Đến nội dung


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 11-06-2017 - 07:34
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Sai lầm ở đâu?

26-02-2017 - 09:08

cai đó chỉ cần khử 7 mà bạn


Trong chủ đề: Cho P(x) là đa thức có bậc không vượt quá n

24-02-2017 - 22:21

mình cũng không biết nữa đế của mình như vậy, mình không nghĩ là nó sai đâu


Trong chủ đề: Cho tam thức f(x)=$x^{2}+mx+n$

19-02-2017 - 11:36

biết là thế nhưng mình vẫn không hiểu suy nghĩ thế nào để suy ra lượng (ab+ma+n) thỏa mãn mình hỏi là để biết được có hướng phân tích nào không hay chỉ là biến đổi khéo léo ?


Trong chủ đề: Cho tam thức f(x)=$x^{2}+mx+n$

19-02-2017 - 00:21

Ý tưởng của bạn là sao để có thể phân tích được như vậy

Trong chủ đề: Cho f(x),g(x) là các đa thức có hệ số nguyên thỏa mãn: $P(x)=f(x^...

18-02-2017 - 23:39

Cái chỗ nghiệm nguyên thủy là sao nhỉ