Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Silent Night

Đăng ký: 18-03-2014
Offline Đăng nhập: 14-12-2014 - 17:01
***--

Chủ đề của tôi gửi

Đề khảo sát chất lượng lần 2, Toán $10$ khối $A,B$

08-12-2014 - 17:29

Câu 1: (2đ) Cho hàm số $y=x^2-3x+m+1$ $(1)$ ($m$ là tham số)

      

                   1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $(1)$  khi $m=1$

                   2) Tìm $m$ để đths $(1)$ cắt đường thẳng $d: y=-(2+m)x+2$ tại 2 điểm phân biệt $A,B$ sao cho $\vec{OA}.\vec{OB}=4$

Câu 2:(2đ)

          

           1) Tìm $m$ để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt $(x^2+4x+3).\sqrt{x-m}=0$

           2) Giải hpt với $x,y \epsilon R$ $\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+xy=4y-1 & \\ x+y= \frac{y}{x^2+1}+2 & \end{matrix}\right.$

Câu 3:(2đ)

 

           1) Giải pt $\sqrt{x+3}-\sqrt[3]{x}=1$

           2) Cho $f(x)=ax^2+bx+c$ với $a>0$ và $ab\geq \frac{1}{8}$. Chứng minh rằng $f(b^2-4ac)\geq 0$

Câu 4:(3đ)

 

           1) Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ với $A(-2;3)$; $B(2;0)$; $C(\frac{1}{4};0)$.

               a) Tìm tọa độ điểm $M$ sao cho $2\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}=\vec{0}$

               b) Tìm tọa độ chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh $A$ của tam giác $ABC$

           2) Cho $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $D$; $AB=AD=2a$, $CD=a$. Gọi $I$ là trung điểm của $AD$.

               Tính $\vec{AD}.\vec{BC}$ và khoảng cách từ $I$ đến đường thẳng $BC$ theo $a$.

Câu 5:(1đ) Cho các số thực dương $a,b,c$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

                   $P=\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}+\frac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$


Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học $2014_2015$ (tất cả th...

24-06-2014 - 18:14

Câu 1 ($2,0$ đ)

    

         Cho biểu thức $P=\frac{1}{1+\sqrt{x}}+\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{2x^2+4}{1-x^3}$

 

     a) Rút gọn $P$.

     b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P$.

 

Câu 2 ($2,0$ đ)

 

     a) Giải hpt : $\left\{\begin{matrix} 2x+y=11 & \\ 5x-4y=8 & \end{matrix}\right.$

 

     b) Giải pt : $(x^2+x)^2+4x^2+4x-12=0$

 

Câu 3 ($2,0$ đ)

 

  Cho phương trình: $x^2-2(m-1)x+m^2-m-5=0$

 

     a) Giải pt đã cho với $m=3$

     b) Tìm tất cả các giá trị của $m$ để pt có 2 nghiệm phân biệt $x_1,x_2$ thỏa mãn $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}+\frac{10}{3}=0$

 

Câu 4 ($3,0$ đ)

 

     Cho tam giác $ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$. Hai tiếp tuyến của $(O)$ tại $B,C$ cắt nhau ở $P$. Gọi $M$ là trung điểm $BC$. Gọi $D,E$ theo thứ tự là hình chiếu của $P$ trên các đường thẳng $AB,AC$. Chứng minh rằng: 

 

     a) Các tứ giác $PMBD$ và $PMCE$ nội tiếp.

     b) $M$ là trực tâm $\Delta ADE$.

     c) $\widehat{PAB}=\widehat{MAC}$

 

Câu 5 ($1,0$ đ)

 

  Cho pt $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ có 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;2]$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

 

$P=\frac{8a^2-6ab+b^2}{4a^2-2ab+ac}$


Chứng minh $(b-a)(b-c)=pq-6$

14-06-2014 - 10:38

Gọi $a,b$ là 2 nghiệm của phương trình : $x^2+px+1=0$

      

       $b,c$ là 2 nghiệm của phương trình : $x^2+qx+2=0$

 

Chứng minh hệ thức:  $(b-a)(b-c)=pq-6$.


Tính giá trị biểu thức $A,B$

14-06-2014 - 07:52

Cho phương trình $x^2-x-1=0$ có 2 nghiệm $x_1$, $x_2$. Hãy tính giá trị biểu thức:

       $A=x_1-3x_2$

       $B=x_1^8+x_2^6+13x_2$


Tính $a+b+c$

14-06-2014 - 07:48

Giả sử $a,b,c$ là các số thực thỏa mãn $a\neq b$ sao cho 2 phương trình : $x^2+ax+1=0$ , $x^2+bx+c=0$ có nghiệm chung và 2 phương trình : $x^2+x+a=0$ , $x^2+cx+b=0$ có nghiệm chung. Tính $a+b+c$