Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Primary

Đăng ký: 19-11-2012
Offline Đăng nhập: 19-06-2018 - 11:32
***--

Chủ đề của tôi gửi

$\sum_{k=1}^{n}C^k_nP_k(x)=2^{n-1}.P_n\lef...

06-12-2013 - 13:11

Cho đa thức $P_k(x)=1-x+x^2-x^3+...+(-1)^{k-1}x^{k-1}$ với $k$ nguyên dương. Chứng minh:

$\sum_{k=1}^{n}C^k_nP_k(x)=2^{n-1}.P_n\left ( \frac{x-1}{2} \right )$, $n \in N^*$


$x^5-5x^3+5x^2-2014=0$

28-10-2013 - 18:43

Giải phương trình: 

$x^5-5x^3+5x^2-2014=0$

(Trích Đề thi HSG Tiền Giang ngày 1 năm 2013-2014)


$2\cos^2 \frac{6x}{5}+1=3\cos \frac{x...

12-08-2013 - 18:44

Giải phương trình:   $2\cos^2 \frac{6x}{5}+1=3\cos \frac{x}{5}$

______________________________________________________________________________________

 

P/s:  $3\cos \frac{x}{5 }$ chứ không phải $3\cos \frac{8x}{5 }$

 

 

 


Tìm số nhỏ nhất các cặp én trông thấy nhau

13-01-2013 - 20:14

Có $n(n\geq 2)$ con chim én đậu trên một đường tròn tâm $O$ sao cho tại một điểm của đường tròn có đúng 1 con én đậu. Hai con én đậu tại 2 điểm phân biệt $P_i,$ $P_j$ được gọi là trông thấy nhau nếu $\widehat{P_iOP_j}\leq 120^o$
Hãy tìm số nhỏ nhất các cặp chim én trông thấy nhau.

Xét dấu đa thức $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+...+a_{n-1}x+a_n$

13-01-2013 - 09:30

1) Xét dấu đa thức $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+...+a_{n-1}x+a_n$. Khi $f(x)$ vô nghiệm thì $f(x)\geq 0$ là đúng hay sai?
2) Xét dấu đa thức $g(x)=(a_1x+b_1)...(a_nx+b_n),k(x)=(a_1x+b_1)^{k_1}...(a_nx+b_n)^{k_n}$ với $k_i$ là số tự nhiên, chứng minh công thức xét dấu đó


1) Xét dấu đa thức $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+...+a_{n-1}x+a_n$. Khi $f(x)$ vô nghiệm thì $f(x)\geq 0$ là đúng hay sai?
2) Xét dấu đa thức $g(x)=(a_1x+b_1)...(a_nx+b_n),k(x)=(a_1x+b_1)^{k_1}...(a_nx+b_n)^{k_n}$ với $k_i$ là số tự nhiên, chứng minh công thức xét dấu đó