Đến nội dung


hoangquochung3042002

Đăng ký: 24-11-2016
Offline Đăng nhập: 25-10-2017 - 11:10
****-

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán hình học phẳng có áp dụng lượng giác

21-10-2017 - 18:43

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O và điểm D thuộc cung không chứa A, một đường thẳng thay đổi luôn đi qua trực tâm H của tam giác ABC cắt các đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH,ACH lần lượt tại M,N (khác H). Xác định vị trí của đường thẳng đó để diện tích tam giác AMN là lớn nhất.

 


Một số bài phương trình áp dụng biến thiên của hàm số

07-09-2017 - 22:48

1)$24x^2-108x+120=\frac{1}{\sqrt{5x-12}}-\frac{1}{\sqrt{x-2}}$

2)$\frac{\sqrt{x+1}-2}{\root3 \of{2x-1}-3}=\frac{1}{x+2}$

3)$3x(2+\sqrt{9x^2+3})+(4x+2)(\sqrt{1+x+x^2} +1)=0$.

Các bạn giải thử. :icon6: .


Một số bài toán vecto

30-08-2017 - 15:37

Bài 1; Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy E sao cho $AE=\frac{1}{3}$AC   ;BE cắt AM tại N. Chứng minh vectoNA và vecto NM là 2 vecto đối nhau.

Bài 2; Cho tam giacc ABC, lấy các điểm I,J thỏa mãn: vecto IA=2vecto IB, 3vecto JA+2vectoJC=vecto 0.

a)CM: Đường thẳng IJ đi qua trọng tâm G của tam giác ABC

b)Gọi D là điểm đối xứng của B qua C. Gọi K là điểm thỏa mãn vecto BK=mBA. vectoBA. Xác định m để K,G,D thẳng hàng.


Tính DE, AM theo a.

01-06-2017 - 21:16

Hình vuông ABCD có AB=2a, AC cắt BD tại I. Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác CID, BE tiếp xúc với (O) tại E (E khác E), DE cắt AB tại F. AE cắt (O) tại M( M khác E).BE cắt AD tại P.

a) Tính $\frac{AP}{PD}$.

b)Tính DE và AM theo a.                                                


Tính ad+bc

24-05-2017 - 11:02

Cho $a^2+b^2=c^2+d^2=1$ ;$a+c=\frac{\sqrt{2}}{2}$; $b+d=\frac{\sqrt{6}}{2}$ .Tính $ad+bc$.