Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 26-03-2017 - 16:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho một dãy 20 học sinh xếp thành một hàng dọc

05-03-2017 - 08:17

Cho một dãy 20 học sinh xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh sao cho không có 2 học sinh nào đứng liền kề nhau được chọn.


Cho lục giác ABCDGF có các cạnh <1

02-03-2017 - 21:58

Cho lục giác ABCDGF có các cạnh <1 chứng minh trong 3 đường AD,BG,CF có ít nhất một đường có độ dài <2


Trong đường tròn (O) có dây BC<2R

02-03-2017 - 21:48

Trong đường tròn (O) có dây BC<2R.Tìm A thuộc cung lớn BC sao cho AB+2AC max


Chứng minh với mỗi số nguyên dương n tồn tại nhiều nhất một đa thức Q(x) bậc n

27-02-2017 - 22:31

cho P(x) =ax2+bx+cax2+bx+c(a khác 0). Chứng minh với mỗi số nguyên dương n tồn tại nhiều nhất một đa thức Q(x) bậc n thỏa mãn: P(Q(x))=Q(P(x)).


Sai lầm ở đâu?

25-02-2017 - 11:47

Ta có: $\sum_{k=0}^{3}k.C_{7}^{k}\textrm{}=154$

Mặt khác:

$\sum_{k=0}^{3}k.C_{7}^{k}\textrm{}+7C_{7}^{7}\textrm{}+6C_{7}^{6}\textrm{}+5C_{7}^{5}\textrm{}+4C_{7}^{4}\textrm{}=\sum_{k=0}^{7}k.C_{7}^{k}\textrm{}=7.2^{6}=7\sum_{k=0}^{3}k.C_{7}^{k}\textrm{}$.Suy ra $\sum_{k=0}^{3}k.C_{7}^{k}\textrm{}=2^{6}=64$

Từ đó suy ra 154=64?????