Đến nội dung


tronghoang23

Đăng ký: 17-08-2014
Offline Đăng nhập: 11-01-2017 - 17:17
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min của các biểu thức sau

18-07-2015 - 10:00

Tìm min của các biểu thức sau:

 

a)  $A=\frac{5-3x}{\sqrt{1-x^{2}}}$

 

b)  $B=\sqrt{x+2(1+\sqrt{x+1})}+\sqrt{x+2(1-\sqrt{x+1})}$


Tìm min của $B=(1-\frac{1}{x^{2}})(1-\frac...

16-07-2015 - 09:56

Tìm min của $B=(1-\frac{1}{x^{2}})(1-\frac{1}{y^{2}})$  biết $x;y$ dương và $x+y=1$


Tổng hợp một số bài hình lớp 7

16-06-2015 - 16:40

Bài 1: Về phía ngoài $\Delta ABC$ , vẽ $\Delta ABD, \Delta ACE$ thứ tự vuông cân tại B và C. Gọi I là trung điểm của DE.

C/m: $\Delta IBC$ vuông cân tại I

 

Bài 2Cho $\Delta ABC$ cân tại A có $\widehat{A}=40^{\circ}$ , đường cao AH. Trên AH, AC lần lượt lấy E và F sao cho $\widehat{ABE}=\widehat{CBF}=30^{\circ}$

C/m: AE=AF

 

Bài 3: Cho $\Delta ABC có \widehat{B}=40^{\circ}; \widehat{C}=30^{\circ}$ . Vẽ D khác phía B so với AC sao cho $\widehat{DAC}=\widehat{DCA}=50^{\circ}$

C/m: $\Delta ABD$ cân

 


Biết $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}>\frac{e}{f}$ và $af...

03-05-2015 - 09:08

Cho các số nguyên dương $a,b,c,d,e,f$. Biết $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}>\frac{e}{f}$ và $af-be= 1$. Chứng mịnh $d\geq b+f$


Chứng minh : $A=\sum_{n=1}^{100}\frac{n}...

30-08-2014 - 13:52

$CMR: A=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^{2}}+\frac{3}{3^{3}}+\frac{4}{3^4}+...+\frac{100}{3^{100}}<\frac{3}{4}$