Đến nội dung


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 31-10-2017 - 23:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

$n! \vdots dn^{2}+1$

18-09-2017 - 11:33

Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương $d,$ tồn tại vô hạn số nguyên dương $n$ sao cho $n! \vdots dn^{2}+1.$


$\sqrt[n]{\frac{a^{n}+b^{n}}{2...

14-09-2017 - 23:27

Cho a,b là các số thực dương n là số nguyên dương Chứng minh rằng

$\sqrt[n]{\frac{a^{n}+b^{n}}{2}}\geq \sqrt[n-1]{\frac{a^{n-1}+b^{n-1}}{2}}

Tiện thể các ban có thể phát biều giúp mình bất đẳng thức về trung bình lũy thừa đi thừa vs nha


Cho $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ l...

12-08-2017 - 08:43

Cho $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thỏa mãn

f(f(x))=$-x^{2}$ mọi x thực chứng minh f(x)$\leq$0 với mọi x thực


$f(f(x))=-x^{2}$

12-08-2017 - 08:35

Cho hàm số $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ liên tục thỏa mãn $f(f(x))=-x^{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$

Chứng minh rằng $f(x) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}.$


Cho n là số nguyên dương lớn hơn 1

02-07-2017 - 09:41

Cho n là số nguyên dương lớn hơn 1. Tìm số tập con A của tập hợp X ={1,2.....n} sao cho tổng các phần tử của A chia 7 dư 0