Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


hanguyen445

Đăng ký: 04-02-2015
Offline Đăng nhập: 12-03-2018 - 22:15
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $f\left ( \frac{x+ 1}{x- 1} \righ...

28-01-2018 - 21:04

$f(\dfrac{x-1}{x+1})=2f(x)+\dfrac{3}{x-1}\iff f(1+\dfrac{2}{x-1})=2f(x)+\dfrac{3}{x-1}\forall x\ne 1\hspace{1cm}[1]$

Thay $x-1$ bởi $\dfrac{2}{x-1}$ ta có: $f(x)=2f(1+\dfrac{2}{x-1})+\dfrac{3(x-1)}{2}\hspace{1cm}[2]$

Từ [1] và [2] ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}f(1+\dfrac{2}{x-1})=2f(x)+\dfrac{3}{x-1}\\f(x)=2f(1+\dfrac{2}{x-1})+\dfrac{3(x-1)}{2}\end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $f(x)=-\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{x-1}{2},\forall x\ne 1$$


Trong chủ đề: $\frac{3}{x+yz}+\frac{4}...

24-01-2018 - 13:50

Ta ccó $P=3\sum\dfrac{x}{y+zx}+\dfrac{1}{y+zx}+\dfrac{2}{z+xy}$\\

Theo bất đẳng thức cauchy-schwarz và cauchy ta có:

$$y+zx\le\sqrt{(y^2+x^2)(1+z^2)}\le\dfrac{1}{2}\dfrac{x^2+y^2+z^2+1}{2};\text{ Tương tự ta có: } z+xy\le\dfrac{x^2+y^2+z^2+1}{2}$$

Do đó suy ra được: $P\ge 3\sum\dfrac{3}{x+yz}+\dfrac{6}{x^2+y^2+z^2+1}$

Theo bất đẳng thức cauchy-schwarz ta lại có:

$$P=6\sum\dfrac{1}{2x+2yz}+6\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2+1}\ge\dfrac{6.16}{\sum x^2+2\sum xy+2\sum x+1}=\dfrac{96}{(x+y+z+1)^2}\hspace{1cm}(*)$$

Ta chứng minh:

$$x^2+y^2+z^2+xyz\ge\dfrac{(x+y+z)^2}{3}+\dfrac{(x+y+z)^3}{27}\iff\sum 9(x-y)^2\ge\sum [\dfrac{x+y+z}{2}+3z](x-y)^2\hspace{1cm}[1]$$

Từ  $4\ge x^2+y^2+z^2+xyz\ge\dfrac{(x+y+z)^2}{3}\Rightarrow x+y+z\le\sqrt{12}<4$ và $4>z^2\Rightarrow\dfrac{x+y+z}{2}+3z<2+6=8<9\implies [1]$ đúng.

Do đó $4\ge\dfrac{(x+y+z)^2}{3}+\dfrac{(x+y+z)^3}{27}\Leftrightarrow t^3+9t^2-108\le 0\Leftrightarrow (t-3)(t^2+12t+36)\le 0\Leftrightarrow t=x+y+z\le 3$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra $P\ge\dfrac{96}{(3+1)^2}=6$. Hoàn tất chứng minh.


Trong chủ đề: $min\left \{ ab,bc,ca \right \}\g...

22-01-2018 - 21:23

Ta có $\sqrt {\left( {1 + {a^2}} \right)\left( {1 + {b^2}} \right)}  \le 1 + {\left( {\frac{{a + b}}{2}} \right)^2}$
$ \Leftrightarrow 1 + {a^2} + {b^2} + {a^2}{b^2} \le 1 + \frac{{{{\left( {a + b} \right)}^2}}}{2} + \frac{{{{\left( {a + b} \right)}^4}}}{{16}}$
 $\Leftrightarrow \frac{{{{\left( {a - b} \right)}^2}}}{2} \le \frac{{{{\left( {a - b} \right)}^2}\left[ {{{\left( {a + b} \right)}^2} + 4{\rm{a}}b} \right]}}{{16}}$
$ \Leftrightarrow \frac{{{{\left( {a - b} \right)}^2}}}{{16}}\left[ {{{\left( {a + b} \right)}^2} + 4{\rm{a}}b - 8} \right] \ge 0 $                          [1]
Do bất đẳng thức đối xứng với 3 biến $a,b,c$ nên không giảm tổng quát, ta giả sử $a\ge b\ge c\Rightarrow ab\ge ac\ge bc$
Theo giả thiết Min $\{ab,bc,ca\}=bc\ge 1\begin{cases} ab\ge ac\ge bc\ge 1\\a+b\ge a+c\ge b+c\ge 2\sqrt{bc}=2\end{cases}$
Do đó suy ra $(a+b)^2+4ab-8\ge (a+c)^2+4ac-8\ge (b+c)^2+4bc-8\ge 2^2+4-8=0 (**)$. Suy ra [1] đúng.
Vậy ta có $$\sqrt{(1+a^2)(1+b^2)}\le 1+(\dfrac{a+b}{2})^2$$ 
Tương tự tự và kết hợp với (**) ta cũng chứng minh được:
$$\sqrt{(1+a^2)(1+c^2)}\le 1+(\dfrac{a+c}{2})^2$$ 
$$\sqrt{(1+c^2)(1+b^2)}\le 1+(\dfrac{c+b}{2})^2$$ 
Nhân vế của 3 bất đẳng thức trên ta có điều phải chứng minh.

Trong chủ đề: $ ab+ bc+ ca< 3$

21-01-2018 - 16:54

Giả sử $ab+bc+ac>3$. Ta có $3(a^2+b^2+c^2)\ge (a+b+c)^2\ge 3(ab+bc+ac)=9\Rightarrow a^2+b^2+c^2> 3;a+b+c> 3$

$(a+b)(b+c)(c+a)=ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+2abc=(a+b+c)(ab+bc+ac)-abc=\dfrac{8(a+b+c)(ab+bc+ac)}{9}+\dfrac{(ab+bc+ac)(a+b+c)}{9}-abc$

$\ge\dfrac{8.3.3}{9}+9\dfrac{\sqrt[3]{(abc)^3}}{9}-abc=8$ Điều này mâu thuẫn với $(a+b)(b+c)(c+a)=8$

Vậy $ab+bc+ac\le 3$


Trong chủ đề: $\frac{a}{b+ 2}+ \frac{b}...

21-01-2018 - 16:34

Sử dụng bất đẳng thức cauchy $a^2+b^2\ge 2ab$ với $a,b\ge 0$ và lưu ý bất đẳng thức hoán vị vòng quanh với ba biến $a,b,c$ ta

luôn giả sử được $a=\rm{Min}\{a,bc\}$ hoặc $a=\rm{Max}\{a,b,c\}$ hoặc $a$ nằm giữa $b$ và $c$