Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Lamat

Đăng ký: 12-09-2009
Offline Đăng nhập: 31-01-2013 - 11:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

Không gian con

18-01-2013 - 21:28

Trong không gian vector $R^4$ cho các không gian con:

$H = \{X \in R^4 / AX = O\}$ với $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & -8 & 13 \\ 4 & 1 & 10 & -11 \\ -3 & 5 & -19 & 37 \end{pmatrix}$ và $K = <S>$ trong đó:

$S = \{X_1 = (3, -2, 4, -3), X_2 = (2, 1, 1, 5), X_3 = (5, -8, 10, -19), X_4 = (-2, 13, -11, 37)\}$ là tập con của $R^4$.

a) Tìm 1 cơ sở cho $H$ và 1 cơ sở cho $K$.
b) Biết rằng $H$ giao $K$ $= \{O\}$. Tính $dim(H+K)$ để so sánh $(H+K)$ với $R^4$.

$\frac{a^5}{b^2}+\frac{b^5}{c^2}+\frac{c^5}{a^2} \geq a^3 + b^...

27-06-2012 - 17:25

1. Cho $a, b, c > 0$. CM:

$\frac{a^5}{b^2}+\frac{b^5}{c^2}+\frac{c^5}{a^2} \geq a^3 + b^3 + c^3$

2. Cho $a, b, c > 0$. CM:

$\left(\frac{a + b}{a - b}\right)^2 + \left(\frac{a + c}{a - c}\right)^2 + \left(\frac{b + c}{b - c}\right)^2 \geq 2$

Giải hệ: $\begin{cases} x + \sqrt{x^2 - 2x + 5} = 3y + \sqrt{y^2 +...

21-06-2012 - 23:42

Giải hệ: $\begin{cases} x + \sqrt{x^2 - 2x + 5} = 3y + \sqrt{y^2 + 4} \\ x^2 - y^2 - 3x + 3y + 1 = 0 \end{cases}$

Cho $x, y, z \in \mathbb{R}$. Tìm min của $S = \sum_{cyc}...

21-06-2012 - 23:37

Cho $x, y, z \in \mathbb{R}$. Tìm min của:

$S = \sum_{cyc} \sqrt{x^2 + y^2 - 4y + 4}$

Giải phương trình: $\frac{6\sqrt{2}\sin^3{2x} + 8\cos^3{x} + ....

21-06-2012 - 23:32

Giải phương trình: với $x \in (\frac{\pi}{2} ; \frac{5\pi}{2})$

$\frac{6\sqrt{2}\sin^3{2x} + 8\cos^3{x} + 2\sqrt{2}\cos{(\frac{17\pi}{2} - 4x)} - \cos{2x}}{\cos{x}} = 16$