Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


manhbbltvp

Đăng ký: 26-02-2016
Offline Đăng nhập: 09-04-2018 - 22:07
***--

Chủ đề của tôi gửi

giai phuong trinh

12-09-2016 - 13:03

Giai phuong trinh x^2+3√(x^4-z^2)=2x+1

giải phương trình: $\frac{(b-c)(1+b)^2}{x+a^2}+\frac{(c-a)(1+c)^2}{x+b^2...

27-04-2016 - 21:58

giải PT : 

    $\frac{(b-c)(1+b)^2}{x+a^2}+\frac{(c-a)(1+c)^2}{x+b^2}+\frac{(a-b)(1+c)^{2}}{x+c^{2}}$=0

 với a,b,c là hằng số và nguyên tố cùng nhau đôi môt 


đề thi hsg huyện sông lô

26-04-2016 - 12:29

mọi người tham gia giải nha


tính giá trị của $M=3x^{2}-2x+3y^{2}-2y+6x+1$

25-04-2016 - 12:55

a) Cho M=$3x^{2}-2x+3y^{2}-2y+6x+1$

Tính giá trị của M biết $xy=1$ và $\left | x+y \right |$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Cho $\left | a \right |<1;\left | a-c \right |<1999;\left | b-1 \right |<1999$  

CMR $\left | ab-c \right |<3998$

c) Cho $f(x)=x^{2}+nx+b$  thỏa  mãn  $\left | f(x) \right |\leq \frac{1}{2};\left | x \right |\leq 1$

 Xác định đa thức $f(x)$


$\frac{(b-c)(1+a)^{2}}{x+a^{2}}+\frac{(c-a)(1+b)^{2}}{x+b^{2}}+\fra...

24-04-2016 - 20:40

Giải PT:

$$\frac{(b-c)(1+a)^{2}}{x+a^{2}}+\frac{(c-a)(1+b)^{2}}{x+b^{2}}+\frac{(a-b)(1+c)^{2}}{x+c^{2}}=0$$

 với a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau