Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hoa Hồng Lắm Gai

Đăng ký: 05-07-2011
Offline Đăng nhập: 21-05-2014 - 22:09
****-

Chủ đề của tôi gửi

chứng minh $\sqrt[3]{a^3+2}+\sqrt[3]{b^3+2}+\sq...

15-04-2014 - 20:33

Cho a,b,c $\in$ $R+$

Chứng minh $a^3+2\geq \frac{1}{9}(2+a)^3$

từ dó chứng minh
$\sqrt[3]{a^3+2}+\sqrt[3]{b^3+2}+\sqrt[3]{c^3+2} \geq \frac{1}{\sqrt[3]{9}}(a+b+c+6)$

 


Tìm vị trí của H trên cung MN để CN =CE

12-04-2014 - 20:26

Cho (O;R) đường kính MN. H là điểm bất kỳ trên cung MN. C là điểm chính giữa cung HM nhỏ. tiếp tuyến của (O) ở M cắt HN ở E. MC cắt NE ở B; HM cắt NC ở D. Tìm vị trí của H trên cung MN để CN=CE


$\begin{cases} x^2+y^2\leq 4 & x^3+y^3\geq 8 \...

06-03-2014 - 21:41

Giải hệ phương trình

$\begin{cases}
x^2+y^2\leq 4
 &  x^3+y^3\geq 8
\end{cases}$


Tìm a để phương trình có nghiệm duy nhất

13-02-2014 - 23:43

Cho phương trình: |x-a|+|2x-a|=x

Tìm a để phương trình có nghiệm duy nhất


CM: HM=HN

13-02-2014 - 22:45

Cho tam giác ABC nhọn, đường cao BD, CE cắt nhau ở H (D thuộc AC; E thuộc AB). Lấy I là trung điểm BC. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HI cắt AB, AC ở M, N. CM: HM=HN