Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phanquockhanh

Đăng ký: 27-12-2012
Offline Đăng nhập: 07-05-2016 - 09:23
***--

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình sau: $4x^2+14x+4=(8x+5)\sqrt{2x+1}$

20-06-2014 - 20:43

Giải phương trình sau:

$4x^2+14x+4=(8x+5)\sqrt{2x+1}$


Nếu $a\equiv b (mod p^n)$ thì $a^p\equiv b^p( mod p^{n+1...

24-07-2013 - 14:59

Cho p là số nguyên tố ,n là số nguyên dương.Chứng minh rằng:

Nếu $a\equiv b (mod p^n)$ thì $a^p\equiv b^p( mod p^{n+1})$ 

 


Chứng minh rằng: Nếu $C_{p-1}^{k}\equiv (-1)^k (mod p)...

24-07-2013 - 14:34

Cho $p$ là một số tự nhiên lớn hơn 1.Chứng minh rằng:

Nếu $C_{p-1}^{k}\equiv (-1)^k (mod p);\forall k=\overline{0;p-1}$ thì $p$ là số nguyên tố.


$ P= \frac{{{x^2}}}{{{x^2}...

14-07-2013 - 18:08

Cho các số thực dương $x,y,z$  thỏa mãn điều kiện $2\left( {9{z^2} + 16{y^2}} \right) = \left( {3z + 4y} \right)xyz$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
$P = \frac{{{x^2}}}{{{x^2} + 2}} + \frac{{{y^2}}}{{{y^2} + 3}} + \frac{{{z^2}}}{{{z^2} + 4}} + \frac{{5xyz}}{{\left( {x + 2} \right)\left( {y + 3} \right)\left( {z + 4} \right)}}$
 

 


$P=\frac{2}{x^2+1} - \frac{2}{y^2+1...

13-07-2013 - 19:09

Cho $x,y,z >0 : xyz+x+z=y$ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : $P=\frac{2}{x^2+1} - \frac{2}{y^2+1} -\frac{4z}{\sqrt{z^2+1}}+\frac{3z}{(z^2+1).\sqrt{z^2+1}}$

(Trích đề thi thử số 2 – THTT)