Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vanlong12

Đăng ký: 28-01-2016
Offline Đăng nhập: 06-08-2016 - 15:41
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: TOPIC: Tổng hợp bài tập PASCAL

29-04-2016 - 20:42

Thuật toán chưa triệt để,thậm chí còn chưa xét đến trường hợp :

       fsđfSdgvfd                                                      :              Sai! Nhap lai:

nè bạn,,mk nói đây là bài thuật toán tham khảo mà,,,


Trong chủ đề: TOPIC: Tổng hợp bài tập PASCAL

28-04-2016 - 21:19

Bài 11:  Tính tổng các số nguyên dương có trong một chuỗi.

 

Ví dụ: abcAcb90sgsd3sdsdg12sdfsdfds                  :              Tong: 105

          fsđfSdgvfd                                                      :              Sai! Nhap lai:

 

 

ĐÂY LÀ THUẬT TOÁN CỦA MK!!

 

uses crt;
var st:string;
g,i,j,k,l,n,s:integer;
begin
clrscr;
write('mhap xau:');readln(st);
i:=0;
while i<=length(st)do
begin
i:=i+1;
j:=i;
if st[j] in['0'..'9'] then
begin
while st[j] in['0'..'9'] do
begin
val(st[j],k,g);
l:=l*10+k;
writeln(k);
j:=j+1;
i:=i+1;
end;
s:=s+l;
l:=0;
end;
end;
write('tong:',s);
readln;

 

end.

Trong chủ đề: Trao đổi kinh nghiệm học Tin

20-04-2016 - 18:06

ui!mấy bạn thảo luận hăng say nhỉ,,cho mk chung với!!!


Trong chủ đề: TOPIC: Tổng hợp bài tập PASCAL

20-04-2016 - 17:59



TÍNH TỔNG

Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra các số của một dãy gồm N số nguyên không âm a1, a2, …, aN và cứ lặp đi lặp lại như thế. Mỗi người theo dõi màn hình được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B.

Viết chương trình giúp cho những người theo dõi màn hình tính được tổng như đề nghị.

Dữ liệu vào: chứa trong tệp văn bản SUM.INP gồm hai dòng

+ Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K và B, 1 £ N £100, 1 £ K £100, 1 £ B £ 109.

+ Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên không âm a1, a2, …, aN.

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản SUM.OUT gồm một dòng chứa tổng cần tính.

Ví dụ:

SUM.INP                               SUM.OUT

5  7  154                                           24

1  2  3  4  5

ui!thucự ra nó cũm bt thui bạn ak!

đây là test của mk,,bạn xem thử..có chỗ nào k hiểu bạn có thể hỏi...

 

uses crt;
var a: array[1..1000]  of longint;
m,t,i,j,k,l,s,n,b:longint;
f:text;
begin
clrscr;
assign(f,'d:\sum.inp');
reset(f);
i:=0;
while not eof(f) do
begin
i:=i+1;
read(f,a[i]);
end;
close(f);
assign(f,'d:\sum.out');
rewrite(f);
n:=a[1];
k:=a[2];
b:=a[3];
for m:=1 to i do
a[m]:=a[m+1];
for m:=1 to i do
a[m]:=a[m+1];
for m:=1 to i do
a[m]:=a[m+1];
t:=0;l:=0;
for j:=1 to b+k do
begin
t:=t+1;
if j=b then
repeat
l:=l+1;
s:=s+a[t];
t:=t+1;
if t>n then
begin
t:=0;
t:=t+1;
end;
until l=k;
if t=n then t:=0;
end;
write(f,'tong:=',s);
close(f);
readln
end.

Trong chủ đề: TOPIC: Tổng hợp bài tập PASCAL

18-04-2016 - 20:51

ak...hỉu rùi