Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thopeokool

Đăng ký: 09-06-2013
Offline Đăng nhập: 21-04-2018 - 04:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\int \sqrt{x^2 + k}$

10-10-2017 - 20:56

Tính nguyên hàm của $\sqrt{x^2 + k}$

 

A. $\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2 + k} +\dfrac{x}{2} ln \left | x + \sqrt{x^2 + k} \right | $

 

B. $\dfrac{x}{2} \sqrt{x^2 + k} + \dfrac{k}{2}ln \left | x + \sqrt{x^2 + k} \right | $

 

C. $\dfrac{k}{2} ln \left |  x + \sqrt{x^2 + k} \right | $

 

D. $\dfrac{1}{\sqrt{x^2 + k}}$


Giải phương trình: $(2x - 1)\sqrt{2x + 1} = 8x^3 -52x^2 + 82x - 29...

21-09-2017 - 23:21

Giải phương trình: $(2x - 1)\sqrt{2x + 1} = 8x^3 -52x^2 + 82x - 29$ với $x \ge 0$


$\sqrt{x^2 + 2013} + \left | y + 1 \right| = m$

20-03-2016 - 14:30

Tìm m để hệ sau có nghiệm duy nhất :

 

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2 + 2013} + \left | y + 1 \right| = m & \\ \left | x \right |\sqrt{y^2 + 2y + 2013} = \sqrt{2013 - x^2} - m \end{matrix}\right.$


$(x^3 + 2)^3 + 2x^5 + 4x^2 = 33x^3$

01-01-2016 - 20:51

Bài 1: Giải pt: 

1) $(x^3 + 2)^3 + 2x^5 + 4x^2 = 33x^3$ 

 

2) $(x^3 - 1)^3 - 16x = 8$ 

 

3) $(2x^2 - x - 4)^2 + 2x = 8$ 

 

Bài 2: Giải pt: 

1) $(x^3 - 2x - 1)^3 - 1 = 3x$

 

2) $(\dfrac{x^3 - 3x^2 + 3x - 3}{3})^3 + 1 = 3x$ 


Bài 1: Cho các số nguyên m,n,p,q thỏa mãn |pm - qn| = 1. CMR: với mọi cặp số nguyên (a;...

12-08-2014 - 02:10

 Bài 1: Cho các số nguyên m,n,p,q thỏa mãn |pm - qn| = 1. CMR: với mọi cặp số nguyên (a;b) ta đều có (ma + nb,pa + qb) = (a,b) 

 
Mn xem hộ em cái đề nó có đúng không ạ ? Em nghĩ nó nên là |mq - np| =1. Giải thích luôn cho em sao nó không cho pm - qn = 1 mà phải cho |pm - qn| = 1 ? 
 
Bài 2: Cho $a \le b \le c$ và $b = a.q_1 + r_1; c = a.q_2 + r_2$. CMR : (a, b, c) = ($a, r_1, r_2)$ 
 
Bài 3: Chứng minh rằng với mọi bộ ba số lẻ a;b;c ta đều có: 
 
$(\dfrac{a + b}{2}, \dfrac{b + c}{2}, \dfrac{a + c}{2}) = (a, b, c)$ 
 
Bài 4: Cho a;b;c là các số nguyên dương chứng minh: 
 
$a) (a, b, c) = \dfrac{(a, b, c)abc}{(a, b)(b, c)(c, a)}$ 
 
$b) [a, b, c] = \dfrac{(a, b, c)[a, b][b, c][c, a]}{abc}$ 
 
Bài 5: Cho $a_1; a_2; ...; a_n$ là các số nguyên dương và n > 1. Đặt 
 
$A = a_1.a_2....a_n; A_i = \dfrac{A}{a_i} (i = \overline{1,n})$ 
 
Chứng minh các đẳng thức sau: 
 
 
$a) (a_1, a_2, ...., a_n)[A_1, A_2,... A_n] = A$ 
 
$b) [a_1, a_2, ..., a_n](A_1, A_2, ... A_n) = A$