Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Math_is_Great

Đăng ký: 08-07-2008
Offline Đăng nhập: 30-09-2008 - 21:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài hay

04-09-2008 - 11:06

1> Cho a :( 4, ab :D 12, abc :D 24. CMR a + b + c :D 9
2> Cho a, b > 0 và ab = 1. CMR 2 $sqrt{ a^{4} + a^{2} + 1 }$ :D ( $sqrt{3}$ - 1)(a + b) $sqrt{ a^{2} + b^{2} - 1 }$ + 2
3> Cho a, b, c :D 1. CMR abc + 6023 :D 2008( sqrt[2008]{a} + sqrt[2008]{b} + sqrt[2008]{c} )

Bài hay

01-09-2008 - 11:00

Dựng dường thẳng d chia tam giác abc thành 2 phần có diện tích và chu vi bằng nhau

Một bài hay

19-07-2008 - 13:59

Cho a,b,c > 0. CMR
$( a^{2} - ab + b^{2} )( b^{2} - bc + c^{2} )( c^{2} - ca + a^{2} ) $ <_< $( a^{2} + bc )( b^{2} + ca )( c^{2} + ab )$ / 8

Cool!

15-07-2008 - 13:25

Cho tam giác ABC nội tiếp (O,R) và ngoại tiếp (I,r). Đặt d = IO, CMR $d$ = $ R^{2} $ - $2Rr$

BĐT hay

13-07-2008 - 18:40

Cho $x,y,z$ là 3 số thực dương. CMR $\dfrac{x}{x+yz}$ + $\dfrac{y}{y+zx}$ + $\dfrac{z}{z+xy}$ :D $\dfrac{9}{4}$