Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vipboycodon

Đăng ký: 14-12-2013
Offline Đăng nhập: 18-03-2018 - 21:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\dfrac{2a}{b+c}+\dfrac{2b}...

14-04-2015 - 19:48

làm sao mà (2) nhỏ hơn hoặc bằng không được bạn


Trong chủ đề: Tìm x để biểu thức $A=(2x-x^2)(x+2)(x+4)$ Đạt giá trị lớn nhất.

30-01-2015 - 20:58

Bài 1: $A = (2x-x^2)(x+2)(x+4)$

= $x(2-x)(x+2)(x+4)$

= $[x(x+2)][(2-x)(x+4)]$

= $(x^2+2x)[-(x^2+2x)+8]$ (*)

Đặt $t = x^2+2x$

(*) $\rightarrow A = t(-t+8) = -(t^2-8t+16)+16 = -(t-4)^2+16 \le 16$

$\rightarrow$ Min $A = 16$ khi $t = 4 \rightarrow x = -1 \pm \sqrt{5}$


Trong chủ đề: Chứng minh rằng $\sqrt[3]{\frac{(a+b)(b+c)(c+a)...

27-01-2015 - 18:03

Giả sử $ab+bc+ac = 3$.

Ta có:

* $(a+b+c)^2 \ge 3(ab+bc+ac) \rightarrow  a+b+c \ge 3$

* $ab+bc+ac \ge 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \rightarrow abc \le 1$

Ta có:

$\sqrt[3]{\dfrac{(a+b)(a+c)(b+c)}{8}} = \sqrt[3]{\dfrac{(a+b+c)(ab+bc+ac)-abc}{8}} \ge 1  = \sqrt{\dfrac{ab+bc+ac}{3}}$


Trong chủ đề: $c)\left\{\begin{matrix} x^{3...

12-01-2015 - 19:08

c) Áp dụng bđt cô-si ta có:

$3 = y(x^3+2) = y(x^3+1+1) \ge 3xy \leftrightarrow 1 \ge xy$

$3xy^3 = 2y^3+1 = y^3+y^3+1 \ge 3y^2 \leftrightarrow  xy \ge 1$

Dấu "=" xảy ra khi $x = y = 1$


Trong chủ đề: $\frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}+\frac{1}{...

10-01-2015 - 22:06

mình nhầm ạ!!!