Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Darkness17

Đăng ký: 25-02-2018
Offline Đăng nhập: 12-08-2020 - 16:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

$2^a+3^b=3b^2$

26-05-2020 - 19:59

$1)$ Tìm $a,b$ là các số tự nhiên mà thoả mãn $2^a+3^b=3b^2$
$2)$ Tìm số nguyên x sao cho $\frac{5x+2}{17} $ là một số nguyên
$3)$ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thoả mãn nó bằng tích của $3$ với lập phương của một số tự nhiên và bằng tích của $4$ với luỹ thừa $4$ của một số tự nhiên 


Tính $ IA^2+IB^2+IC^2$ theo $a,b,c$

11-09-2019 - 21:05

Hình chóp $S.ABC$ cạnh bên đôi một vuông góc và $SA=a;SB=b;SC=c$. Gọi $A';B';C' $ là điểm di động lần lượt thuộc $SA;SB;SC$ và thỏa mãn $SA.SA'=SB.SB'=SC.SC'$. Gọi $H$ là trực tâm tam giác $A'B'C'$ và $I$ là giao điểm $SH$ với mặt phẳng $(ABC)$
$a)$ Chứng minh $(A'B'C')$ song song với $1$ mặt phẳng cố định và $H$ thuộc một đường thẳng cố định 
$b)$ Tính $ IA^2+IB^2+IC^2$ theo $a,b,c$


Tìm $m;n$ sao cho $1995^m-18^n+1=0$

06-09-2019 - 21:25

Tìm $m;n\in N $ sao cho $1995^m-18^n+1=0$


Chứng minh $\frac{a}{\sqrt{b^3+1}}+...

28-08-2019 - 21:53

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=6$. Chứng minh 

$\frac{a}{\sqrt{b^3+1}}+\frac{b}{\sqrt{c^3+1}}+\frac{c}{\sqrt{a^3+1}} \geq 2$


$3tan2x - \frac{3}{cos2x} -2 \frac{1-cotx}...

03-02-2019 - 14:09

Giải phương trình lượng giác

a) $3tan2x - \frac{3}{cos2x} -2 \frac{1-cotx}{1+cotx}+2cos2x =0$

b) $\frac{(cosx -1)(2cosx -1)}{sinx}=1-sin2x+2cos^2x$