Đến nội dung


Nga Messi

Đăng ký: 21-08-2016
Offline Đăng nhập: 03-11-2017 - 06:16
*----

Chủ đề của tôi gửi

Các bài toán về phương trình bậc hai

03-11-2017 - 06:19

Cho Parabol (P). Bài số 18

Bài toán về đường tròn tổng hợp

14-06-2017 - 10:47

Cho nửa (O) đường kính AB, trên tia đối của AB lấy điểm E. Từ điểm E A B kẻ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O) Tiếp tuyến kẻ từ E cắt các tiếp tuyến kẻ từ A và B lần lượt tại C và D
a) Gọi M là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ E. Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp
b) Chứng minh DM.CE=DE.CM
c) Tính AC và BD biết góc AOC = alpha
Chứng minh AC.BD không phụ thuộc vàp alpha

Bài toán về đường tròn tổng hợp

14-06-2017 - 10:40

Cho đường tròn tâm O, từ điểm M ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến MA MC và cát tuyến MBD. Gọi H là giao điểm của OM và AC. Từ cmC kẻ đường thẳng song song vố BD cắt (O) tại E. Gọi K là giao điểm của AE và BD. C/m:
a) Tứ giác OAMC nội tiếp
b) K là trung điểm của BD
c) AC là phân giác của góc BHD

Tìm cực trị

24-04-2017 - 09:15

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $\sqrt{a} \dotplus \sqrt{b} \dotplus \sqrt{c} = 1$

Tìm Min P = $\sqrt{2\times a^{2} + ab +2\times b^{2}}$ + $\sqrt{2b^{2} +bc +2c^{2}}$ + $\sqrt{2c^{2} + ca + 2a^{{2}}}$


$\sum \frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z}\leq \frac{...

09-01-2017 - 17:00

Cho $x ; y ; z$ dương thoả mãn $xy + yz + xz = 3xyz $
Chứng minh rằng $\frac{xy}{x^{^{3}}+ y^{{3}}+ x^{2}z + y^{2}z} + \frac{yz}{y^{3}+ z^{3} + y^{2}x + z^{2}x } + \frac{zx}{x^{3} + z^{3} + z^{2}y +x^{2}y} \leq \frac{3}{4}$