Đến nội dung


ineX

Đăng ký: 10-09-2015
Offline Đăng nhập: 26-06-2017 - 22:17
****-

Chủ đề của tôi gửi

$TA+TB+TC\leq \frac{\sqrt{3}}{2}(AB+B...

13-03-2017 - 16:52

Cho $(O,R)$, $(O',R')$, $(O'',R'')$ thỏa mãn $(O'), (O'')$  tiếp xúc ngoài tại $T$ và lần lượt tiếp xúc trong với đường tròn tâm $(O)$ tại $D,E$. Tiếp tuyến chung ngoài $FG$ của hai đường tròn $(O'), (O'')$ ($F$ trên $(O')$, $G$ trên $(O'')$) , $FG$ giao đường tròn tâm $O$ tại $A,B$. Tiếp tuyến tại T của $(O'), (O'')$ cắt $(O)$ ở $C$ ($C$ cùng phía $D$ so với $FG$). 

Chứng minh rằng: $TA+TB+TC\leq \frac{\sqrt{3}}{2}(AB+BC+CA)$.


$f(x)=8x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+d$

12-03-2017 - 13:42

Cho đa thức $f(x)=8x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ thỏa mãn $\left | f(x) \right |\leq 1$ với $\left | x \right |\leq 1$ 

Tìm $a,b,c,d$.


$x^{3}-5x^{2}+14x-4=...$

12-03-2017 - 13:16

Với $x$ không âm, giải phương trình:

File gửi kèm  sdfs.PNG   4.88K   5 Số lần tải

 

(máy mình không gõ được latex nên không thể gõ được tên topic bằng công thức toán)


$4(cos^2x+\sqrt{3}cosx+1)+3tan^2x+2\sqrt{3}tanx=0$

12-03-2017 - 13:07

Giải phương trình lượng giác:

File gửi kèm  Capture.PNG   30.37K   17 Số lần tải

 

(máy mình không dùng latex trên diễn đàn được nên không thể đề tên topic đầy đủ được, không biết có phải do lỗi hay không)


$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}...

24-11-2016 - 23:02

Bài toán: Tìm lim của: $$u_{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}\forall n\in \mathbb{N}$$