Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Le Dinh Hai

Đăng ký: 02-04-2015
Offline Đăng nhập: 15-06-2020 - 20:52
***--

Chủ đề của tôi gửi

$i) f(2x)=2f(x)$; $ii) f(x)+f(-x)=0$.

09-09-2016 - 22:14

Tìm $f(x) \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn:

$i) f(2x)=2f(x)$;

$ii) f(x)+f(-x)=0$.


$a^x-x-1 \geq 0$

09-09-2016 - 20:48

Tìm $a \in \mathbb{R}$ sao cho $a^x-x-1 \geq 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.


$\text{C}_{2n+1}^{n}\vdots 2n+1$

13-06-2016 - 08:45

Chứng minh: $\text{C}_{2n+1}^{n}\vdots 2n+1$


$\lim_{x\rightarrow \infty }(1+\dfrac{n}...

24-05-2016 - 10:19

Tìm $\lim_{x\rightarrow \infty }(1+\dfrac{n}{x})^x$


$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{U_{i}}{x^i} = \frac{1}{(x-1)x-1}$

03-01-2016 - 10:15

Cho dãy $Fibonaci$ với $U_{1}=0;U_{2}=1;U_{n+2}=U_{n+1}+U{n}$

Chứng minh $S=\sum_{i=1}^{n}\frac{U_{i}}{x^i} = \frac{1}{(x-1)x-1}$

Với n tiến đến vô cùng,$x \geq 2$, $x$ là số tự nhiên.

Đặc biệt,với $x=2;3;8;10;...$,ta có $S$ lần lượt bằng$\frac{1}U_{3};\frac{1}{U_{6}};\frac{1}{U_{11}};\frac{1}{U_{12}};...$