Đến nội dung


hoangquochung3042002

Đăng ký: 24-11-2016
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 11:54
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tính DE, AM theo a.

01-06-2017 - 21:16

Hình vuông ABCD có AB=2a, AC cắt BD tại I. Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác CID, BE tiếp xúc với (O) tại E (E khác E), DE cắt AB tại F. AE cắt (O) tại M( M khác E).BE cắt AD tại P.

a) Tính $\frac{AP}{PD}$.

b)Tính DE và AM theo a.                                                


Tính ad+bc

24-05-2017 - 11:02

Cho $a^2+b^2=c^2+d^2=1$ ;$a+c=\frac{\sqrt{2}}{2}$; $b+d=\frac{\sqrt{6}}{2}$ .Tính $ad+bc$.


chứng minh bài toán chia hết

23-05-2017 - 10:35

1.Cho các số nguyên x,y,z thỏa: $(x-y)(y-z)(z-x)=x+y+z $ CMR: x+y+z chia hết cho 27

2.Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho $5^n +n^5$ chia hết cho 13

3.Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a,b) sao cho $2^a+3^b$ là bình phương của một số nguyên


ĐỀ THI HSG TOÁN TỈNH ĐĂK LĂK 2016-2017

05-04-2017 - 18:17

    UBND TỈNH ĐĂK LĂK

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH ĐĂK LĂK                     Môn TOÁN LỚP 9-THCS

                                                                    Thời gian làm bài: 150 phút

                                                                  

Bài 1; (4 điểm)

1) Cho số thực a, mà a>2. Rút gọn biểu thức: $A=\frac{1}{a}(\frac{(a-1)\sqrt{a-1}+1}{\sqrt{a+2\sqrt{2a-1}}}+\frac{(a-1)\sqrt{a-1}-1}{\sqrt{a-2\sqrt{a-1}}})$

2)Giải hệ phương trình:

                                       $ x^2 -3x\sqrt{y} +3\sqrt{y}=1$

                                       $\frac{16}{x}-3\sqrt{y}=5 $

Bài 2; (4 điểm)

1) Tìm m để phương trình $x^2+(2m+1)x+3m-1=0$ có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn $(x1)^2+(x2)^2=5$

2) Cho số thực b thỏa mãn điều kiện đa thức $P(x)=x^2+bx+2017$ có giá trị nhỏ nhất là một số thực dương. Chứng minh cả hai phương trình $ 4x^2-12\sqrt{10}x+b=0$ và $4x^2-12\sqrt{10}x-b=0$ đều có hai nghiệm phân biệt.

Bài 3; (4 điểm)

1) Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn phương trình:$1+2^x=y^x$ 

2) Với mỗi số tự nhiên n, ta đặt $M(n)=2^{n^2}+2^{4n^4+1-n^2}$Chứng minh rằng $2^{M(n)}-8$ luôn chia hết cho 31.

Bài 4; (4 điểm)

Cho đường (O) có tâm O. Dây AB cố định không phải là đường kính. Gọi I là trung điểm của đoạn AB. Trên cung AB nhỏ lấy 2 điểm C,E sao cho các góc CIA và EIB là các góc nhọn. CI cắt đường tròn (O) tại điểm D khác C. EI cắt đường tròn (O) tại điểm F khác E. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C và D cắt nhau tại M; các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại E và F cắt nhau tại N. Nối OM cắt CD tại P và ON cắt EF tại Q. Chứng minh rằng:

1) Tứ giác PQNM nội tiếp.

2) MN song song với AB.

Bài 5; (2 điểm)  Cho tam giác ABC cân tại C, có góc tại đỉnh là 36 độ. Chứng minh $\frac{AC}{AB}= \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Bài 6: (2 điểm) Cho hai số thực a,b thay đổi sao cho $1\leq a\leq 2;1\leq b\leq 2.$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$A=(a+b^2+\frac{4}{a^2}+\frac{2}{b})(b+a^2+ \frac{4}{b^2} +\frac{2}{a})$.

        Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay khi làm bài.


Cho ba số dương x,y,z thỏa điều kiện: x+y+z=1. Chứng minh rằng: $\frac{...

30-03-2017 - 18:31

Cho ba số dương x,y,z thỏa điều kiện: x+y+z=1. Chứng minh rằng:

 $\frac{350}{xy+yz+zx}+\frac{386}{x^2+y^2+z^2}>2015$.