Đến nội dung


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 09-04-2017 - 17:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} a^{2}-b^{2...

09-04-2017 - 17:49

$\left\{\begin{matrix} a^{2}-b^{2}-ab-a=0\\ a^{2}+b^{2}-1=0 \end{matrix}\right.$


Tìm min $(2-x)(2-y)(2-z)$

20-03-2017 - 16:54

Cho x,y,z là các số thực dương tm $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$.Tìm min $(2-x)(2-y)(2-z)$


Tìm min $(2-x)(2-y)(2-z)$

20-03-2017 - 16:48

Cho x,y,z là các số thực dương tm $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$.Tìm min $(2-x)(2-y)(2-z)$


Hệ phương trình mũ

13-03-2017 - 17:05

Gỉai $\left\{\begin{matrix} 4^{\left | x^{2}-8x+12 \right |-log_{4}7}=7^{2y-1}\\ \left | y-3 \right |-3\left | y \right |-2(y+1)^{2}\geq 1 \end{matrix}\right.$ 


Hệ phương trình mũ

13-03-2017 - 16:56

Gỉai $\left\{\begin{matrix} x+x^{\sqrt{y}}=y^{\frac{4}{3}} & & \\ y^{x+\sqrt{y}}=x^{\frac{4}{3}} & & \end{matrix}\right.$