Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


tronghoang23

Đăng ký: 17-08-2014
Offline Đăng nhập: 11-01-2017 - 17:17
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min của các biểu thức sau

18-07-2015 - 10:00

Tìm min của các biểu thức sau:

 

a)  $A=\frac{5-3x}{\sqrt{1-x^{2}}}$

 

b)  $B=\sqrt{x+2(1+\sqrt{x+1})}+\sqrt{x+2(1-\sqrt{x+1})}$


Tìm min của $B=(1-\frac{1}{x^{2}})(1-\frac...

16-07-2015 - 09:56

Tìm min của $B=(1-\frac{1}{x^{2}})(1-\frac{1}{y^{2}})$  biết $x;y$ dương và $x+y=1$


Tổng hợp một số bài hình lớp 7

16-06-2015 - 16:40

Bài 1: Về phía ngoài $\Delta ABC$ , vẽ $\Delta ABD, \Delta ACE$ thứ tự vuông cân tại B và C. Gọi I là trung điểm của DE.

C/m: $\Delta IBC$ vuông cân tại I

 

Bài 2Cho $\Delta ABC$ cân tại A có $\widehat{A}=40^{\circ}$ , đường cao AH. Trên AH, AC lần lượt lấy E và F sao cho $\widehat{ABE}=\widehat{CBF}=30^{\circ}$

C/m: AE=AF

 

Bài 3: Cho $\Delta ABC có \widehat{B}=40^{\circ}; \widehat{C}=30^{\circ}$ . Vẽ D khác phía B so với AC sao cho $\widehat{DAC}=\widehat{DCA}=50^{\circ}$

C/m: $\Delta ABD$ cân

 


Biết $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}>\frac{e}{f}$ và $af...

03-05-2015 - 09:08

Cho các số nguyên dương $a,b,c,d,e,f$. Biết $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}>\frac{e}{f}$ và $af-be= 1$. Chứng mịnh $d\geq b+f$


Chứng minh : $A=\sum_{n=1}^{100}\frac{n}...

30-08-2014 - 13:52

$CMR: A=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^{2}}+\frac{3}{3^{3}}+\frac{4}{3^4}+...+\frac{100}{3^{100}}<\frac{3}{4}$