Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 12-01-2017 - 08:13
*----

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z}\leq \frac{...

09-01-2017 - 17:00

Cho $x ; y ; z$ dương thoả mãn $xy + yz + xz = 3xyz $
Chứng minh rằng $\frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z} + \frac{yz}{y^{3}+ z^{3} + y^{2}x + z^{2}x } + \frac{zx}{x^{3} + z^{3} + z^{2}y +x^{2}y} \leq \frac{3}{4}$

Tìm Min A

06-01-2017 - 21:54

Tìm GTNN của biểu thức A


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:53

1. giải phương trình √(x+2) -√(3-x) = x^2 - 6x + 9

 


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:50

1.cho x/(y+z) + y/(z+x) + z/(x+y) =1 tính A= (x^2 + y^2 - z^2)/(y+z) + (-x^2 + y^2 + z^2)/(z+x) + (x^2 -y^2 + z^2)/(x+y)

2.Cho hai số dương a,b chứng minh (a^2 +b^2)/ab + (2√ ab)/(a+b)  >=3

 


Các anh chị giúp em bài này với

22-12-2016 - 14:46

cho a,b,c,d là các số nguyên tố thoả mãn a^2 = b^2 + c^2 + d^2 chứng minh a.b.c.d + 2015 viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương