Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xzlupinzx

Đăng ký: 05-05-2016
Offline Đăng nhập: 31-07-2017 - 18:46
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}-\sqrt{(x-1)(3-x)}=m$

22-06-2017 - 11:47

Định m để pt có nghiệm. 

$$\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}-\sqrt{(x-1)(3-x)}=m$$

Tin học 11

04-03-2017 - 10:23

Tạo dãy số nguyên có phần tử $\left ( n\leq 30 \right )$, giá trị của phần tử được sinh ra ngẫu nhiên $\epsilon [11..21]$:

a) Xuất dãy ra màn hình.

b) Nhập vào một số nguyên k từ bàn phím. Xác định vị trí đầu tiên của k trong dãy nếu có.

Giải:

program btvn;

uses crt;

var A:array[1..30] of integer; 

      n,i,k:integer;

begin

    clrscr; randomize;

    write('nhap so phan tu n:');

    readln(n);

    for i:=1 to n do A[i]:=random(11)+11;

    for i:=1 to n do write(A[i]:5); writeln;

    write('nhap k:'); readln(k);

    i:=1;

    while not A[i]=k do i:=i+1;

    write('vi tri dau tien cua k trong day:',i);

    readln

end.

BÀI GIẢI SAI CHỖ NÀO Ạ, BẠN NÀO GIÚP VỚI, SAI HẾT THÌ SỬA GIÚP MÌNH LUN  :D , MỚI BẮT ĐẦU CẢM THẤY THÍCH HỌC PASCAL THÔI CHỨ NGU LẮM NÊN ĐỪNG CHỬI, CẢM ƠN NHIỀU Ạ  :biggrin:


Cho tứ diện MNPQ, A, B là 2 điểm di động trên hai cạnh NP và MQ sao cho A khác N và P,...

16-01-2017 - 09:37

CMR: AB // với 1 mp cố định

mới học tới bài đường thẳng // với mp, đừng giải lố, mình không hiểu đâu. Thanks


Cho tập A gồm n phần tử ($n\geq 4$). Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử...

13-12-2016 - 11:29

Tìm $k\epsilon \left \{ 1;2;3;...;n \right \}$ sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất.

Ai giúp mình với, cảm ơn


Một nhóm có 26 bạn trong đó có 9 nữ, phân thành 4 tổ. Tổ 1 có 8 bạn, tổ 2 có 7 bạn, tổ...

12-12-2016 - 22:54

Có bao nhiêu cách chọn? 

Ai giải giúp mình, cảm ơn.