Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


superbatman

Đăng ký: 05-04-2011
Offline Đăng nhập: 29-10-2019 - 05:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

So sánh $a = \sqrt[3]{{3 + \sqrt[3]{3}}} +...

19-10-2019 - 08:44

Cho $a = \sqrt[3]{{3 + \sqrt[3]{3}}} + \sqrt[3]{{3 - \sqrt[3]{3}}}$ và $b = 2\sqrt[3]{3}$. So sánh a và b


 


C/m: $\frac{{ab + 1}}{{(a + b)^2 }} +...

10-09-2019 - 12:41

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: $a^2  + b^2  + c^2  + (a + b + c)^2  \le 4$. Chứng minh rằng:

$\frac{{ab + 1}}{{(a + b)^2 }} + \frac{{bc + 1}}{{(b + c)^2 }} + \frac{{ca + 1}}{{(c + a)^2 }} \ge 3$


 


Tứ giác nội tiếp

30-12-2018 - 11:45

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Kẻ ME vuông góc với CD tại E;  NF vuông góc với BC tại F. Chứng minh tứ giác MNEF nội tiếp


Số chính phương

23-08-2018 - 12:12

Tìm số tự nhiên n để ${n^5-n+2}$ là số chính phương (n≥2)

$\sqrt {x - 1} (3x^2 - x + 1) - 3x^3 - 1 \ge 0$

20-04-2018 - 19:01

Giải BPT
$\sqrt {x - 1} (3x^2  - x + 1) - 3x^3  - 1 \ge 0$