Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Liesel

Đăng ký: 12-07-2016
Offline Đăng nhập: 02-08-2016 - 15:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm x, y, z thỏa mãn: $2x = y(x^{2} + 1),...$

27-07-2016 - 14:33

Tìm x, y, z thỏa mãn hệ phương trình: $2x = y(x^{2} + 1)$

                                                            $2y = z(y^{2} + 1)$

                                                            $2z = x(z^{2} + 1)$


$a, b, c > 0.$ Chứng minh: $\sum \frac{a^3}{a^2+b^2}\...

25-07-2016 - 16:21

Bài 1: a, b, c > 0. C/m:

$\frac{a^{3}}{a^{2}+b^{2}} + \frac{b^{3}}{b^{2}+c^{2}} + \frac{c^{3}}{c^{2}+a^{2}} \geq \frac{a+b+c}{2}$

 

Bài 2: a, b, c > 0. ab + bc + ca = 1. CMR:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}+\frac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq 2$

 

Bài 3: a, b, c > 0. CMR:

$\frac{a^{5}}{(b+c)^{3}} + \frac{b^{5}}{(c+a)^{3}} + \frac{c^{5}}{(a+b)^{3}} \geq \frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{8}$

 

Bài 4: a, b, c > 0. CMR:

$\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{ab+bc+ca} + \frac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$

 


Chứng minh MN // O1O2

19-07-2016 - 16:48

Cho hai đường tròn ($O_{1}$) và ($O_{2}$) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến của ($O_{2}$) tại A cắt $O_{1}$B tại M. Tiếp tuyến của ($O_{1}$) tại A cắt $O_{2}$B tại N. Chứng minh rằng MN // $O_{1}$$O_{2}$


Chứng minh AK = AL

14-07-2016 - 10:41

Cho $\Delta$ ABC vuông tại A. Dựng hình vuông MNPQ có M $\epsilon$ AB ; N $\epsilon$ AC ; P, Q $\epsilon$ BC. BN, CM cắt MQ, NP tại K, L.

a) Chứng minh rằng  AK = AL.

b) BL $\cap$ CK $\equiv$ H. Chứng minh: AH vuông góc với BC.