Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Finnd

Đăng ký: 12-11-2017
Offline Đăng nhập: 03-03-2018 - 21:06
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Trận 4 - Bất đẳng thức

17-01-2018 - 21:18

Ta có: ab= 1/4[ (a+b)^2 -(a-b)^2] =< 1/4(a+b)^2 và a^2+b^2= 1/2[ (a+b)^2 +(a-b)^2] >= 1/2(a+b)^2

 

Lại có (a+b)^3 +4ab >=2

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 + [(a+b)^2 -(a-b)^2] >=2

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 + (a+b)^2 -2 >= (a-b)^2 >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 - (a+b)^2 +2(a+b)^2 -2(a+b) +2(a+b) -2 >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b-1)[ (a+b)^2 +2(a+b) +2] >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b-1) >=0 $\Leftrightarrow$ a+b >=1

 

Khi đó A= 3 { (a^2+b^2)^2 - 1/4[ (a^2+b^2)^2 -(a^2-b^2)^2]} -2(a^2+b^2) +1

             = 9/4(a^2+b^2 -4/9)^2 +3/4(a^2-b^2) +5/9

Do 1 =< (a+b)^2 =< 2(a^2+b^2) $\Rightarrow$ a^2+b^2 >= 1/2 , (a^2-b^2) >=0 .

  Vậy A >= 9/4[1/2-4/9]^2 +3/2*0^2 +5/9 = 9/16 $\Rightarrow$ min A =9/16 $\Leftrightarrow$ a=b=1/2

New hope, new life.


Trong chủ đề: Trận 4 - Bất đẳng thức

17-01-2018 - 21:14

Ta có: ab= 1/4[ (a+b)^2 -(a-b)^2] =< 1/4(a+b)^2 và a^2+b^2= 1/2[ (a+b)^2 +(a-b)^2] >= 1/2(a+b)^2

 

Lại có (a+b)^3 +4ab >=2

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 + [(a+b)^2 -(a-b)^2] >=2

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 + (a+b)^2 -2 >= (a-b)^2 >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b)^3 - (a+b)^2 +2(a+b)^2 -2(a+b) +2(a+b) -2 >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b-1)[ (a+b)^2 +2(a+b) +2] >=0

$\Leftrightarrow$ (a+b-1) >=0 $\Leftrightarrow$ a+b >=1

 

Khi đó A= 3 { (a^2+b^2)^2 - 1/4[ (a^2+b^2)^2 -(a^2-b^2)^2]} -2(a^2+b^2) +1

             = 9/4(a^2+b^2 -4/9)^2 +3/4(a^2-b^2) +5/9

Do 1 =< (a+b)^2 =< 2(a^2+b^2) $\Rightarrow$ a^2+b^2 >= 1/2 , (a^2-b^2) >=0 .

  Vậy A >= 9/4[1/2-4/9]^2 +3/2*0^2 +5/9 = 9/16 $\Rightarrow$ min A =9/16 $\Leftrightarrow$ a=b=1/2