chữ số lẻ , số đó có chữ số 0
Đặt chữ số 0, có 6 cách đặt
Lấy 2 trong số 4 chữ số chẵn còn lại có 4C2 cách lấy
Đặt 2 chữ số chẵn đó vào 2 trong 6 ô có 6A2 cách đặt
Lấy 4 trong số 5 chữ số lẻ có 5C4 cách lấy
Đặt 4 chữ số đó vào 4 ô còn lại có 4! cách đặt
Do đó số các số thõa mãn trong TH này là 129600 số
PA2: Số đó gồm 3 chữ số chăn, 4 chữ số lẻ, không có chữ số 0

Lấy 3 trong số 4 chữ số chẵn có 4C3 cách lấy
Đặt 3 chữ số chẵn đó vào 3 trong 7 ô có 7A3 cách đặt
Lấy 4 trong số 5 chữ số lẻ có 5C4 cách lấy
Đặt 4 chữ số đó vào 4 ô còn lại có 4! cách đặt
Do đó số các số thõa mãn trong TH này là 100800 số
PA3: Số đó gồm 5 chữ số chẵn, 2 chữ số lẻ

Số đó có chữ số 0. Đặt chữ số 0, có 6 cách đặt
Lấy 4 chữ số chẵn còn lại đặt vào 4 trong 6 ô. có 6A4 cách đặt
Lấy 2 trong số 5 chữ số lẻ có 5C2 cách lấy
Đặt 2 chữ số đó vào 2 ô còn lại có 2! cách đặt
Do đó số các số thõa mãn trong TH này là 43200 số
Vậy số các số thõa mãn yêu cầu đề bài là 273600 số