Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 11-12-2016 - 17:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm x,y tm $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^...

10-12-2016 - 23:22

Tìm x,y tm $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}=2 & & \\ 2x+12y+2y^{3}+11y^{2}x =27& & \end{matrix}\right.$


Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_...

26-11-2016 - 15:12

Giả sử 2 phương trình $a_{1}x^{5}+b_{1}x^{2}=c_{1}, a_{2}x^{5}+b_{2}x^{2}=c_{2}$$\left ( a_{1},a_{2}\neq 0 \right )$ có nghiệm chung. Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_{1} \right )^{2}(a_{1}b_{2}-a_{2}b_{1})^{3}=(a_{1}c_{2}-a_{2}c_{1})^{5}$


Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_...

26-11-2016 - 15:11

Giả sử 2 phương trình $a_{1}x^{5}+b_{1}x^{2}=c_{1}, a_{2}x^{5}+b_{2}x^{2}=c_{2}$$\left ( a_{1},a_{2}\neq 0 \right )$ có nghiệm chung. Chứng minh rằng $\left ( c_{1}b_{2}-c_{2}b_{1} \right )^{2}(a_{1}b_{2}-a_{2}b_{1})^{3}=(a_{1}c_{2}-a_{2}c_{1})^{5}$


Tìm min,max $y=\left | x+2 \right |+\left | x \right |+\l...

26-11-2016 - 15:00

Tìm min,max $y=\left | x+2 \right |+\left | x \right |+\left | x-1 \right |$ với $-3\leq x\leq 3$


8 bài tập lượng giác

20-11-2016 - 10:32

1. Tính A=$sin^{2}50^{o}+sin^{2}70^{o}-cos50^{o}cos70^{o}$

2.Tính A= $4cos15^{o}cos21^{o}cos24^{o}-cos12^{o}-cos18^{o}$

3.Tính A= $\frac{1}{sin18^{o}}-\frac{1}{sin54^{o}}$

4. Tính A= $tan9^{o}-tan27^{o}-tan63^{o}+tan81^{o}$

5. CMR $\frac{sin(a-b)}{cosacosb}+\frac{sin(b-c)}{cosbcosc}+\frac{sin(c-a)}{cosccosa}=0$

6. CMR $\sum \frac{sina}{sin(a-b)sin(a-c)}=0$

7. CMR $\sum_{k=1}^{10}sin\frac{k\pi }{11}=cot\frac{\pi }{22}$

8. Tính A= $\frac{sin35^{o}sin65^{o}sin80^{o}}{sin20^{o}+sin50^{o}+sin70^{o}}$