Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Creammy Mami

Đăng ký: 04-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}=...

28-10-2013 - 19:29

Cho $(P):y=x^2-(3m-5)x=3m+10$

Tìm $m$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $2$ điểm phân biệt $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ sao cho $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{34}{225}$. Với $m$ đó tìm $C \in Oy$ sao cho $\triangle ABC$ vuông tại $A$


$(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

28-10-2013 - 19:22

Cho $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Tìm $M$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $A,B$ và cắt $Oy$ tại $C$ sao cho $S_{\triangle ABC}=1$.


$x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$

26-10-2013 - 19:48

1) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$$

2) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$19x^2+54y^2+16z^2-16xz-24yz+36xy\geq 0$$

3) Cho $a,b,c$là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng  $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(ax+by)(x+y)\geq cxy$

4) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(x+y)^2-xy+1\geq (x+y)\sqrt{3}$

5) Cho $t<z<y$, chứng minh rằng $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$(x+y+z+t)^2>8(xz+yt)$$

6) Cho $a,b,c$ là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng: $pa^2+pb^2\geq pqc^2$, $p+q=1$

7) Cho $a^3>36$ và $abc=1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca$


$\sqrt[4]{\frac{1}{2}-\cos 2x}+\...

26-10-2013 - 19:25

1) $81^{\sin^2x}+81^{\cos^2x}=30$

2) $\sqrt[3]{\sin^2x}+\sqrt[3]{\cos^2x}=\sqrt[3]{4}$

3) $\sin x+\sqrt{2-\sin^2x}+\sin x\sqrt{2-\sin^2x}=3$

4) $\sqrt[4]{10+8\sin^2x}-\sqrt[4]{8\cos^2x-1}=1$

5) $\sqrt[4]{\frac{1}{2}-\cos 2x}+\sqrt[4]{\frac{1}{2}+\cos2x}=2$


$\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5}}...

26-10-2013 - 19:18

1) $\sqrt[3]{7+tgx}+\sqrt[3]{2-tgx}=3$

2) $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5}}{\sqrt[3]{7-x}+\sqrt[3]{x-5}}=6-x$