Đến nội dung


audreyrobertcollins

Đăng ký: 04-11-2015
Offline Đăng nhập: 11-06-2017 - 07:34
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm 2 số x,y nguyên dương

14-05-2017 - 08:30

tìm 2 số x và y nguyên dương thỏa mãn:

$7^{x}=y^{4}+16y+1$


Cho một dãy 20 học sinh xếp thành một hàng dọc

05-03-2017 - 08:17

Cho một dãy 20 học sinh xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh sao cho không có 2 học sinh nào đứng liền kề nhau được chọn.


Cho lục giác ABCDGF có các cạnh <1

02-03-2017 - 21:58

Cho lục giác ABCDGF có các cạnh <1 chứng minh trong 3 đường AD,BG,CF có ít nhất một đường có độ dài <2


Trong đường tròn (O) có dây BC<2R

02-03-2017 - 21:48

Trong đường tròn (O) có dây BC<2R.Tìm A thuộc cung lớn BC sao cho AB+2AC max


Chứng minh với mỗi số nguyên dương n tồn tại nhiều nhất một đa thức Q(x) bậc n

27-02-2017 - 22:31

cho P(x) =ax2+bx+cax2+bx+c(a khác 0). Chứng minh với mỗi số nguyên dương n tồn tại nhiều nhất một đa thức Q(x) bậc n thỏa mãn: P(Q(x))=Q(P(x)).