Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lelinh99

Đăng ký: 03-05-2014
Offline Đăng nhập: 30-03-2015 - 22:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

$P=\frac{a+b+c}{b-a}$

10-10-2014 - 12:02

Xét tất cả các tam thức bậc hai

$f(x)=ax^2+bx+c$

với $a<b$,$a\neq0$

Giả sử rằng $f(x)\geq 0$ với mọi $x$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$P=\frac{a+b+c}{b-a}$


Giải phương trình : $6x-x^2-5=3\sqrt{4-3\sqrt{13-3x}...

21-09-2014 - 08:27

1. $6x-x^2-5=3\sqrt{4-3\sqrt{13-3x}}$

2. $x=\sqrt{(2-x)(3-x)}+\sqrt{(3-x)(5-x)}+\sqrt{(5-x)(2-x)}$

3. $\sqrt{12-\frac{12}{x^2}}+\sqrt{x^2-\frac{12}{x^2}}=x^2$

4. $2\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x-2}+\sqrt{x+2}+5x=12$


x + 1 + $\sqrt{x^2-4x+1}$ = 3$\sqrt{x}$

27-08-2014 - 08:41

1. x + 1 + $\sqrt{x^2-4x+1}$ = 3$\sqrt{x}$

2. $\sqrt{3x^2+33}+3\sqrt{x}=2x+7$

3. $8 - x^2 =4(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})$


P(x) = $x^4+bx^3+cx^2+bx+1$

04-05-2014 - 23:41

Chứng minh rằng: Nếu đa thức P(x) = $x^4+bx^3+cx^2+bx+1$ có nghiệm thì $\left | 2b \right |+\left | c \right |\geq 2$


Cho x; y là các số thực thỏa mãn $4x^2+y^2=1$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất...

04-05-2014 - 22:21

Cho x; y là các số thực thỏa mãn $4x^2+y^2=1$. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức  

A = $\frac{2x+3y}{2x+y+2}$