Đến nội dung


NguyenTaiTue

Đăng ký: 08-05-2016
Offline Đăng nhập: 18-10-2017 - 00:56
*****

Chủ đề của tôi gửi

$x^{3}-3x-1=0$

30-10-2016 - 17:35

Giải PT: $x^{3}-3x-1=0$


Cho 2 số nguyên dương m và n sao cho n+2 chia hết cho m

26-09-2016 - 17:05

Cho 2 số nguyên dương m và n sao cho n+2 chia hết cho m 

Hãy tính các bộ 3 số nguyên dương (x;y;z) thỏa mãn điều kiện tổng x+y+z chia hết cho m, trong đó mỗi số x,y,z đều không lớn hơn n. 


Trên bàn cờ 8x8, ta đặt các quân xe màu xanh, đỏ,vàng sao cho các quân xe khác màu khôn...

30-06-2016 - 19:53

Trên bàn cờ 8x8, ta đặt các quân xe màu xanh, đỏ,vàng sao cho các quân xe khác màu không ăn nhau. Hỏi có thể đặt tối đa được bao nhiêu quân xe như vậy nếu biết rằng số quân xe mỗi màu giống nhau?


$\sum\sqrt{\frac{a(b+c)}{a^{2}+bc}}\geq 2+\frac{8abc}{(a+...

30-06-2016 - 19:51

CMR: với mọi số thực không âm a,b,c trong đó không có 2 số nào đồng thời bằng 0 ta có bất đẳng thức: $\sqrt{\frac{a(b+c)}{a^{2}+bc}}+\sqrt{\frac{b(c+a)}{b^{2}+ca}}+\sqrt{\frac{c(a+b)}{c^{2}+ab}}\geq 2+\frac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$


$\frac{ab}{(a+b)^{2}}+....................+\frac{5}{4}\geq \fr...

30-06-2016 - 19:44

Cho 3 số thực không âm a,b,c thỏa mãn ab+bc+ca>0. CMR: $\frac{ab}{(a+b)^{2}}+\frac{bc}{(b+c)^{2}}+\frac{ca}{(c+a)^{2}}+\frac{5}{4}\geq \frac{6(ab+bc+ca)}{(a+b+c)^{2}}$