Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nh0znoisung

Đăng ký: 12-08-2016
Offline Đăng nhập: 05-05-2018 - 16:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh 3 đường tròn đồng trục

22-09-2017 - 13:07

Cho tam giác $ABC$, đường tròn ngoại tiếp $(O)$. Trên đường thẳng $AB$ lấy các điểm $D,E$, trên đường thẳng $AC$ lấy các điểm $F,G$ sao cho: %\frac{\overline{BD}}{\overline{BE}}=\frac{\overline{CF}}{\overline{CG}}=k$ $(k<0)$. Chứng minh các đường tròn $(ABC),(ADF),(AEG)$ là 3 đường tròn đồng trục


Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$

24-08-2017 - 22:06

Cho tam giác vuông $ABC$ vuông tại $A$ có đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc với  $AB,BC,CA$ lần lượt tại $P,Q,R$. Đường cao $AH$ cùa tam giác $ABC$ cắt $PQ$ tại $N$. $K$ là trung điểm của $AC$. $IK$ cắt $AB$ tại $M$. 

Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$.


Chứng minh rằng $CN$ vuông góc với $PQ$

22-08-2017 - 21:03

Cho tam giác vuông $ABC$ vuông tại $A$ có đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc với  $AB,BC,CA$ lần lượt tại $P,Q,R$. Đường cao $AH$ cùa tam giác $ABC$ cắt $PQ$ tại $N$. $K$ là trung điểm của $AC$. $IK$ cắt $AB$ tại $M$. 

Chứng minh rằng $MN$ vuông góc với $RQ$.


Chứng minh rằng $AT$ vuông góc với $HX$

21-06-2017 - 13:23

Cho tam giác $ABC$ nhọn,nội tiếp đường tròn $(O)$.$AX$ là đường kính. Các đường cao $BE,CF$ đồng quy tại $H$.$EF$ cắt $BC$ tại $T$. Chứng minh rằng $AT$ vuông góc với $HX$


Chứng minh đường tròn $(H)$ đi qua điểm $N$

31-05-2017 - 17:49

Cho 2 đường tròn $(I),(K)$ không trùng nhau và tiếp xúc trong với nhau tại $N$. Gọi đường tròn $(H)$ sao cho $(H)$ trực giao với cả hai đường tròn $(I) và (K)$.Chứng minh đường tròn $(H)$ đi qua điểm $N$.